Tema: Gras

Strandsvingel kan erstatte engsvingel

Strandsvingel viser lovende takter i forsøk, også utenfor raigras­områdene i Norge. Det er også økende interesse for strandsvingel i Danmark, Sverige og Finland.

Oddbjørn Kval- Engstad

Rådgiver i NLR Innlandet

oke@nlr.no

Liv Østrem

Forsker ved Nibio Fureneset

Strandsvingel viser lovende resultater i utprøving og kan være verdt å prøve ut som erstatning for engsvingel i blandinger med timotei. Bilde fra forsøksfelt i Gausdal. Foto: Franz Anders Bakken, NLR Innlandet.

Endra klima, krav til utslippskutt og ønsker om mer energi- og proteinrikt grovfôr setter nye og tøffe krav til engvekstene. De skal takle kraftig bygevær, langvarig regn og oversvømmelse, og de skal takle ­lengre tørkeperioder enn før. For å få mer energi og protein i fôret må engvekstene takle tidlige og flere slåtter enn før, samtidig som vi vil at de både skal være varige og gi stor avling.

Strandsvingel – egenskaper

Strandsvingel er foreløpig lite kjent, men tatt inn i enkelte frøblandinger i Norge. Flere har en referanse i raisvingelsorten Hykor, som er sterkt prega av strand­svingel som foreldreart. Fra utlandet er strandsvingel kjent for å tåle både tørke og oversvømmelser med sitt kraftige og djupe ­rotsystem, og den er regna som en varig art. I vekstrytme er den en typisk treslåttsart, litt som ­hundegras, med tidlig skyting og en del strå i 1. slått, mens ­gjenveksten er nesten bare blad. Blada er relativt stive, og det ­foredles mot «mjukblada» sorter. Som hundegras taper den seg tidlig i kvalitet i førsteslått, og blir gjerne oppfatta som grov og ikke blant de mest attraktive beite­plantene. Med nye sorter får vi kvalitet på linje med engsvingel.

Mest aktuell i blandinger med timotei

Strandsvingel etablerer seg noe seint, og er svak for konkurranse med arter som raigras og hundegras. På tross av tidlig skyting er den mest aktuell i blandinger med timotei, og som en erstatning for engsvingel. Forsøk har vist at ­frøblandinger bør ha en moderat andel timotei om vi ønsker enga skal være varig basert på andre kulturarter, og det vil også være gunstig for strandsvingel. Det er viktig å følge med på vårveksten, for med godt tilslag bør blandinger med strandsvingel høstes ­tidligere enn med engsvingel. Gjenveksten er god, også på ettersommeren, så det kan bli tre slåtter også i dalbygdene.

Lovende resultater i norske forsøk

Strandsvingel er testa i sorts­forsøk. Tre sorter er godkjent for bruk i Norge, og den svenske ­sorten Swaj er mest brukt. Vi er tidlig i utviklinga av frøblandinger og hvor sortene passer best. I et forsøk i 2016–18 på Nibio Fureneset i Sogn og Fjordane, som ligger i område som er bra egna for flerårig raigras, ga Strand Unikorn si blanding med blant annet 30 prosent strandsvingel og 10 prosent raigras like stor avling som mer raigrasrike frøblandinger. I tre forsøk i 2013–14 i Innlandets dal- og fjellbygder der rein timotei ble sammenligna med blanding 50/50 av timotei og andre enkeltarter, kom blanding med strandsvingel ut med minst like stor avling som andre blandinger i gjennomsnitt for to engår. I et samtidig storskala beiteforsøk med sau fikk de samme avbeitingsgrad og lammetilvekst med strandsvingel som med engsvingel i blanding med timotei.

Tabell: Avlingsresultat i kg tørrstoff pr. dekar for felt i Nibio-serien «Strandsvingel. Utprøving av nye grasartar», høsteår 2018 og 2019.

Pågående forsøk

Nibio i samarbeid med NLR har nå gående en landsdekkende serie med testing av to strandsvingelsorter og en ny «sørlig» engsvingel, i reinbestand og i blanding med den nye timotei­sorten Liljeros, der de første ­f­eltene er høsta i to år. Gjennomsnittsresultatene viser at svingelartene i reinbestand henger etter avlingsmessig i første engår, men i enkelte felt har strand­svingel­­sortene gitt størst avling allerede første år. I andre engår (som er færre felt) er strandsvinglene på topp, og begge engår har strandsvingel gitt større tørrstoffavling enn Vestar engsvingel. Vi ser ellers at svinglene gir større avling i 3. slått enn timotei, at Liljeros er like god som Grindstad timotei, og at bladfaks så langt har skuffet (ofte på grunn av svak etablering). God gjenvekstevne er gunstig for å opprettholde god avling i en tredjeslått der timoteigjenveksten er lav.

Verdt å prøve

Utslagene mellom arter og blandinger varierer mellom felt, så det er for tidlig å dra en generell ­konklusjon om strandsvingelens plass i grovfôrdyrkinga. Overvint­ring og avlingskapasitet vurderes så langt som godkjent, og med fôrkvalitetsdata på plass vil vi kunne gi en fullverdig vurdering av strandsvingelens plass i grovfôrproduksjonen. Det synes som den er verdt en test – kontakt din lokale NLR-rådgiver for en diskusjon. I 2020 startes for øvrig en forsøksserie i Innlandets fjellbygder for å teste strandsvingelens potensial i disse områdene.

Omtale av feltet på Fureneset:
https://www.bondevennen.no/fagartiklar/to-og-tre-slattar-kva-artar-og-blandingar-gir-hogste-avlingsrespons/

https://www.bondevennen.no/fagartiklar/forkvalitet-i-ulike-froblandinger-ved-to-og-tre-slatter/

Omtale av felt i Innlandet: https://Nibio.brage.unit.no/Nibio-xmlui/handle/11250/2428969