Organisasjon

Resultatregnskap 2019 (alle tall i tusen kroner)

Morselskap/konsern Geno SA

Morselskap

Konsern

2019

2018

2019

2018

Driftsinntekter og driftskostnader

146 078

124 371

Salgsinntekt

183 923

161 966

13 547

15 434

Salg til datterselskap

0

0

170 164

169 977

Semin

170 164

169 977

38 161

37 168

Annen driftsinntekt

44 822

43 874

367 949

346 951

Sum driftsinntekter

398 909

375 818

39 182

36 250

Varekostnad

43 909

35 292

68 434

62 982

Lønnskostnad

82 035

75 896

12 125

9 156

Avskr. av driftsmidler og imm. eiendeler

19 797

16 358

0

0

Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

540

3 652

63 890

62 575

Annen driftskostnad

71 866

72 553

174 409

170 514

Semintjenesten

174 409

170 514

358 040

341 477

Sum driftskostnader

392 556

374 265

9 909

5 473

Driftsresultat

6 352

1 553

Finansinntekter og finanskostnader

0

0

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

1 566

-1 199

423

471

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

0

0

568

806

Annen renteinntekt

715

949

1 650

2 714

Annen finansinntekt

2 347

3 755

3 246

2 986

Annen rentekostnad

3 205

2 951

589

456

Annen finanskostnad

1 454

1 278

-1 195

549

Resultat av finansposter

-31

-724

8 713

6 022

Ordinært resultat før skattekostnad

6 321

828

0

0

Skattekostnad på ordinært resultat

99

26

8 713

6 022

Ordinært resultat

6 223

802

8 713

6 022

Årsresultat

6 223

802

0

0

Minoritetens andel

-98

-33

8 713

6 022

Majoritetens andel

6 321

835

Overføringer

8 713

6 022

Avsatt til annen egenkapital

6 321

835

8 713

6 022

Sum disponert

6 321

835

Les fullstendig Årsberetning og ­regnskap for Geno 2019 på www.geno.no