Avl

Normal ventetid på genotyperesultater

Statistikken viser at ventetiden på genotyperesultater nå er tilbake til det normale og der den skal være på mellom 4 og 8 uker. Svarfristen på 4 til 8 uker er beregnet fra Biobank har mottatt og registrert inn ørevevsprøven og til resultatene er tilgjengelig i Kukontrollen.

Cecilie Svihus

Avlsforsker i Geno

Cecilie.Odegard@geno.no

Hanna Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Figur 1 viser antall dager det har tatt fra Biobank har sendt ørevevsprøven til analyse og til resultatene er publisert i Kukontrollen, fordelt på måned og år. Figuren viser data fra oktober i fjor til mars i år. Fra januar 2020 begynner man å se at trenden med antall dager er forkortet, og de fleste GS-prøvene får i dag resultat innen 0–20 dager, og det er der vi skal forvente at de aller fleste prøvene vil ligge. Antall dager økte betraktelig fra oktober til desember, hvor figuren viser at veldig mange prøver brukte mellom 31 og 50 dager før de fikk svar. I januar begynte trenden å endre seg. Antall prøver som fikk svar innen 20 eller 30 dager økte, og i de to neste månedene fikk nesten alle prøver svar innen 20 dager. I januar var det også mange prøver med lang ventetid som endelig fikk resultater.

Biobank sender nå prøver hver uke

Rutinen for hvor ofte det blir sendt prøver til laboratoriet ble endret i midten av februar, slik at Biobank nå sender prøver hver uke i stedet for hver andre uke, som har vært praktisert tidligere. Dette vil også være med på å bidra til at det går kortere tid før resultater foreligger.

Et annet tiltak som er tatt for å redusere tiden er at laboratoriet sender oss resultater fortløpende når disse er klare. Det betyr i praksis hver uke, sammenlignet med tidligere hvor resultater har blitt sendt annenhver uke. Dette gjør at flere av de «ferskeste» genotyperesul­tatene kan inngå i avlsverdi­beregningene raskere. Dette ­tiltaket gjelder også for geno­typer som feiler første gang i analysen. Disse vil, hvis de får resultater ved andre analyseforsøk, få resultater raskere enn tidligere. For genotyper som ­feiler for andre gang, gjelder det fortsatt at en ny ørevevsprøve må tas. I slike tilfeller vil det bli sendt ut nytt prøveutstyr automatisk.

Figur 1. Antall dager fra Biobank sender ørevevsprøven til analyse og resultater foreligger i Kukontrollen (antall prøver innen ulike tidsintervall per måned og år).

Avlsverdiberegningene

Med en økende andel genotyper som er inkludert i avlsverdi­beregningene øker tiden det tar å beregne avlsverdier. Dette er det fokus på i et annet prosjekt, slik at en eventuell redusering av beregningstid også vil bidra til redusert svartid på genotyperesultatet.

Redusere tida for prøve­takingen?

Den tiden produsenter bruker på å få ta prøvene og sende tilbake til Biobank vil komme i tillegg til de 4 til 8 ukene det tar å få resultater. Det er et potensial for å sende inn prøvene raskere og dermed få resultater raskere. Det er en god del prøver hvor det har tatt opp mot 50 dager fra Biobank har sendt ut prøvemateriell og til Biobank har mottatt ørevevsprøvene (figur 2). Figur 2 viser fordelingen av antall dager det har tatt å sende inn prøvene per år fra Geno startet med å tilby genotyping i 2017. Det er ikke store forskjeller fra år til år, men generelt er det flest øre­vevsprøver som er ute hos produsenter mellom 10 og 50 dager før de blir registrert hos Biobank. For kundeinitierte prøver er det ikke kritisk for Geno at disse prøvene blir liggende lenge, men for seleksjonskandidater som Geno er interessert i å genotype er det ønskelig at det blir sendt inn så raskt som mulig etter at prøvemateriell er mottatt.

Figur 2. Antall dager fra Biobank har sendt ut prøvemateriell til produsent og ørevevsprøven er mottatt og registrert hos Biobank (antall prøver innen ulike tidsintervall fordelt per år).

Figur 3. Antall bestilte GS-prøver per dag fra 4. mars til 26. mars 2020. Geno hadde en GS-kampanje som startet 16. mars.

Kampanje på genotyping

Antall bestillinger økte betraktelig etter at GS-kampanjen med redusert pris på genotyping ­startet 16. mars (figur 1). Genotyping koster vanligvis 250 kroner per prøve, mens i kampanjen som varte fram til 30. april var prisen på 200 kroner. Figur 3 viser en sammenligning av uka før kampanjen og den første uka i kampanjen.

Det er nå omtrent 14 prosent av de aktive kyrne i Kukontrollen som er genotypet. Med GS-­kampanjen vil denne kanskje øke ytterligere.

Overvåke svartiden

Vi vil framover overvåke tidsfor­løpet i hele løypa fra ørevevs­prøver er mottatt til resultater er publisert, slik at vi kan sette inn tiltak tidlig hvis vi ser at antall dager øker. Flere av tiltakene gjør det også enklere å fange opp enkeltprøver som ikke får resul­tater innen forventet tid.