Avl

Genotyping av tvillinger

Marte Holtsmark

marte.holtsmark@geno.no

Hanna Storlien

hanna.storlien@geno.no

Begge avlsforskere i Geno

Shelby og Thomas er tvilllingsøsken etter oksen 12002 Snuggerud. En kan genotype tvillingkvigekalver, men en kan dessverre ikke avsløre om kviga har Freemartin syndrom (er ufruktbar). Foto: Marita Lervik

Hos storfe, sammenlignet med andre husdyr som gris og sau, medfører drektig­heter med flere fostre noen ekstra utfordringer.. I de aller fleste drektigheter med flere fostre hos storfe så vil fostrene dele blod­baner. Dette fører til en utveksling av blod og blod-­stamceller mellom tvillingene/flerlingene. En godt kjent konsekvens av dette er at kvige­kalver som er født som tvilling med en oksekalv ofte har Free­martin-syndrom, som gjør dem ufruktbare. En annen konsekvens, som folk ofte ikke tenker på, er at blod­prøver fra ­tvillingkalver inneholder blodceller som stammer fra begge individ­ene (de er blodkimærer). Dette gjør at genotyping av tvillingkalver, basert på DNA fra blod, ikke gir avlsverdier som reflekterer ­dyrenes reelle avlsverdier.

Genotyping på øreprøver gir sikrere resultat

Da vi startet med genotyping basert på DNA fra øreprøver så hadde vi ikke nok kunnskap til å vite om dette ville løse problemet. Vi valgte derfor å opprettholde anmerkningen om usikkerhet knyttet til genotyperesultater for tvillinger. Nå har vi ca. 2 500 genotypede tvillingkalver, og det ser ut til at problemene vi observerte er blitt betydelig redusert etter overgangen til genotyping på øreprøver, selv om de ikke er blitt helt borte. Muligens forårsakes dette av at øreprøvene som oftest også vil ha spor av blod i seg. Geno­typing av tvillinger vil derfor trolig gi genomiske avlsverdier som kan ha noe lavere sikkerhet sammenlignet med andre dyr.

Genotypingen vil dog ikke avdekke om kvigekalver født som tvilling med oksekalver har Freemartin-syndrom (er ufruktbare).

Genotyping bidrar til å ta riktige valg

Når tvillingkvigekalver blir født og registrert i Kukontrollen, får de tildelt en avlsverdi som baserer seg på et gjennomsnitt av mor og far. De vil få akkurat den samme avls­verdien med mindre den ene er født kollet, mens den andre er født med hornanlegg. Grunnen til det er at kollethet er tillagt en ­økonomisk verdi i avlsmålet. Ved å genotype tvillingsøstre, og alle andre kvigekalver i besetningen, vil en få kartlagt hva slags egenskaper de faktisk har arvet fra sin mor og far. Det kan være stor forskjell mellom helsøsken, og ved å genotype vil en få god hjelp til å gjøre riktige valg med tanke på hvilke dyr en bør satse videre på. Vi har sett eksempel på tvillingsøsken der den ene har endt opp med en GS-avlsverdi på 9 og hvor tvillingsøster endte opp med en GS-avlsverdi på 18. Egenskapsprofilene vil naturligvis også kunne være helt forskjellige for de to kalvene, hvilket vil kunne ha betydning for hvilke okser de ­settes opp med i Geno avlsplan, senere. Eksemplet viser hvor ­viktig det er å genotype alle kvigekalver, slik at utvelgelsen av dyr til påsett og det påfølgende okse­valget blir så presist som mulig.