Organisasjon

Årsberetning og regnskap for Geno

Her kan du lese en forkortet versjon av Årsberetning og regnskap for Geno 2018. Fullstendig versjon kan du lese på www.geno.no.

Foto: Lars Martin Bøe

I 2019 har det vært stor aktivitet og vi har fått nye produkter i markedet som kjønnsseparert NRF (RedX™) og NRF-embryo (MbryO™), samt ny avlsplan.

Dette er verktøy som vil bidra til å øke avlsframgangen og lønnsomheten for medlemmene, og samtidig gjøre den norske storfepopulasjonen mer bærekraftig.

Ny Geno avlsplan

Den nye Geno avlsplan har fått meget god mottakelse og i 2020 vil det arbeides med videreutvikling av denne. Målet er at den skal gi bedre sammenheng mellom det som til enhver tid er i dunken og de oksene som kommer opp på avlsplan. Dette vil både tilfredsstille et stort ønske fra kundene og samtidig bli nøkkelen til å redusere svinn av sæddoser. Likedan ser vi en mulighet for en tilpasset versjon som kan brukes av våre internasjonale kunder.

Embryoproduksjon

Produksjonen av embryo har fungert meget bra og i 2019 er det produsert 878 godkjente embryo. Det tar tid å innarbeide et nytt produkt i markedet, men etter en forsiktig start, ser vi nå at etterspørselen øker. Dette henger også nært sammen med at kapasiteten på innlegging av embryo nå er økt. Det er nå 24 veterinærer som er kurset i innlegging, jevnt fordelt i dyretette områder.

Kjønnsseparert sæd

Innkjøringen av produksjonen av RedXTM har tatt lengre tid enn forventet, og det har vært for stor variasjon i fruktbarhetsresultatene. Det er mange faktorer som er med å påvirke det endelige resultatet, men vi forventer at de endringene som er gjort fra juni 2019 og utover høsten skal vise seg å gi forventet effekt. Sammen med flere mindre justeringer og tilpasninger så er økt antall spermier pr. dose det tiltaket vi har størst forventninger til.

Klimavennlig storfe

Avl for Klimavennlig storfe er over i en ny fase da det i desember ble montert 13 nye Greenfeed sensorer for å sikre gode data og registreringer om metanutslipp per ku. Sensorene gir gode data. Om dette blir vellykket vet vi når vi har fått nok data og disse kobles sammen med de øvrige registreringene. Da vil vi se om det er gunstige eller ugunstige korrelasjoner til andre viktige egenskaper. Dette vil da kunne komme i tillegg til effekten av økt produktivitet og bedre helse og fruktbarhet.

Alle større FoU-prosjekt godkjent

Ekstra gledelig var det at alle større FoU-prosjekt Geno har vært med på å søke om i 2019, ble godkjent. De representerer i sum over 40 millioner kroner hvorav 22 millioner i direkte bidrag fra Norges Forskningsråd. Ett av prosjektene går nettopp på bruken av data fra metansensorene for å kunne selektere kyr med lavt utslipp.

Internasjonalt salg

Geno opplevde nedgang i antall solgte doser i 2019. Noe av forklaringen var etter godt salg i 2018 til Kina med nær 100 000 doser, som var opparbeidet gjennom fem års arbeid med ordrer, ble det mer suppleringssalg til lager i 2019. De første krysningene med kinesiske kyr og NRF forventes å kalve sent i 2020, og vi forventer større fokus og interesse når de ser NRF krysninger i melk. Lansering av RedXTM ble gjort sommer 2019 og vi ser et betydelig skift i etterspørselen etter kjønnsseparert sæd i USA. Uheldigvis er lønnsomheten i salg av kjønnsseparert sæd ikke på nivå med ordinær sæd, samt at det som følge av kjønnsseparert sæd benyttes mer kjøttfesæd på melkeku.

RedXTM har fått god mottakelse internasjonalt og i takt med økt produksjonskapasitet så er vi nå i stand til å levere til flere av de internasjonale markedet. I forhold til de tilbakemeldingene vi har fra våre internasjonale partnere så ligger det i dag an til høy produksjon også i 2020.

Kundeorientering

I Geno har vi over flere år økt innsatsen på forskning og utvikling (FoU) og investert mye i nye teknologier. Styret har samtidig vært tydelig på at det nå er riktig å arbeide systematisk for å gjøre Geno med kundeorientert. Dette kommer delvis som en følge av at ny teknologi gir nye muligheter for samhandling med kundene, og at Geno sine kunder forventer at Geno evner å utnytte dette i sin samhandling med organisasjonen. Personer fra alle avdelinger har deltatt i innhenting av informasjon fra kunder, ansatte og samarbeidspartnere i inn- og utland. Vi ser at en gjennom denne type intervjuer får en dialog som gjør at vi får økt innsikt i kundenes forventinger og hva de synes fungerer bra i dag og hva som kan bli bedre. Resultatene av arbeidet forventer vi skal vises i løpet av 2020.

Figur. Genetisk trend delindekser.

