Forskjellig

Fortsatt reklama­sjoner etter kjøp av mjølkemaskinutstyr?

Hvordan har det gått siden Reklamasjonsnemnda for mjølkeutstyr (RFM) ble nedlagt i 2015?

Jo Gjestvang

Veterinær og advokat

jo@advstrand.no

Søk heller teknisk og juridisk hjelp før kontraktsignering ved kjøpt av melkerobot enn å satse på denne hjelpa etterpå. Husk at det er som potensiell kjøper du står sterkest. Foto: Jumpstory

For fem år siden ble Reklamasjonsnemnda for mjølkeutstyr (RFM) nedlagt. Den hadde da eksistert i over 25 år og hadde i disse årene blitt finansiert av Tine alene. Denne ensidige finansieringen av nemnda ble flere ganger drøftet i løpet av de årene den eksisterte, og selgersiden ble utfordret uten å si seg villig til å bidra økonomisk. Nytten for ­mjølkeprodusentene ved å ha en slik instans ble vurdert som stor. Derfor fikk nemnda fortsette sitt arbeid. I sin jakt på å redusere kostnader krevde ledelsen i Tine i 2014/2015 at også selgersiden av mjølkeutstyret måtte være med å dekke kostnadene da de også hadde stor nytte av det meklingsarbeid som ble gjort i RFM. Dette var selgersiden ikke villige til og Tine besluttet RFM nedlagt.

Få forespørsler

Fra 2003 til nemnda ble nedlagt var jeg så heldig å ha vervet som leder av nemnda. Da det ble klart at RFM skulle gå over i historien, selv om vi i meglet flere tvister fram til en avtale hvert år, så jeg for meg at det kom til å bli noen etterspørsler etter tilsvarende forhandlinger og ­meklinger i de kommende år.

Etter fem år kan jeg fortelle at jeg i løpet av disse årene kun har hatt noen få forespørsler fra de regionale representantene som RFM hadde. Dette har gjort at jeg har spurt meg om det etter RFMs nedleggelser ikke eksisterer reklamasjoner og tvister eller om partene nå greier å løse uenigheter til begge parters tilfredshet. Disse tilsynelatende fredelige forholdene mellom selgerne og kjøperne siden våren 2015 har også gjort at jeg har spurt meg om RFM virket konfliktdrivende og konfliktoppfordrende.

Ikke så idyllisk

I de siste par måneder har jeg forhørt meg blant gamle kjente i bransjen og fått klar tilbake­melding om at det ikke er riktig så idyllisk.

En av disse kildene har opplyst at det ikke selges nye rørmjølkingsanlegg. Av slikt utstyr er det kun gamle anlegg som selges og som bygges opp på nytt. Mjølkerobotmarkedet preges av svært få aktører. Der er blitt hevdet robotkjøperen i dag i enda større grad enn tidligere er «i lomma» på robotselgeren enn han var for noen år siden.

RFM er historie og det er ingenting som tyder på at det er tilstrekkelig interesse for å reetablere den. Samtidig er det slik at dagens mjølkutstyr er mye mere komplisert, vanskeligere å forstå og selv gjøre noe med for kjøperen enn tidligere. Ut fra dette kan en tenke at det egentlig ville være større behov for RFM i dag enn da den eksisterte.

Kjøpssituasjonen

Ved kontrakter om kjøp av mjølkerobot er begge parter næringsdrivende og begge parter blir sett på som profesjonelle. Kjøpsloven gjelder og der er det lite av den forbrukerbeskyttelse som etter hvert finnes i mange andre lover. Vilkår må avtales før kontrakt inngås. Det er før du signerer på kjøpekontrakten du må være bevisst og forsikre deg om at kontrakten omfatter de betingelsene du mener du skal ha. I denne situasjonen har du selv ansvaret for at kontrakten omfatter de betingelsene du krever at den skal omfatte.

