Q-bonden

Q-bonden

Redigert av Heidi Stenseng

Økt fokus på klima i Q-meieriene

Foto: Solveig Flåten

Det er umulig å produsere mat uten å slippe ut klimagasser underveis. Derfor er det viktig å kartlegge hele verdikjeden fra bonde til bord. Klimaet reddes ikke av å kjøpe klima­kompenserte flybilletter og kutte ut i rødt kjøtt. Gjennom vårt eget klimasmart-prosjekt skal vi finne svarene som sikrer at Q-meieriene og våre bønder kan drive på en bærekraftig og klimaeffektiv måte. Vårt eget klimapanel har regnet ut at råvareproduksjonen i Q står for 85 prosent av vårt totalt ­estimerte klimaavtrykk, mens matsvinn står for 20 prosent. Det resterende utslippet stammer fra produksjon, transport og emballasje. Målet er å redusere det totale utslippet av CO2 med 35 prosent ved å kartlegge, måle og finne løsninger som kan kompensere for de utslippene som vi på nåværende tidspunkt ikke kan eliminere.

Qs klimapanel har utviklet en klimakalkulator som sørger for at vi kan følge opp klimaavtrykket som hver enkelt Q-gård har. Tidlig i april 2020 skal Q i gang med to pilotprosjekter for å se hvordan to ulike gårders klimaavtrykk i realiteten er. Når hver enkelt gård har fått kartlagt sitt klimaavtrykk, vil man kunne finne ut hvordan vi kan gjøre forbedringer. Mye av arbeidet i klimasmart-prosjektet handler om å forstå sammenhenger - nettopp for å få en bedre og mer effektiv ut­nyttelse av ressursene, som ikke fører til økte kostnader for bonden. Blant annet jobbes det med bedre utnyttelse av husdyrgjødsel i planteproduksjon og som energi (biogass). Ulike metoder for forbedring av husdyrgjødsla vil på lang sikt kunne gjøre bonden mindre avhengig av for eksempel ­mineralgjødsel. Bedre utnyttelse av gjødsla vil også kunne gi en økonomisk gevinst i form økte grovfôravlinger og mindre behov for kjøp av kraftfôr. Det skal også nevnes at bønder allerede bidrar til å redusere utslipp av klimagasser ved å opprettholde god drenering og jordstruktur i jorda, samt drive aktivt skogbruk og beiting i utmark og innmark.