Avl

Geno avlsplan i stadig utvikling

Det jobbes kontinuerlig med å utvikle Geno avlsplan, og det legges stadig ny funksjonalitet og nye visninger til.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent

anne.guro.larsgard@geno.no

Her er noe av de viktigste tilleggene som har kommet den siste tiden:

Avlsverdi og indekser på avkom

Figur. Det har blitt gjort en del tilpasninger for at bruk av mobilen for å hente ut oksevalg skal fungere bedre.

Avlsverdi og indekser på de potensielle avkommene vises under valget ‘Indekser på avkom’. Dersom kombinasjonen ikke oppfyller de kravene som er satt under ‘Krav til avkom’ eller på ‘Individegenskap’ ­markeres det under ‘Avvik fra krav’. For hver av de fire kombinasjonene vises det hvilke egenskaper som ikke oppfyller krav og hvor langt kombinasjonene er fra å fylle kravet.

Eksempelet i figuren viser at i dette tilfellet er det ingen av kombinasjonene oppfyller alle kravene som er satt. Det er avvik på krav til avkom på utmjølking. I tillegg er det lagt inn krav til individegenskaper som ikke har vært mulig å innfri.

Dette gir et inntrykk av hvor mange valg det er for­nuftig å legge inn. Dersom man har lagt inn så mange krav at det ikke finnes kombinasjoner som oppfyller disse på mange av dyrene, og avvikene fra kravene er store, anbefales det å redusere på kravene.

I denne oversikten vises også slektskapet mellom de ulike oksene og den aktuelle kua dersom kua er genotypa. For å unngå innavl, er det satt et strengt krav på øvre slektskap mellom ku og okse (8 prosent). I eksempelet vist i figuren, er slektskapet ­mellom denne kua og de fire oksene godt under dette kravet.

Skjule dyr fra planen

Geno avlsplan setter nå opp oksevalg på alle kviger og kyr i besetningen, uansett om de allerede er inseminert og drektighetsundersøkt og med all sannsynlighet ikke skal insemineres i den nærmeste tidsperiode. Dette er for å ta høyde for både seine og tidlige omløp. Mange har ønsket seg muligheten for å fjerne dyr fra planen. Det kan være ulike årsaker for det, for eksempel at kua skal utrangeres, brukes i bruksdyrkrysning eller at de av andre årsaker ikke ønsker å ha den med på planen. Det er nå laget mulighet for ‘å skjule’ dyret. Det flyttes da fra planen, og legges inn i en egen link nederst på siden ‘Skjulte dyr’. Dersom bruker vil ha det tilbake på planen, kan det gjøres ved å klikke på ‘Inkluder dyret i planen’.

Utskrift

Det er mange synspunkter på hva utskriften skal inneholde. Med begrenset plass er det umulig å oppfylle alle ønsker. Mange meldte ønske om at mornummer må inkluderes på utskriften. Dette ønsket er nå blitt oppfylt. Navnet på dyret måtte da fjernes for å gi plass.

Mobiltilpasning

Det er mange som har begynt å bruke mobilen for å hente ut oksevalg. Vi har derfor gjort en del tilpasninger for at dette skal fungere bedre. Øverst på avlsplan-siden ligger det et søkefelt, der det er mulig å søke opp enkeltdyr, og med det få en lesbar oversikt (selv på mobil) over oksevalgene på aktuelle kyr/kviger som skal insemineres. Det er også mulig å legge inn valg på sædtype som skal benyttes, da dette ofte kan være en beslutning som tas i inseminasjonsøyeblikket.

Prognosearbeid

Det har også den siste tiden blitt jobbet mye med å utnytte Geno avlsplan som prognoseverktøy for ­distribusjon av sæd. Dette er et viktig tiltak for å redusere svinnet av sæd ute i dunkene. Hensikten er at vi gjennom å lage prognoser over forventet bruk av de ulike eliteoksene i de ulike områdene, vil kunne distribuere sæd i riktig omfang. Ambisjonene er ikke å distribuere eksakt, men mer riktig enn det vi har hatt mulighet for hittil. Dette tiltaket kombinert med at avlsplan i framtida skal settes opp mot innholdet i dunk, vil gi en betydelig reduksjon i svinn og med det sparte kostnader for Geno. Prinsippet vil da være at kua alltid blir tildelt den tilgjengelige oksen som i størst grad oppfyller de krav som er lagt inn i Geno avlsplan, både hva egenskaper og sædtype angår.

Andre oppgaver

Det er utviklet et varslingssystem som kan gi brukeren melding på skjermen dersom det er tekniske problemer eller vedlikehold av systemet. Dette har ikke vært prioritert å utvikle tidligere, men vi ser at det er viktig å ha på plass for å gi gode brukeropplevelser.

Videre arbeid

Lista over ønsker er fremdeles relativt lang, og vi må prioritere ut fra tilgjengelige utviklingsressurser. Dette er oppgavene som ligger øverst på denne lista akkurat nå:

  • Rapport som viser en oppsummering av alle avvik fra krav for hele besetningen.

  • Handleliste for eierinseminører/brukere med egen dunk, slik at det blir enklere å bestille sæd ut fra oksevalg i planen.

  • Integrasjon mot inseminerende personells inn­rapporteringsløsning. Dette arbeidet må samordnes mot Animalias arbeid med innrapporteringsløsning for inseminerende personell.

  • Påloggingsløsningen må utvikles slik at brukerne kan veksle mellom Tine sin medlemsside (https://medlem.tine.no) og avlsplan (https://avlsplan.geno.no) uten å måtte logge seg på flere ganger.

  • Beregne slektskap mellom eliteoksene og ikke-genotypa kviger/kyr basert på gjennomsnittlig slektskap. Når dette er på plass, vil det bli satt strengere krav til slektskap på kombinasjoner etter ikke-genotypa dyr også.

  • Det skal vises grafer med utvikling på flere indekser enn i dag. Det skal også komme inn en forlengelse av grafene som viser forventet utviklingen i besetningen i neste generasjon basert på de valgene som ligger inne i planen.

  • I oversikten over tilgjengelige okser, skal det vises hvilke okser som selges som tilbudsokser.

  • Det jobbes kontinuerlig med å «pusse» på visningen av sidene, slik at de stadig skal bli mer brukervennlige og intuitive.