Tema: Gras
Grovfôrkost­nader

– Hvilke tiltak ­monner for å senke dem?

Håvard Steinshamn

Forsker ved Nibio

havard.steinshamn@nibio.no

Finn Wallan

Forsker ved Nibio

Eystein Ystad

Forsker ved Nibio

Anne Kjersti Bakken

Forsker ved Nibio

Jan Karstein Henriksen

Rådgiver, NLR

Geir Næss

Førsteamanuensis Nord universitet

Kjøreavstand betyr mye både for dyrkings- og høstekostnadene, og den positive effekten av fortørking på kostnad øker med kjøreavstanden. Foto: Rasmus Lang-Ree

I Buskap nr. 7 i 2019 (se buskap.no – søk på: Engdyrking), skreiv vi om hvordan engtype, antall slåtter per år, gjødsling og engalder kan påvirke totalkostnaden av fôret for et mjølkebruk i Midt-Norge. En av hovedkonklusjonene var at to slåtter per år ga lavere totale fôrkostnader enn tre slåtter. Vi har også sett på andre deler av produksjonslinja av grovfôr og skal her presentere effekt av ulike valg for utkjøring og spredning av ­husdyrgjødsel, samt kapasitet og måte for høsting og konservering av graset. Vi bruker det samme eksempelbruket som i forrige artikkel, et mjølkebruk i Midt-Norge med en mjølkekvote på 400 000 liter. Standard driftsopplegg, som vi sammenligner resultatene med, er beskrevet i tekstboksen. Vi forutsetter at vi dyrker så mye grovfôr at mjølkekyrne utnytter opptakspotensialet sitt. Dersom det blir for lite grovfôr med de valga vi har gjort, til­passer vi det ved å øke arealet på eksempelbruket og dermed også kjørelengdene.

Figur 1. Effekt av metode for husdyrgjødselspredning og kjøreavstand på totale dyrkings – og høstekostnader. Tankvogn (10 kubikkmeter) og fanespreder sammenlignet med lastebil og slepeslange der lastebil er brukt til transport av gjødsel til satellittlager om vinteren og spredning med slepeslange og stripespreder. Direkte spredning av gjødsla med slepeslange og stripespreder fra gjødsellager er bare aktuelt ved kort avstand til dyrkajorda.

Husdyrgjødselspredning

Som alternativ til utkjøring og spredning av husdyrgjødsel med ei 10 kubikkmeter tankvogn med fanespreder, har vi regnet på bruk av samme type vogn med nedlegger eller stripespreder i stedet for fanespreder. Nedlegger eller stripespreder krever at ­gjødsla må være mer utvannet enn når en bruker fanespreder. Vi har også regnet på leie av lastebil til transport av om lag halvparten av husdyrgjødsla til et satellitt­lager om vinteren, og spredning ved hjelp av slepeslange og ­stripespreder.

Standard driftsopplegg

Eksempelbruket har en kvote på 400 000 liter og en årsavdrått på 8 000 kg energikorrigert mjølk per ku. Bruket har 55 årskyr, 27 kviger og ingen oppfôring av okser. Vi har definert standarder for maskiner og redskap, husdyrgjødselspredning, gjødslingsstyrke, dyrking, høsting, konservering, lagring og utfôring. Husdyrgjødsla blir spredd med 10 kubikkmeter fanevogn og 7 prosent tørrstoff i gjødsla. Enga blir høsta med slåmaskin med slåtteaggregat fram og bak (5,8 meter) med stengelbehandler. Graset blir samla med 2-rotors rive (7,5 meter) og pressa og pakka med rundballepresse (kombipresse), og det blir brukt et maursyrepreparat i ensileringa. Rundballene blir lagra på jordekanten. Grovfôret blir blanda med stasjonær fullfôrmikser og fôra ut med takhengt båndfôringsanlegg. Timetallet er beregnet ut fra arbeidsoperasjoner og maskinkapasitet og kjøreavstand. Det er brukt 3 km gjennomsnittlig kjøreavstand. Vi har forutsatt at jorda er i god hevd og at det ellers blir ­drevet agronomisk godt. Avlingstallene er basert på statistisk analyse av forsøksdata fra forskningsstasjonen Kvithamar i Stjørdal, med data fra 13 forsøksserier over 16 kalenderår. For fôrkvalitet av surfôr har vi brukt standardtall fra Norfor-databasen. I denne ­artikkelen har vi valgt å bruke ei frøblanding der rødkløver, timotei og engsvingel inngår som standard og som blir høsta to ganger per år og som varer i 5 engår før fornying. ­Normal gjødselmengde av nitrogen (N) er satt til 19 kg N/dekar for 2 slåtter per år og 24 kg N/dekar for 3 slåtter per år. Da er det tatt hensyn til N-effekt av husdyrgjødsla. Vi har satt timeprisen til 200 kroner både for eget og innleid arbeid, ut fra normene som brukes i driftsgranskingene for jordbruket. Pris på innsatsfaktorer og maskiner er henta fra prislister fra norske forhandlere. Rentekostnaden er satt til 4 prosent, og i kalkulasjonene regner vi rentekravet ut fra 65 prosent og 50 prosent av anskaffelsesverdien for henholdsvis maskiner og bygninger. Det er benyttet historisk kost og lineær avskriving som gir en fast årlig ­kostnad ut fra forventa levetid. Transportkostnadene er et resultat av kjøreavstand, ­maskinkostnad og timepris på arbeidskrafta. Fastsetting av timeprisen på arbeid påvirker maskinkostnadenes andel av transportkostnadene. Hvilke maskiner som gir lavest ­transportkostnad avhenger både av antall arbeidstimer som frigjøres og timeprisen på arbeidskrafta, i tillegg til kostnaden på utstyret. Timeprisen på arbeid bør reflektere alternativ­verdien av å benytte den frigjorte tida til andre inntektsbringende gjøremål. Den valgte timeprisen på 200 kroner er antakelig for lav hvis alternativet er lønnsarbeid eller ­leiekjøring, men mer riktig hvis alternativet er andre oppgaver på gården. Resultatene av analysene sier noe om hvordan endringer i driftsopplegget påvirker de totale kostnadene i grovfôrproduksjonen. Hensikten er å finne ut hvordan ulike driftsvalg påvirker kostnadene i en bestemt setting som er definert av forutsetningene og skrankene i eksempelbruket.

