Tema: gjødsel

Tolkning ­jordprøver

Jordanalyser er nødvendig i gjødselplanlegging, men det er ingen fasit.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Professor ved NMBU, Tore Krogstad, innledet sitt innlegget på økokongressen med å minne om de offentlige kravene om gjødselplan og representative jordprøver hvert 4. til 8. år. Det er mange næringsstoffer som inngår i en jordanalyse, men et så viktig stoff som nitrogen er ikke med. Fordi jordanalysene har sine begrensninger må de ses på som et tillegg til andre måter å vurdere jorda på.

Er prøvene representative?

Professor ved NMBU Tore Krogstad mente de som driver økologisk er mer opptatt av å gjødsle jorda, men de som driver konvensjonelt i større grad gjødsler for ønsket avling.

Krogstad advarte mot å tillegge jordanalysene for mye vekt. Forholdene på et skifte kan variere mye, og ei samleprøve som skal dekke 5 til 10 dekar er ikke nødvendigvis representativ for det arealet. Han illustrerte dette med at ei samleprøve på en halv liter jord skal representere 1 million kg jord (sjikt på 20 cm på et areal på 5 dekar). Av samleprøven er det kun 2–5 gram som analyseres og som da skal representere 1 million kg jord. Det er derfor svært viktig hvordan prøveuttaket er utført, fordi dette vil påvirke ana­lysesvaret. Hvis analysesvaret ­brukes ukritisk kan en komme svært skjevt ut i gjødselplanleggingen.

Bland ikke jordtyper

Det må unngås å blande ulike jordtyper og prøver fra øvre sjikt med undergrunnsjord i en samleprøve. Innholdet av ulike elementer som pH, organisk materiale, fosfor, kalium og aluminium endrer seg nedover i jorda. ­Sammenligning av glødetap fra samme sted over tid vil indikere om jordprøvene er sammenlignbare. Glødetap måler totalt innhold av organisk materiale, men sier ikke noe om kvalitet. Ifølge Krogstad er glødetapsanalyse god for å vurdere jordas buffer­egenskaper, mens forholdet ­karbon/nitrogen gir bedre informasjon om kvaliteten på organisk materiale. Jordsmonnsdata fra ­kilden.nibio.no inneholder kart med nyttig informasjon om jord­typer som kan brukes for å planlegge hvor jordprøvene bør tas. Se artikkel på side 20

Vanskelig å øke innholdet av organisk materiale

Ås-professoren viste til at 4 tonn blautgjødsel med 6 prosent tørrstoff pr. dekar tilfører 2 kg fosfor. Over fem år tilføres 20 tonn blautgjødsel, men det vil ikke heve innholdet av organisk materiale med mer enn 0,4 prosent. Han la til at hvis vi tar hensyn til en nedbryting på ca. 50 prosent vil det bli en svært marginal økning i organisk stoff etter en slik tilførsel av husdyrgjødsel. Halm pløyd ned i 35 år gir ikke mer enn 0,15 prosent økning i organisk materiale i jorda.

Råd om jordanalyser

  • Bruk jordanalysemetoder du kjenner tolkningen av

  • Gir info om jordas næringsstatus på det tidspunktet prøven er tatt

  • Analyser av husdyrgjødsla minst like viktig

  • Vi mangler analyser for mineraliseringspotensialet i jorda og kvaliteten på organisk materiale

  • Økobønder bør ta jordprøver oftere enn hvert 5. år

Ulike toleranser for pH

De ulike plantene har forskjellige toleranser for pH. Krogstad forklarte at det ikke er surhetsgraden i seg selv som er farlig, men ­aluminium som gir deformerte planterøtter. Mengde løst ­aluminium øker med synkende pH. pH påvirker tilgjengeligheten av ulike næringsstoffer, og for høy pH gir problem med mikro­næringsstoffer.

Tore Krogstad understrekte at en jordanalyse gir svar på hvor mye plantetilgjengelige næringsstoffer det er da prøven blir tatt, men sier lite om jordas evne til å frigi ­organisk materiale og mineraler over tid.

Figur 1. Klasseinndeling av jordanalyser

Nitrogen vanskelig

Det er ingen rutineanalyser for plantetilgjengelig nitrogen. Når utenlandske laboratorier angir hvor mye nitrogen jorda kan bidra med, mente Krogstad dette var tall som ikke var tilpasset norske forhold. Han anbefalte ferske ­analyser av husdyrgjødsla, men minte om at spredemåte og værforhold sterkt påvirker nitrogeneffekten. Ammoniakk-nitrogen utgjør 60 prosent av nitrogenet i husdyrgjødsel, og mens virkningsgraden er 90 prosent ved ned­molding umiddelbart etter spreding, vil effekten være så lav som 0,156 ved overfaltespredning under ugunstige værforhold.

Figur 2. Oversikt plantenæringsstoffer som tas opp fra jorda. Kilde: Tore Krogstad

One2Feed

fikk Gazelleprisen. Det danske firmaet One2Feed som selger fullfôrblandere i Norge fikk prisen som deles ut av Dagbladet Børsen til virksomheter med rask vekst som over en fireårig perioden kan vise til konstant framgang og som minimum har forboblet omsetningen.