Ikke tid til å lese kontrakten

I en av de tvistene jeg har fått mulighet til å lese meg opp på i det siste ble kjøper oppsøkt av selger uten forutgående avtale på et tidspunkt da kjøper egentlig ikke hadde tid til å gå gjennom kontrakten tilstrekkelig nøye på grunn av andre presserende gjøremål. Han lot seg likevel presse til å signere. I denne kontrakten ble kjøpet gjort ekstra innbydende ved at det ble markedsført en garanti. Dette er et ord som gir oss inntrykk av trygghet og som gjør at vi slapper litt av på angsten for risikoen for å signere på noe som er ugunstig. Vi føler oss umiddelbart i tryggere hender. «Garanti» kan imidlertid være så mangt. I dette tilfelle var omfanget av det som ble betegnet som garanti dårligere vilkår for kjøper enn vilkårene i kjøpsloven.

Selger i liten grad ansvarlig for følgekostnader

Ifølge en av de tidligere regionale representantene til RFM som jeg har snakket med er dagens robotkontrakter slik utformet at selger i svært liten grad, eller ikke i det hele tatt, har ansvar for såkalte følgekostnader etter problemer med roboten. Dette kan være tapt mjølkeproduksjon eller tapt leveranse på grunn av celletall eller kostnader på grunn av økt ut­­skifting av dyr på grunn av jur­helseproblemer. Det kan også omfatte ekstra arbeid og andre ekstra kostnader. Står du i en kjøpssituasjon nå bør du få klarhet hvilket ansvar selger mener å ha når uregelmessigheter med roboten oppstår med påfølgende tap i produksjonen, merarbeid og ekstra kostnader. Når du har ­signert er det vilkårene i kontrakt­en som gjelder. Da er det for sent å forhandle.

Skylder på «brukerfeil»

Som tidligere er det fortsatt slik at selgersiden ved funksjonssvikt betenkelig raskt kommer med påstander om «brukerfeil» selv om den egentlige årsaken er at det er selgersiden som ikke finner ut av årsaken. Når årsakene til problemene er uforståelig også for dem om skal kjenne roboten svært godt, er det tydeligvis fristende å stille kjøpers kompetanse i tvil. Det samme har vi også sett i flere av tvistene etter bygging av fjøs. I saken nevnt ovenfor ble det etter lang tid funnet en teknisk feil som hadde vært der siden levering. Likevel endte det med at mjølkeprodusenten ikke fikk noen som helst erstatning fra selgersiden.

Fraviker ikke standard­kontrakter

Bonden blir sittende med et veldig stort ansvar for tekniske sammenhenger som hen ikke har mulighet til å forstå og kunne forvalte alene. Bonden får stadig høre at hen er bedriftseier og nærings­drivende og har derfor ansvar ­deretter. Det hevdes nå fra enkelte Tine-rådgivere at selgersida knapt nok har motstand på kjøpersida. Det er for vanskelig å forhandle, og selgersida er lite villig til å ­fravike sin godt gjennomtenkte standardkontrakt.

Ikke bestem deg for hvilken forhandler du skal velge fra før du har mottatt tilbud og forhandlet betingelser med alle! Søk heller teknisk og juridisk hjelp før ­kontraktsignering enn å satse på denne hjelpa etterpå. Det er som potensiell kjøper du er sterkest.

Send meg din historie

Som dere forstår er jeg ingen «insider» i dagens mjølkeutstyrs­marked, men jeg har et sterkt ønske om å finne ut hva som har skjedd på de siste fem årene og hvordan situasjonen for mjølkeprodusentsiden er i dag. Det er det antakelig ingen som vet.

Har du noen erfaringer eller meninger, – store eller små, vil jeg sette veldig stor pris på å få en e-post om dette. Legg gjerne ved dokumentasjon. Alle skal få svar og noen kommer jeg til å kontakte for å få ytterligere kunnskap om de faktiske forhold.

Send e-post til jo@advstrand.no eller brev til postboks 534 ­Sentrum, 7405 Trondheim eller ring/send sms til 99226365.

Ut fra den kunnskapen tilbakemeldingene fra dere gir meg, vil jeg følge opp med en ny artikkel der jeg skal prøve å beskrive ­situasjonen i 2020. På forhånd takk!