Vogn på 10 kubikkmeter i 100 prosent eie med nedlegger eller stripe­spreder gir om lag 10 000 kroner høyere årlige kostnader enn ­standard tankvogn med fane­spreder, og det til tross for at vi har regnet med høyere N-verdi av gjødsla og miljøtilskudd med bruk av nedlegger og stripespreder. Ekstra kostnad skyldes økt ­investeringskostnad og ekstra ­kjørekostnader på grunn av lavere tørrstoff i gjødsla ved bruk av nedlegger og stripespreder. Men tankvogn med stripespreder og nedlegger har et større tidsvindu for optimal spredning, og det er derfor mulig å ha ei slik vogn i sameie med nabo. Ved 50 prosent sameie vil nedleggervogn og stripespredervogn bli 14 000 kroner billigere enn fanespredervogn. Når kjøreavstanden blir lenger enn 6 km, blir det billigere å leie lastebil og spre den med slepeslange og stripespreder (figur 1). Ved kort kjøreavstand, ca. 1 km, gir direkte spredning med slepeslange og stripespreder fra gjødsellageret lavest kostnad.

Figur 2. Differanse i årlige totale kostnader (nederst) og persontimer (øverst) mellom standard og alternativer for mekanisering i dyrking og høsting av grovfôr som beskrevet i artikkelen. Se tekstboks for hva som er brukt som standard mekanisering for dyrking og høsting. Gjennomsnittlig kjøreavstand er 3 km bortsett fra eksemplet med husdyrgjødselspredning med slepeslange og stripespreder..

Høsting og pressing

Slåmaskiner med lavere kapasitet (3 meter slåttebredde) enn den vi har satt som standard (5,8 meter slåttebredde), gir noe lavere årlig kostnad (ca. 1 600 kroner), men større arbeidsforbruk (ca. 20 timer). Slåmaskin uten stengel­behandler har mindre energibehov og da kan traktoren klare en ­bredere slåmaskin. Såkalt ‘butterfly’, med 8,7 meter arbeidsbredde uten stengelbehandler har større kapasitet, gir en raskere og totalt billigere slått (ca. 12 700 kroner per år), men det forutsetter at ­fortørkinga er like effektiv som standard med stengelbehandler. Men hvis en slåmaskin uten ­stengelbehandler tørker graset vesentlig dårlig, så blir totalkostnaden av slåtten dyrere. I stedet for å eie ei 2-rotors rive, så sparer en om lag 11 100 kroner årlig ved å eie den i lag med en annen part.

I vårt eksempelbruk med kombipresse tar det om lag 90 timer å presse og pakke. Singelpresse og pakker reduserer kostnadene med om lag 12 300 kroner, men det tar 20 timer lengre tid å få gjort ­arbeidet. Det forutsettes da at den som pakker samtidig kjører ­ballene ut til åkerkant og lagringsplass. Leie av kombipresse koster litt mer (ca. 7 000 kroner) enn å gjøre arbeidet sjøl.

