Avl

Slik rettes avstamningsfeil på kalv som er forbyttet

Etter genotyping av et dyr så kjøres det to prosedyrer for å slå fast at dyret er registrert med riktig far og mor i Kukontrollen.

Marte Holstsmark

Avlsforsker i Geno

Når det oppdages avstamningsfeil på kalv som genotypes er det viktig å ta kontakt for å få rettet feilen. Foto: Rasmus Lang-Ree

De fleste produsenter vil av og til merke og registrere inn flere kalver samtidig i Kukontrollen. Noen ganger vil det være usikkerhet knyttet til hvilken kalv som er etter hvilken ku, og kalver forbyttes. Ved genotyping av forbyttede kalver vil man ofte få beskjed om at det er oppdaget avstamningsfeil til far og mor (hvis hun er genotypet). Mange vil i så fall ønske å rette avstamningen på dyrene. For å forenkle jobben så er det viktig å ta fatt i feilen så tidlig som mulig (før man har begynt å gjøre en mengde registreringer på dyret, som for eksempel avhorning).

Identifisering av far til kalven

Identifisering av far til en født kalv tar utgangspunkt i registrert kalvingsdato samt datoer for insemineringer av mora. Den insemineringen som gir en drektighetslengde på ca. 280 dager antas å ha resultert i kalvingen, og oksen som er registrert brukt antas å være far.

Verifisering av slektskap

Etter genotyping av et dyr så kjøres det to prosedyrer for å verifisere at dyret er registrert med riktig far og mor i Kukontrollen. For det første gjøres det en vurdering om registrert far/mor bærer de allelene (alternative utgaver av ett og samme gen) kalven har, slik at det er mulig at de kan være far/mor til kalven (her tillates det maksimalt åtte avvik mellom forelder og avkom, fordi det kan skje feil i avlesingen av allelene). Det er denne testen som danner grunnlag for om slektskapet mellom et dyr og dets foreldre klassifiseres som riktig/feil i Geno avlsplan. I tillegg så beregner vi de genetiske slektskapene mellom avkommet og dets foreldre samt besteforeldre. Vi vil stort sett oppdage de samme slektskapsfeilene mellom avkom og dets foreldre i de to testene. De genetiske slektskapene til besteforeldrene kan ikke brukes til å si at en okse er morfar til en kalv (det er mange måter som kan gi genetiske slektskap mellom dyr på 0,25), men det kan brukes til å identifisere de tilfellene hvor en okse ikke kan være morfar.

Forbyttinger

Forbyttinger av dyr kjennetegnes ved at enten dyret får avstamningsfeil til både far og mor, når begge foreldrene er genotypet, eller (hvis mor ikke er genotypet) ved at dyret har avstamningsfeil til far samtidig med at det genetiske slektskapet til morfar er for lavt.

Det fins to hovedårsaker til at vi observerer disse forbyttingene:

  • Kalver er forbyttet ved innmelding i Kukontrollen/merking.

  • Det er skjedd en forbytting av øreprøver ved innsending av materiell for genotyping. Avstamningen i Kukontrollen er da rett, men genotyperesultatene blir da koblet på feil dyr.

I tillegg har det fra tid til annen oppstått situasjoner hvor det er skjedd forbytting av øre-/DNA-prøver på laboratoriet.

Før man går i gang med å rette avstamningsfeilene på forbyttede kalver så er det viktig å avklare hvilken type forbytting som er årsaken til avstamningsfeilen, siden måten feilen rettes på er helt forskjellig.

Hvordan avklare årsaken til forbyttingen

For å avklare at forbyttingen ikke er skjedd ved uttak av øreprøver så er vi avhengige av å kontrollere GS-nummeret (nummeret på det grønne øremerket som ble satt inn ved uttak av øreprøven) opp mot opprinnelsesnummeret i Geno sine databaser. Dette gjøres ved å sende en e-post til Marte.Holtsmark@geno.no med opprinnelsesnummeret og GS-nummeret på de aktuelle dyra.

Retting av avstamningsfeil forårsaket av forbyttede øreprøver

Dersom vi finner at det er skjedd en forbytting av øreprøver i forbindelse med innsending av materiell for genotyping så vil denne feilen bli rettet i Genos databaser, og avstamningsfeilen vil forsvinne i Geno avlsplan etter første avlsverdiberegning. Dersom disse feilene ikke rettes vil avkommene til dyrene, når de genotypes, få avstamningsfeil til mor.

Retting av avstamningsfeil forårsaket av forbytting av dyr

Dersom vi kan bekrefte at avstamningsfeilen har oppstått på grunn av forbytting av dyr ved merking/innmelding i Kukontrollen så må feilen rettes i Kukontrollen. Dersom dyret ikke har fått egne kalver så anbefales det at man sletter de registrerte kalvene i Kukontrollen og registrerer dem på nytt. Det er viktig at man ikke bytter opprinnelsesnumrene på kalven da dette er koblingen til genotyperesultatene Geno sine databaser. Dersom dyret har vært behandlet med medisiner eller avhornet så kan det være problemer med å få tilgang til å slette kalvene. Kontakt i så fall Tine Medlem for å få hjelp med rettingene. For retting av avstamning på eldre dyr (dyr som har mange hendelser knyttet til seg) bør man også kontakte Tine Medlem.