Tema: Gras
Lønnsom økologisk fôrdyrking

Slåttetider, kløverinnhold og bruk av ensileringsmidler

Hyppig slått og høgt kløverinnhold i enga bidrog positivt til lønnsomheten på et modellert økologisk mjølkebruk i Trøndelags flatbygder.

Ola Flaten

Forsker i Nibio

ola.flaten@nibio.no

Anne Kjersti Bakken

Forsker i Nibio

anne.kjersti.bakken@nibio.no

Anitra Lindås

Fagrådgiver i Tine Rådgiving

anitra.lindas@tine.no

Håvard Steinshamn

Forsker i Nibio

Resultater fra økonomiske analyser av hva som er optimalt driftsopplegg i økologisk mjølkeproduksjon viste også at først ved høg arealtilgang per ku var det lønnsomt å bruke syreholdig ensileringsmiddel som stimulerte til høgt grovfôropptak.

Fôroptimering

Høg kløverandel i enga økte surfôravlingene med 22–34 tonn TS per år, en kunne fø 5–10 flere kyr og produsere 25 000 – 50 000 liter mer mjølk for salg enn ved låg kløverandel. Foto: Solveig Goplen

Tine Optifôr viste at for et gitt avdråttsnivå ble årlig opptak av surfôr 400–500 kg TS høgere ved restriktiv gjæring enn ved naturlig gjæring. Kyrne trengte da mindre kraftfôr, men med et høgere proteininnhold. Opptaket av surfôr med to slåtter var under 200 kg TS lågere enn med tre slåtter. ­Kløverandelen betydde lite for opptaket av surfôr, men med lite kløver måtte det brukes mer ­proteinrike kraftfôrtyper.

Høg kløverandel betaler seg

Tabell 2 (neste side) oppsummerer driftsopplegg og dekningsbidrag for de åtte surfôrtypene. All jord ble brukt til grasdyrking eller korn som dekkvekst i attleggsåret. Begrensa fôrtilgang gjorde at ­verken mjølkekvoten eller fjøsplassen ble fullt utnytta.

Høg kløverandel i enga økte surfôravlingene med 22–34 tonn TS per år, en kunne fø 5–10 flere kyr og produsere 25 000 – 50 000 liter mer mjølk for salg enn ved låg ­kløverandel. Med lite kløver måtte det kjøpes inn husdyrgjødsel attåt, mens en stort sett var sjølforsynt med gjødsel ved mye ­kløver. Totalt hadde surfôrtyper med høg kløver­andel ca. 70 000 kr mer i dekningsbidrag enn de ­tilsvarende med låg kløverandel. Fordelen av høgt kløverinnslag ble litt mindre ved større arealgrunnlag.

FORUT

Arbeidet er gjort som en del av prosjektet FORUT, finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Tine Rådgiving og Medlem, Norsk Landbruksrådgiving og Landbruks- og regionforvaltninga i Trøndelag.

Tørrstoffavlingene var høgest med to slåtter, men bedre fôrkvalitet ved tre slåtter gjorde at kyrne mjølka mer og brukte mindre kraftfôr. Foto: Solveig Goplen

Mer lønnsomt med tre enn to slåtter

Tørrstoffavlingene var høgest med to slåtter, men bedre fôrkvalitet ved tre slåtter gjorde at kyrne mjølka mer og brukte mindre kraftfôr. Merfortjenesten lå ofte på ca. 25 000 kr ved tre i stedet for to slåtter.

Analyser av konvensjonelle driftssystem i Trøndelag har vist mindre gevinster og også tap ved hyppige slåtter (Buskap nr. 3/2015 og nr. 7/2019). En grunn var at disse studiene viste relativt større avlings­nedgang enn her ved å slå flere ganger.

Gardsmodellen

Vi utvikla en gardsmodell for ett økologisk mjølkebruk. Bruk av ­ressurser til fôrdyrking ble vurdert samtidig med hvordan heimeavla og innkjøpt fôr kan nyttes best mulig til kyrne. For å forenkle modellarbeidet ble ikke påsett av kviger og slaktedyr tatt med.

