Vi i TINE

Vi i Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Klimakakulatoren er et verktøy for mer klimabasert landbruk

Foto Klimasmart Landbruk/Sigurd Fossen.

Klimakalkulatoren er et viktig steg på veien til å redusere utslipp av klimagasser og binde karbon i landbruket. Nøkkelen til å lykkes er å starte på gården hos den enkelte bonde. Først ut er kumelk-, gris- og kornbønder.

I oktober ble Klimakalkulatoren tilgjengelig for produksjonene kumelk, korn og gris. De fleste andre produksjonene følge fortløpende gjennom 2021. Bruk av Klimakalkulatoren sammen med klimarådgiving, er blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort i klimaarbeidet. Klimakalkulatoren er en ny teknologisk løsning for næringen, som det vil jobbes med å videreutvikle.

− God agronomi og godt husdyrstell bidrar til å kutte utslipp. Derfor må klimaarbeidet i landbruket ta utgangspunkt i hva bonden kan gjøre på egen gård. Her er Klimakalkulatoren et viktig verktøy sammen med rådgiving, sier Bjørn Gimming, styreleder i Landbrukets Klimaselskap SA. — Fordi klimaavtrykket fra norske gårdsbruk varierer ut fra hva som produseres, størrelse på driften og hvor i landet gården ligger, må klimatiltak tilpasses hvert enkelt gårdsbruk.

Bred støtte

En bredde av landbruksnæringa står bak Klimakalkulatoren, og prosjektet har stort faglig spenn med 17 eiere fra både samvirkene og det private. Utvikling av Klimakalkulatoren startet i 2016.

Kjente fagmiljøer som NIBIO og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt viktige roller i utviklingen. Finansieringen av utviklingen av Klimakalkulatoren på om lag 48 millioner kroner kommer over jordbruksavtalen og statsbudsjettet. Det har også vært en betydelig egeninnsats fra eierne med blant annet tilrettelegging av data, IT-systemer og rådgiving.

Klimakalkulatoren, sammen med rådgiving, er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter og øke opptaket av karbon i perioden 2021 til 2030.

Klimarådgiving fra TINE

Våre rådgivere som gjennomfører «Fjøsrunde og Rådgiving» er kurset i Klimakalkulatoren. Målet er utslippsreduksjoner. For å få til det, må Klimakalkulatoren gå hånd i hånd med god rådgiving. TINE er, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, i ferd med å utvikle Klima Førsteråd på melkeproduksjonsbruk som er et tilbud om klimarådgiving med utgangspunkt i Klimakalkulatoren.

Ta kontakt med din rådgiver for å høre mer om dette tilbudet.

Mer om Klimakalkulatoren kan du lese på klimasmartlandbruk.no

Husk

At du kan søke tilskudd til din klimarådgiving via Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond. Mer info på medlem.tine.no

Hør TINEs podkast

Om hvorfor vi skal ha en klimakalkulator. Den finner du på Soundcloud og på våre nettsider.