Helse

Jurfestesår – et økende problem hos mjølkeku?

Forekomsten av jurfestesår blant norske mjølkekyr er ikke undersøkt, men blir hyppig observert ute i fjøsene.

Håvard Nørstebø

Spesialrådgiver i Tine

havard.norstebo@tine.no

Åse Margrethe Sogstad

Spesialveterinær ­Helsetjenesten for storfe

Hanne Paulsen

Privatpraktiserende veterinær, Vang og Vestre Slidre

Janne Eikeland

Privatpraktiserende veterinær

Figur 1: Til venstre: Pila indikerer typisk plassering av jurfestesår i jurkløft ved fremre jurfeste. Til høyre: Bilde av jurfestesår plassert i kløfta mellom høyre og venstre jurhalvdel.

Figur 2: Fremre jurfeste hos storfe. Fra venstre: dårlig jurfeste, middels godt jurfeste, svært godt jurfeste..

Jurfestesår observeres ­stadig vekk hos norske mjølkekyr. Tilstanden kan være til plage for kyrne og et hygienisk problem, men en vet lite om årsaker til jurfestesår og hvordan det best kan behandles. For å øke oppmerksomheten på problemet er det innført egen helsekortkode for jurfestesår, og den er nå inkludert i kodelista på nye gule helsekort som kode 312. Registrering og rapportering av diagnosen er viktig for å skaffe mer kunnskap om omfang, risikofaktorer og ­årsaker til jurfestesår.

Hva er jurfestesår?

Jurfestesår er en betegnelse på en hudbetennelse i framkant av og på fremre del av juret. Sårene kan oppstå i kløfta mellom venstre og høgre jurhalvdel og/eller i overgangen mellom fremre ­jurhalvdeler og bukvegg. Alvorlighetsgraden kan variere fra å bare være små overfladiske sår dekket med skorper, til større åpne, væskende og pussfylte sår. Sårene karakteriseres ofte av vond lukt. For kyrne kan jurfestesår være smertefulle. Jurfestesår vil være negativt for å holde god hygiene på jur og spener, og representerer et mulig reservoar for bakterier som kan forårsake andre sjukdommer.

Den nye koden er definert som 312 Jurfestesår – Dermatitt med væskende sår og/eller nekroser i området rundt fremre jurfeste og/eller kløfta mellom de fremre jurkjertlene.

Utbredelse

Utbredelsen av jurfestesår blant norske mjølkekyr er ikke undersøkt, men basert på erfaringer fra produsenter og veterinærer blir ­tilstanden observert hyppig i norske besetninger. I en svensk undersøkelse ble jurfestesår funnet hos 28 prosent av kyrne. Det ble funnet kyr med jurfestesår i nær alle undersøkte besetninger, men andel kyr med tilstanden varierte mellom besetninger fra 0–60 prosent.

Årsaker til jurfestesår

Årsakene til jurfestesår er fore­løpig ikke fullstendig kartlagt, selv om mange faktorer (blant annet jureksteriør, ytelse, alder, bakterier og parasitter) er undersøkt i tidlig­ere studier. Styrken på jurfestet er satt i sammenheng med jurfestesår, der et sterkt jurfeste er forbundet med en lavere risiko for jurfestesår, og et svakt jurfeste med økt risiko for utvikling av ­jurfestesår.

Videre vet en fra tidligere undersøkelser at kyr som er i 3. laktasjon og eldre har en større risiko, mens yngre kyr med godt jurfeste hadde lavere risiko for å utvikle jurfestesår. Høy mjølkeytelse er også forbudet med økende forekomst, og en antar at dette er fordi kyr med høyere ytelse ofte har større jur.

Enkelte undersøkelser har vist en sammenheng mellom jurfestesår og den smittsomme klauvsju­dommen digital dermatitt. Samme bakterietype som forårsaker digital dermatitt har blitt funnet i enkelte jurfestesår, men ikke i alle. Sårene er derfor mulige reservoar for bakterier som forårsaker ­digital dermatitt, og må behandles i en helhetlig tiltaksplan mot digital dermatitt.

Andre undersøkelser har funnet viruspartikler i huden rundt sårene og pekt på dette som en mulig årsak.

Fjøsmiljøet kan være en med­virkende årsak til at det utvikler seg jurfestesår i en besetning. Ulike faktorer som varierer fra besetning til besetning som båslengde og underlag er vist å kunne ha en innvirkning på ut­­viklingen. Å holde liggebåsene reine og tørre er generelt et godt råd for å unngå sår hud.

Behandling

Behandling av jurfestesår kan være utfordrende. Flere ulike produkter har blitt prøvd, men med varierende resultater. Felles for mange behandlingsmetoder er at såret vaskes før påføring av ett eller flere produkter som skal støtte sårhelinga. For eksempel undersøkte en fordypningsoppgave ved NMBU Veterinærhøgskolen om behandling over 14 dager med sink- og kobberspray hadde effekt på jurfestesår. I motsetning til tidligere rapporter om god effekt observerte en i denne undersøkelsen ingen tilbakegang i eksisterende jurfestesår i løpet av behandlingsperioden. Jurfestesår kan være smertefulle, og vask og påføring av ulike produkter kan svi. I tillegg gjør plasseringen av sårene det vanskelig å komme til. Vær derfor forsiktig ved undersøkelse og behandling! Diskuter behandlingsstrategien i din besetning med lokal veterinær.