Kjøtt

Charolais på mjølkebruket øker dekningsbidraget

Resultater fra et mjølkebruk som har krysset med Charolais i flere år viser svært positivt utslag på dekningsbidraget.

Øystein Finsrud

Avlsutvalget i Norsk Charolais

ofinsrud@bbnett.no

70121 Harry av Grøtholm er anbefalt av Norsk Charolais til bruk på NRF-kyr i 2020. Foto: Jan Arve Kristiansen

Kjøttproduksjon på mjølkebruket har i den senere tid fått mer fokus. Utviklingen i mjølkeproduksjonen tatt i betraktning, er det lite som tyder på at kjøttproduksjon blir mindre vektlagt i tiden framover.

Gode argumenter for å bruke Charolais

Norsk Charolais har i lang tid argumentert for bruk av charolais-semin på mjølkeku, nettopp for å bedre økonomien i kjøtt­produksjonen. Den beste måten å dokumentere dette på er resul­tater fra besetninger som har benyttet seg av Charolais over tid.

Brukt charolais-semin siden 2016

Knut Åge Gjersdal på Vigrestad i Rogaland driver mjølkeproduksjon med en kvote på 400 000 liter. Han legger stor vekt på økonomien i kjøttproduksjonen, og benytter norske seminokser av Charolais på de kyrne han ikke vil avle nye mjølkekyr etter. Han velger charolais-okser som er sterke på produksjon. Knut Åge har brukt charolais-semin siden 2016 og har ikke hatt ­kalvingsproblemer i sin besetning.

70195 Milo av Langmo som det produseres kjønnsseparert handyrsceller (Y-semin) av er også anbefalt bruk til NRF-kyr i 2020. Foto: Jan Arve Kristiansen

Samme fôring – bedre resultat

Knut Åge har de fire siste årene fôret fram 80 okser til slakt (en del okser selges som livdyr). 60 av dem er NRF-okser mens 20 er krysning av Charolais og NRF. Fôrrasjonen er grovfôr etter ­appetitt og 3 kg Formel Biff per dag. Krysningene er 1,2 måneder eldre ved slakting enn NRF-­oksene, noe vi korrigerer for i beregningen. Forskjellen i resultat kan vi da tilskrive genetikken, siden fôring og miljø er likt. Resultatene (se tabell) viser en økning i dekningsbidraget på krysnings­oksene på 5 358 kroner.

Tabell. Gjennomsnittsresultater for krysningsokser (Charolais/NRF) og NRF-okser. (gjennomsnitt)

Slakteresultater

NRF

Charolais/NRF

Slaktetilvekst, gram/dag

554

659

Slaktevekt, kg

311

390

Slakteklasse

O+

R

Slaktealder, måned

16,9

18,1

Slakteverdi

Slaktepris, kr/kg*

53,15

58,13

Slaktepris, kr/dyr

16 529

22 670

Fôrkostnad, krysningsokser **

783

Sum slakteverdi

16 529

21 887

Differanse i dekningsbidrag

5 358

*NRF i klasse O (gjennomsnitt på NRF-okser) vil gi 5 kr lavere pris per kg for NRF-oksene enn hos Knut Åge Gjersdal

**4,5 FEm grovfôr à kr 2,40 (tall fra Nortura) og 3 kg Formel Biff à kr 3,60 per dag i 1,2 måned (lengre framfôringstid)