Data fra dyrkingsforsøk ble brukt for å anslå avlingsmengde og avlingskvalitet i økologisk gras-rødkløvereng i Trøndelags flat­bygder (Kvithamar). To og tre slåtter ble sammenlikna, der førsteslåtten ble tatt ved begynnende skyting hos timotei i et treslått­system og ved full skyting i et toslåttsystem. Videre vurderte vi effekt av to kløvernivå: lite og mye (tabell 1 neste side).

Graset ble høsta i rundballer (25 prosent tørrstoff, TS). Med til­setting av syrebasert ensileringsmiddel og restriktiv gjæring inneholdt surfôret mindre organiske syrer (ca. 75 gram/kg TS) og ammoniakk (ca. 25 gram/kg total-N), men mer sukker (>100 gram/kg TS) enn ved naturlig gjæring.

Enga ble etablert med bygg til modning som dekkvekst og varte i tre år. Bygg kunne også sås som eneste vekst. Mengden husdyrgjødsel til bygg kunne variere, mens det alltid ble brukt 2 tonn per dekar i engåra. Husdyrgjødsel kunne kjøpes inn, mens grovfôr ­verken kunne kjøpes eller selges. Alt kraftfôr ble kjøpt inn.

Vi lagde fôrplaner i Tine Optifôr for førstekalvskyr, andrekalvskyr og eldre kyr. Disse ble lagt inn i gardsmodellen. Årlig mål for avdråttsnivå (gjennomsnitt av de tre aldersgruppene) kunne variere fra 6 000 kg til bortimot 9 000 kg mjølk med intervall på 500 kg. I Optifôr antas et konstant mjølkeutbytte per enhet energi tilført i fôret, men reelt merutbytte av mjølk er avtakende ved økende energitilførsel.
I gardsmodellen ble derfor faktisk avdrått justert noe ned, og mest ved høg energitilførsel.

Gardsmodellen tok hensyn til det økologiske regelverket, som begrensninger på mengder av kraftfôr og husdyrgjødsel, krav til helmjølk til kalv og dyras plassbehov. Beitekravet ble forenkla, gjennom beiting kun i tørrperioden. Alle salgsinntekter, tilskott og variable kostnader (inkludert drivstoff og maskinvedlikehold) ble medrekna (2014-priser), i tillegg til arbeidskostnader ved eget tidsforbruk som avhenger av antall dekar, dyr og fôrmengder. Faste kostnader ble holdt utenfor.

Gardsmodellen fant fram til den løsninga som ga størst mulig ­dekningsbidrag inkludert tilskott gitt de ressurser garden rådde over. I utgangspunktet disponerte garden 400 dekar jord, 260 000 liter mjølkekvote og 45 fjøsplasser til kyrne.

Ensileringsmiddel lønte seg ikke

Det var mer overraskende at bruk av ensileringsmiddel ikke lønte seg for noen av surfôrtypene. Syretilsetting økte grovfôropptaket, og forbruket av kraftfôr sank. Ulempen var at kutall og mjølkeproduksjon måtte reduseres. Lågere kraftfôrkostnader var ikke nok til å utlikne inntektstap fra lågere produksjon av mjølk og kostnadene ved å bruke ensileringsmiddel. Totalt ble tapet på
10 000–25 000 kr.

Vi antok samme mengde svinn fra alle surfôrtyper. Oversiktsstudier har antydet ca. 1 prosent mindre tørrstofftap i gjennomsnitt ved bruk av konserveringsmidler. For at syretilsetting skulle lønne seg ved 400 dekar, måtte tørrstoff­tapet være fra 1,5 prosent til 4 prosent større ved naturlig gjæring.

Alt i alt kom den beste typen 3HN (tre slåtter, mye kløver, naturlig gjæring) hele 110 000 kr bedre ut enn motsatsen 2LR (to slåtter, lite kløver, restriktiv gjæring).

Tabell 1. Årlige forsøksavlinger og fôrkvalitet i engåra. To eller tre slåtter, låg eller høg kløverandel.