Fortørking

Fortørking av graset før opp­samling og konservering reduserer de totale fôrkostnadene betydelig. I gjennomsnitt reduseres totalkostnadene med om lag 5 100 kroner for hvert prosentpoeng økning av tørrstoffet mellom 25 prosent og 35 prosent. Bedre ­fortørking gir mer fôr inn i hver balle, det blir færre baller å presse, pakke, lesse og kjøre hjem, og arbeidskravet reduseres med om lag 40 timer. Kraftfôr­kostnaden reduseres også, fordi økende tørrstoffinnhold i surfôret gir økt grovfôropptak. Ved 35 ­prosent tørrstoff må en i vårt eksempel derfor kjøpe inn noe grovfôr eller utvide gras­arealet for å utnytte grovfôropptakspotensialet til kyrne, mens en ved 25 prosent tørrstoff vil ha lavere grovfôropptak og overskudd av grovfôr sammenlignet med standard. Kostnadsreduksjon med fortørking er større dess lenger kjøre­avstanden er. I gjennomsnitt øker kostnadene med 16 390 kroner for hver km kjøreavstand ved 25 prosent tørrstoff i graset og med kr 15 500 kroner ved 30 prosent tørrstoff.

Leie av kombipresse gir høyere kostnader enn eie, men gir langt færre arbeidstimer. Foto: Jan Karstein Henriksen

Ensileringsmiddel

Ved å kutte ut maursyrepreparatet, reduseres de årlige totalkostnad­ene netto med om lag 20 000 ­kroner. Dette gjelder rundballe­ensilering og ikke ensilering i silo. Det forutsettes at det ikke blir ­feilgjæring når ensileringsmiddel kuttes ut, men vi vil presisere at risikoen for tap på grunn av ­feilgjæring er høyere med slik praksis, særlig ved lave fortørk­ingsgrader og at risikovurderinger ikke er tatt med i våre analyser. Videre forutsetter vi heller ikke at proteinverdien av surfôret blir påvirka av bruk eller utelatelse av ensileringsmiddel. Sterk surfôrgjæring, som et resultat av ikke å bruke maursyre, gjør at surfôr­opptaket reduseres. Redusert grovfôropptak må kompenseres med mer kraftfôr for å nå samme ­produksjonsmål.

Tiltak som monner og tiltak som betyr mindre

I figur 2 har vi stilt sammen noen av de ulike dyrkings- og høst­ingsalternativene vi har beskrevet over for å illustrere hvilke tiltak som ­virkelig monner og tiltak som er av mindre betydning. Vi har også tatt med kostnadsdifferansen mellom engtyper, antall slåtter per år og antall engår før fornying.

  • Valg av engtype, antall slåtter per år og antall engår før fornying har mer å si for de totale fôrkostnadene enn valg av høsteutstyr og rundballepresseutstyr.

  • Fortørking for å øke tørrstoffinnholdet i graset før pressing har sterk effekt på kostnadene ved at det reduserer arbeidsbehov og traktorbruk.

  • Kostnadsreduksjon ved å kutte ut ensileringsmiddel er større enn gevinsten med sparte kraftfôrkostnader når slikt middel brukes.

  • Leie og leiekjøring av kombipresse gir høyere kostnader enn eie, men gir langt færre arbeidstimer. Fordelene med leie av kombipresse vil øke med ­høyere timepris på arbeidskrafta.

  • Husdyrgjødselhandtering har betydning for økonomien. Når det ligger til rette for det, er ­slangespredning billigst og med lavt arbeidsforbruk. Det kan være gunstig økonomisk å ­vurdere sameie av slange­sprederutstyr og/eller vogner med nedlegger eller stripe­spreder som kan brukes med større «tidsvindu».

  • Kjøreavstand betyr mye både for dyrkings- og høstekostnad­ene. Kjøreavstand bestemmer hvilke husdyrgjødsellinjer som er kostnadsmessig optimale, og den positive effekten av for­tørking på kostnad øker med kjøreavstanden.

ForEff – Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon

Dette er den andre artikkelen om økonomiske analyse av grovfôr­produksjonen fra prosjektet ‘ForEff-Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon’. Vi vil senere komme med analyser av lagring og utfôring. Det vil si vi sammenligner kostnadene ved å lagre surfôret i rundballer, plansilo eller tårnsilo og ulike alternativer for utfôring av surfôret.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Yara Norge, Addcon Nordic AS, Agromiljø AS, Animalia, Fiskå Mølle, FK Agri, FK Rogaland Agder, Felleskjøpet fôrutvikling, Norske FK, Nortura, Rogaland fylkeskommune, Strand Unikorn AS, Tine Rådgiving og medlem, og administrert gjennom Norges forskningsråd.