Forskjellig

Nordisk dataløsning i melkeproduksjonen går «World Wide»

NCDX – Nordic Cattle Data Exchange – er kjent for mange av medlemmene i Kukontrollen som har mjølkerobot. NCDX gjør det enkelt å utveksle data om dyreforflytninger, opplysninger om reproduksjon, mjølk- og kraftfôrregistreringer fra mjølkeroboten til Kukontrollen.

Tone Roalkvam

Spesialrådgiver klima og bærekraft i Tine

Gjennom NCDX har det blitt enkelt og effektivt å utveksle data mellom kukontrollene og besetningsstyringssystemene Foto: Rasmus Lang-Ree

Siden 2017 har NCDX vært tilgjengelig for mjølkeprodusenter med Lely-robot og godt over 500 medlemmer leverer data til Kukontrollen regelmessig via NCDX. I 2012 besluttet organisasjonene som er ansvarlige for kukontrollene i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island å starte utvikling av en felles løsning for å utveksle data mellom de nasjonale kukontrollene/storfedatabasene og besetningsstyringssystemene ute på gårdene. Den felles løsningen ble kalt NCDX. Hele løsningen er nå solgt til et nyopprettet internasjonalt selskap med husdyrkontrollorganisasjonene i USA, Australia, Canada, Nederland og Tyskland på eiersiden, iDDEN. iDDEN står for International Dairy Data Exchange Network. De nordiske landene er fortsatt med på eiersiden. Nå skal NCDX videreutvikles for bruk internasjonalt.

En løsning for alle

iDDEN vurderte flere alternativer før valget falt på NCDX. Dette at den nordiske løsningen ble valgt er en anerkjennelse av arbeidet som er gjort i de nordiske landene.

Gjennom NCDX har det blitt enkelt og effektivt å utveksle data mellom kukontrollene og besetningsstyringssystemene. En annen viktig faktor er at vi nå får en løsning for alle land, for alle besetningsstyringssystem og mjølkeroboter og annet utstyr til bruk i mjølkeproduksjonen.

Viktig med standardiserte løsninger

Per i dag har Lely kommet lengst i å ta løsningen i bruk. DeLaval har testet løsningen over tid og er snart klare til å rulle ut i større målestokk. I tillegg til å effektivt utveksle data med mjølkeroboten, sikrer NCDX at alle data om dyra er på plass i robotens styringssystem når et nytt system startes opp.

iDDEN tar i bruk ICARs (internasjonal organisasjon for husdyrkontroll) nye standard for utveksling av data, noe som innebærer utveksling av flere data fra styringssystemene og mer informasjon om kyrne i besetningen.

Positivt for norske melkeprodusenter

Salget av NCDX til iDDEN åpner muligheten for å videreutvikle og forbedre løsningen. Det helt unike er at vi nå får ett system som gjør det mulig å koble mange forskjellige leverandører av utstyr, og som standardiserer datautvekslingen mellom gård og utstyrsleverandør – uansett produkt.

Dette bør være attraktivt for firmaene. For den enkelte melkeprodusent betyr det tilgang til flere data fra besetningsstyringssystemene inn i bondens styringsverktøy.