Helse

Kation-anionbalansen i fôret og syrebalansen i kroppen

Kroppens mineralbalanse har stor betydning for pH i blodet, som har sammenheng med mjølkefeber, tilbakeholdt etterbyrd og fruktbarhet. Surgjerande fôrrasjoner har vist seg å være effektive for å forebygge mjølkefeber.

Anja Våg Skjold

Fagleder Fôring i Tine

anitra.lindas@tine.no

Med pH-strips kan du sjekke om urin-pH til sinkua ligger der den bør. Foto: iStockphoto

KAB (kation-anionbalansen) i fôret utrykkes i milliekvivalenter (mEkv) per kg tørrstoff (se ramme). Årsaken til at grunnstoffa kalium (K), natrium (Na), klor (Cl) og svovel (S) er så dominerande for syre-base balansen er at dei finnes i høge konsentrasjonar i våre vanligste fôrmidler. Spesielt gjelder dette for kalium som vi finn høge konsentrasjonar av i gras, spesielt på areal hvor det brukes mykje husdyrgjødsel.

Unngå høge kaliumnivåer

Når innholdet av K i gras overstiger 25 gram/kg tørrstoff er det vanskelig å forebygge mjølkefeber ved å kompensere med auka innhold av anioner (Cl og S) i fôrrasjonen. Ein viktig gjødselstrategi for å forebygge mjølkefeber er derfor å unngå høge kaliumverdier i grovfôret.

KAB 0 gir pH i blod på 7,4

Hvis KAB-verdien i en fôrrasjon er i nærheten av 0 vil pH i urin være som pH i blod (7,4.) Fôrrasjoner til drøvtyggere, med ein høg andel grovfôr, har vanligvis eit overskudd av K og Na. Gjennom urin vil kroppen skille ut overskuddet av K+ og Na+ for å oppretthalde nøytral pH i blod, mens pH i urinen blir basisk. Normal pH i urin hos ei lakterande mjølkeku er derfor ca. 7,6 til 8,2. Ein effektiv metode for å forebygge mjølkefeber er å gi tilskudd av anionsalter i siste del av sinperioden.

Unngå urin-pH under 6,0

Dei siste ukene av sinperioden bør KAB-verdien være negativ. Vi anbefaler at den ligger i området -80 til -150.

For å sjekke om sinkyrne ligg i faresonen for mjølkefeber, eller for å kontrollere om eventuelle forebyggande tiltak har fungert, kan man måle pH i urin den siste veka før forventa kalving. Det har svært gunstig effekt i forebygging av mjølkefeber å oppnå ein pH i urin mellom 6,2 og 6.8. Dette er det viktig å måle og halde kontroll på dersom ein bruker surgjerande fôrrasjoner. Dersom pH synker under 6,0 er det risiko for forsuring av kroppen og det må unngås.

Dei som føler dei har kyr i risikosonen for mjølkefeber bør måle pH i urin dei siste vekene før kalving for å sjekke sinkurasjonen sin. Ta gjerne kontakt med fôringsrådgivere i Tine for oppfølging.