2 slåtter

3 slåtter

Låga

Høg

Låg

Høg

Avling, kg TS/daa

701

927

678

829

Kløverandel

0,09

0,38

0,07

0,41

Fordøyelighet organisk stoff, prosent av TS

72,0

69,9

74,9

74,1

Råprotein, prosent

9,1

11,5

12,3

14,3

Nettoavlinger i praksis ble redusert med 30 prosent.

Tabell 2. Optimal drift og årlig dekningsbidrag for de åtte surfôrtypene ved 400 daa jord, 260 000 l kvote og 45 båsplasser. Forkortinger: 2/3: 2 eller 3 slåtter; L/H: låg eller høg kløverandel; N/R: naturlig eller restriktiv gjæring.

2LN

2LR

2HN

2HR

3LN

3LR

3HN

3HR

Surfôr produsert, tonn TS

125

125

156

158

120

122

142

144

Kjøp av husdyrgjødsel, tonn

135

145

0

0

128

182

0

54

Antall kyr

30,0

29,8

40,1

37,2

30,5

28,1

36,3

33,4

Mjølkeleveranse, 1000 l

176

172

228

211

176

166

210

193

Mjølk levert, liter per ku1

5854

5776

5684

5680

5770

5917

5776

5779

Innkjøpt kraftfôr, tonn TS

38,9

35,0

66,2

45,6

42,6

28,3

59,3

41,3

Ensileringsmiddel, 1000 kr

-

24,5

-

31,1

-

24,0

-

28,3

Dekningsbidrag, 1000 kr

783

758

859

832

807

782

867

858

1 Svinn (2 prosent) og 520 liter kalvemjølk per ku, 1 liter = 1,031 kg.

Gardens arealgrunnlag

Analysene viste at økte arealer og mer fôr til disposisjon måtte til for å høste fordeler av de positive virkningene som syretilsetting og restriktiv gjæring har på fôropptaket. Det var likevel kun ved tre slåtter/mye kløver-sammenlikningen at syretilsetting lønte seg ved et areal over 520 dekar. Andre modellkjøringer viste bedre lønnsomhet av syretilsetting i tilfeller med svakere lønnsomhet i byggdyrkinga. Nøkkelen til lønnsom bruk av ensileringsmidler er derfor en forholdsvis låg kostnad på det ekstra surfôret kyrne eter som en følge av syretilsettinga.

En må også ta hensyn til at fôrhøsting uten konserveringsmidler øker risikoen for feilgjæring og lågere fôrverdi ved vanskelige ensileringsforhold. Forsikringspremieelementet ble ikke verdsatt. Vi vil presisere at studien heller ikke vurderte ulike ensileringsforløp i tårn- eller plansiloer, hvor det lettere kan oppstå feilgjæring og der feilgjæringa kan gi mer negative konsekvenser enn ved rundballepressing.

  • Høg kløverandel i enga ga bedre lønnsomhet enn lav ­kløverandel

  • Tre slåtter alltid mer lønnsomt enn to

  • Fordel med ensileringsmiddel utnyttes ikke ved lite arealFordel ensileringsmiddel utnyttes ikke ved lite areal

Fordel ensileringsmiddel utnyttes ikke ved lite areal

En del økologiske bruk har for lite arealgrunnlag til at de kan dra nytte av økt fôropptak og høgere avdrått ved bruk av ensileringsmidler i rundballer. Foto: Solveig Goplen

Areal er ofte den knappeste ressursen på økologiske mjølkebruk, og mange greier ikke å fylle mjølkekvoten. Analysene våre viste at en høg kløverandel i enga ga atskillig bedre lønnsomhet enn lite kløver, fordi fôravlingene økte og mer mjølk kunne produseres. Tre slåtter kom bedre ut enn to. En del økologiske bruk har for lite arealgrunnlag til at de kan dra nytte av økt fôropptak og høgere avdrått ved bruk av ensileringsmidler i rundballer.

Referanser fås ved å kontakte ola.flaten@Nibio.no