Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

unni.p.christensen@tine.no

Dyrevelferdsindikatoren – en oversikt

I løpet av sommeren vil TINEs verktøy for å «måle» dyrevelferd – dyrevelferdsindikatoren – bli gjort tilgjengelig for medlemmene i Kukontrollen. Denne artikkelen beskriver de ulike ­elementene som inngår i indikatoren, og hvilke ting som ikke fanges opp.

Hva er en dyrevelferdsindikator?

Helt konkret er dette et tall i Kukontrollen som kan fortelle noe om dyrevelferden på et enkeltbruk. Navnet «indikator» sier oss at den ikke gir et fasitsvar, men den bidrar til å gi et bilde av dyrevelferden i en besetning. Det vil som regel være god ­sammenheng mellom en beregna indikatorverdi og den ­faktiske dyrevelferden i fjøset. Likevel er det viktig å være klar over at en høy indikatorverdi ikke alltid betyr god dyrevelferd, og omvendt kan vi heller ikke uten videre si at dyrevelferden er dårlig ved lave indikatorverdier. Fasiten finner vi i fjøset.

Hva kan dyrevelferdsindikatoren brukes til?

Indikatoren er først og fremst nyttig for å avdekke sterke og svake sider i egen drift knyttet til dyrevelferd, sette seg mål og følge utviklinga over tid. Det kan også være interessant å ­sammenligne seg sjøl med et gjennomsnitt. Gjennomsnittstall for landet kan brukes for å dokumentere status og utvikling i melkeproduksjonen over tid. Korrekte og fullstendige oppl­ysninger i Kukontrollen er en forutsetning for en mest mulig riktig beregnet indikator.

Dyras ve og vel – dine valg gjør en forskjell

Hva forteller ikke dyrevelferdsindikatoren?

Mye av det som er viktig for dyrevelferden kan vi bare finne ut av ved å gå i fjøset og se hvordan dyra har det. Det gjelder blant annet:

Dyretetthet
Reinhet på dyr
Liggeunderlag
Tilgang på fôr og vann
Luftkvalitet
Kalvingsbinge og sjukebinge
Skader og sår
Atferd (trygge/kontaktsøkende eller nervøse/redde dyr)

Hva inngår i dyrevelferdsindikatoren?

Dyrevelferdsindikatoren består av 10 delindikatorer som ­summeres i en hovedindikator. Nullpunktet for beregninga er landsmiddelet i 2015, som er satt til 100. Indikatoren opp­dateres hver måned.

Dette inngår i dyrevelferdsindikatoren:
Kalver
Avhorning
Ungdyr
Fruktbarhet
Avdrått
Jurhelse
Stoffskifte
Klauv
Livslengde
Døde kyr

Mer om dyrevelferdsindikatoren kan du lese på medlem.tine.no Der har vi også lagt ut korte filmer og tekster som forklarer de 10 delindikatorene, og en artikkel som besvarer de mest vanlige spørsmålene om indikatoren. Finn mer informasjon under fanen fag, og dyrevelferdsindikator.