Tema: gjødsel

Hva er ­jordhelse?

Riktig «fôring og stell» av mikrobene er veien til god jordhelse.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

Beiting gir økt karbonbinding og er positivt for mikrobelivet i jorda.

Joel Williams driver som uavhengig rådgiver på jordhelse i Australia. I et engasjerende innlegg på Øko2020 fortalte han om en verden de fleste av oss har begrenset kunnskap om. Vi er vant til å fokusere på det vi ser over bakken. Men ifølge Williams er det livet under bakken som er avgjørende for det vi til slutt kan høste. Jordhelse blir til i et samspill mellom biologiske, fysiske og kjemiske faktorer.

Det er nede i jorda det skjer

Joel Williams fra Australia er ekspert på jordhelse og framhever at levende røtter er det sentrale for god jordhelse.

Vi er vant til å framstille plantevekst som et resultat av en fotosyntese der plantene utnytter sollyset til å omskape CO2 og vann til energi blant annet i form av karbohydrater. Williams mener vi da glemmer at det er prosesser nede i jorda som er helt avgjørende for plantevekst. Planterøttene skiller ut karbon (eksudater) som blir til næringsstoff for mikroorganismene slik at de i neste omgang kan vokse og bygge stoffer som plantene trenger. Williams mener det er helt sentralt å forstå funksjonen til disse roteksudatene som er en cocktail av forbindelser (aminosyrer, karbohydrater og organiske syrer). Forskerne mener plantene styrer hvilke mikrober som skal aktiveres med disse roteksudatene. Plantene konsumerer mikroorganismene, og Williams kommenterte muntert at dermed er ikke plantene vegetarianere!

Univers av liv

Fig. Jordhelsas tre pilarer

Williams sa det er et univers av liv i jorda. Alle organismer er viktige og spiller en rolle blant annet for karbonbinding i jorda. Karbonforbindelser er mat for plantene. Karbonet kommer fra roteksudater, planterester, kompost og gjødsel. Sopp og bakterier bryter ned det organiske stoffet som tilføres og bygger opp karbonkjeder som plantene kan nyttiggjøre seg. Sopp lagrer mer karbon enn bakterier og er mer motstandsdyktig mot nedbryting.

Aggregatene en forutsetning for godt jordliv

Aggregatene som dannes i jorda (klumper av mineralmateriale og organisk materiale) lager porer i jorda som er viktig for at vann og gass skal komme til. Williams mente denne fysiske beskyttelsen som aggregatene gir er en viktig faktor for jordhelsa. Han minnet også om at det er røttene som bygger organisk stoff i jorda og ikke skuddene. Mer av skuddene blir til CO2. Gjødsel skaper skudd, men betyr lite for livet i jorda. Det er mikrobene hjelper røttene med å bygge organisk stoff, og derfor gjelder det å legge mest mulig til rette for mikrobene.

Levende røtter det sentrale

Levende røtter er det sentrale for produktiv jord. Diversitet i kulturer betyr mer rotdiversitet som er positivt for jordhelsa. Williams sa det hjelper lite med økologisk drift hvis det er monokultur. Han mente bare litt diversitet – som ei stripe blomstereng i kornåkeren – vil være positivt og øke avlingene. Beiting er også positivt. Det stimulerer til mer mikrobeliv og øker karboninnholdet i jorda.

Glemmer at det er prosesser nede i jorda som er helt avgjørende for plantevekst