Data, eierskap og utnyttelse

Vi er fortsatt i en tidlig fase på flere teknologi-områder. Samspillet mellom teknologi og biologi, der sensorer, IoT og 3D-teknologi vil gi oss nye innsikter og mange nye muligheter framover. Likedan vil videreutviklingen av de genteknologiske metodene gi oss mer presis informasjon om arvematerialet. Styret er opptatt av at mye av det vi har oppnådd i norsk husdyrbruk baserer seg på åpen deling av data. Vi ser nå en økende bevissthet om verdien av å koble data og at nye kommersielle aktører kan komme på banen å legge økonomiske- eller regulatoriske barrierer for dette framover. Et godt avtaleverk er viktig for å ivareta fellesskapsinteressene med deling av data. Det blir spesielt spennende å følge utviklingen til Mimiro AS framover, og hvordan dette vil påvirke tilgangen til data.

Tabell 1. Avlsmål.

Avlsmål %-vekt

Respons*

Mjølk

27.0 %

0.51

Kjøtt

9.4 %

0.14

Fruktbarhet

11.4 %

0.15

Jurhelse

13.4 %

0.34

Jureksteriør

20.5 %

0.55

Bein

2.5 %

0.12

Klauvhelse

3.8 %

0.05

Andre sjukdommer

0.3 %

0.03

Lekkasje

0.5 %

-0.02

Utmjølkingshastighet

2.0 %

0.03

Lynne

0.5 %

0.24

Kalving mat.

0.9 %

-0.05

Kalving dir.

0.6 %

0.15

Dødfødsler dir

0.3 %

0.06

Dødfødsler mat

0.3 %

0.04

Kryssvinkel

1.4 %

-0.07

Kollethet

5.3 %

0.04

* Responsen er målt som hvor stor forbedring vi i indekspoeng på de ulike egenskapene gitt at vi forbedrer totalindeksen med ett poeng

Tabell 3. Kunstig sædoverføring 2018/2019

Fylke

NRF

Antall1.gangsins.

Andre mjølkeraser Antall1.gangsins.

Kjøttfe Antall1.gangsins.

Antall1.gangsins.

% i forhold til 2018

Østfold

5 037

416

327

5 780

-3,2

Akershus/Oslo

4 730

248

874

5 852

-3,2

Hedmark

15 313

780

2 849

18 942

-0,7

Oppland

28 123

1 302

2 837

32 262

-2,3

Buskerud

5 204

332

912

6 448

-0,8

Vestfold

2 934

43

454

3 431

-1,6

Telemark

2 178

261

563

3 002

-2,8

Aust-Agder

1 871

59

130

2 060

14,5

Vest-Agder

5 097

332

598

6 027

-1,6

Rogaland

32 234

4 278

3 054

39 566

-4,5

Hordaland

12 368

717

596

13 681

-2,9

Sogn og Fjordane

18 584

680

1 061

20 325

-3,0

Møre og Romsdal

23 249

1 180

1 313

25 742

-8,4

Trøndelag

55 432

3 007

3 954

62 393

-0,8

Nordland

18 150

434

1 104

19 688

-1,2

Troms

5 176

251

251

5 678

0,1

Finnmark

3 005

184

60

3 249

-1,8

Sum landet

238 685

14 504

20 937

274 126

-2,6

Avlsmålet for NRF

Strategiplanen «grønn horisont» sier at avlsmålet på NRF skal fokusere på lønnsomhet og bærekraft. Det vil si en videreføring av kombikua, fortsatt fokus på helse og fruktbarhet, styrke holdbarhet gjennom jureksteriør spesielt, forbedre produksjonseffektiviteten der økonomien knytta til kg mjølk og tørrstoff reflekteres. Dette førte til at vi gjorde noen endringer på vekting av egenskapene sommeren 2019. Hovedtrekkene er at vi styrket kjøttegenskapene litt for å unngå tilbakegang, spesielt på klassifisering av slakt. Vi økte også vektingen på fettprosent i takt med oppjustering i betaling fra meieri, samt en økning av vektingen på kollethet. I tillegg gjorde vi detaljjusteringer for å styrke jur­balansen (ikke så framtunge jur), vekten på utmjølkingshastighet uten at det går utover lekkasje, økte vekten på speneplassering, bein og klauvhelse.

Salg

Sædsalget i Norge var på 436 000 doser (449 000 i 2018) og av dette er 374 500 doser NRF. I Norge ble det solgt 46 600 doser med Sperm­Vital-teknologi (nedgang på 12 000).

Salget av kjøttfesæd har økt litt til 38 400 doser. Salget av 13 500 kjønnsseparerte doser er en økning på ca. 4 600 doser fra ­tidligere år. Det er en økning på RedXTM fra 3 900 doser til 7 500 doser.

Fra Norge ble det solgt til det internasjonale markedet 398 000 doser NRF mot 516 000 doser i 2018. ABS USA hadde bra lager av NRF ved inngangen til 2019 som de solgte fra. Totalt antall solgte sæddoser i 2019 ble 873 000 som er en reduksjon på 130 000 doser fra forrige år.