Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

unni.p.christensen@tine.no

Fem kjappe tips for en mer bærekraftig melkeproduksjon

Foto: Rasmus Lang-Ree

Det skrives mye om klima og bærekraft for tiden. Men hva handler det egentlig om? Hva kan du som bonde gjøre helt konkret? Her er fem enkle bærekrafttips til deg fra TINE.

  1. Så blomstereng i sommer (for eksempel Spire Insektvenn fra FK eller Strand nr 70,71,72 fra Strand Unikorn) i jordekanter og rundt vannveier. Øker biologisk mangfold og ut­løser RMP tilskudd i mange områder.

  2. Send drektige kviger, sinkyr og kastrater på ugjødsla ekstensive beiter i sommer dersom du har det (naturbeitemark, utmark, ravinebeiter, seterområder etc.). Øker ­karbonbinding og biologisk mangfold.

  3. Unngå å spre blautgjødsel i varmt og drivende vær og bruk slangespredning/nedfelling hvis du kan. Reduserer ut­­slippene av ammoniakk og lystgass

  4. Bli grønn besetning og reduser smittepresset i besetningen din. Redusert utslipp av metangass per kg produsert EKM og per kg levert slakt

  5. Lag et tidlig høsta kvalitetsfôr til mjølkekua, ungkviger og okser. Redusert kraftfôrforbruk og redusert bruk av import­erte råvarer. Redusert metangassutslipp per kg EKM og per kg levert slakt.

Det er viktig at du som mjølkeprodusent gjør det du kan for å øke biologisk mangfold, bryte opp i monokulturer, øke karbonlagring i jorda og redusere utslippene på gården. Alle de fem tipsene over gir også forbedret økonomi i drifta. La året 2020 bli det året du prøver noe nytt!

Nå leverer både Felleskjøpene og Strand Unikorn spesialutviklede blomsterblandinger som virker positivt for pollinerende insekter. Dette er enkelt å ha i såmaskinen og du kan kjøre en ekstra runde langs kanter og vannveier etc. Husk at dette ikke skal slås, men stå til blomstring. I tillegg kan du søke RMP tilskudd for dette i mange fylker nå.

Beiting i ekstensive, ugjødsla beiter øker karbonbindinga i jorda. Dette bidrar reelt sett til å utligne mye av utslippene fra drøvtyggerne våre. Som en bonus er mange sårbare og utryddingstruede dyre og plantearter avhengige av beiting for å trives. Drektige kviger og sinkyr skal ha svak fôring og disse beitene egner seg ypperlig. Husk mineraler!

Spredning av blautgjødsel bør skje så tidlig om våren som det er mulig å komme utpå uten at du får pakkeskader. Det absolutt beste er bruk av slangespredning eller nedfelling. Vi ønsker å unngå fordampning av ammoniakk og økte lystgassutslipp.

Dersom du blir grønn besetning så reduserer du faren for spredning og utbrudd av flere smittsomme sjukdommer. Kanskje denne sommeren er tiden for å bygge ny smittesluse eller utlastningsrampe og få tatt prøver for BRSV/BCoV? Utbrudd av for eksempel BRSV eller coronavirus hos storfe gir tapt produksjon og dermed et stort økonomisk tap. Men i tillegg vil utslippene av for eksempel metangass per kg EKM eller per kg levert slakt øke, fordi det er færre liter melk å fordele ut­­slippene på. En effektiv produksjon reduserer også klimagass­utslippene.

Sist men ikke minst har nok mange noe å hente på å slå graset litt tidligere og skaffe seg et enda bedre surfôr. Eller kanskje det er fornying av enga eller gjæringskvalitet du bør fokusere på? Uansett gir bedre surfôrkvalitet antakeligvis et lavere kraftfôrforbruk, forbedret økonomi og lavere klimagassutslipp!

Future Farm – digitale ­løsninger for bedre ­økonomi og miljø

Med støtte fra Forskningsrådet har TINE, sammen med en rekke landbruksaktører samlet krefter for å forske på teknologi som skal motivere bonden til bedre drift og reduserte utslipp. Prosjektet heter Future Farm og tar for seg datainnsamling på veien fra graset blir sådd til melka er på tanken. Future Farm samarbeider med utvalgte melkebønder som bidrar med data inn i prosjektet. På seks pilotgårder er det plassert ut spesielle sensorer som automatisk samler inn data fra forskjellige arbeidsoperasjoner på gården. Erfaringer fra pilotgårdene gjør også at prosjektet bedre kan forstå hvilke praktiske behov melkebonden har og hvordan vi kan møte disse behovene. Kombinasjonen av praktiske og klimavennlige løsninger er det som gjør Future Farm til et unikt prosjekt.

Les hele artikkelen på medlem.tine.no