Dyrevelferd

IDF – meieriindustriens globale stemme

IDF (International Dairy Federation) er en allsidig organisasjon som favner om hele meierisektoren fra jord til bord.

Olav Østerås

Tine Rådgiving, forsknings- og systemavdelingen

olav.osteras@tine.no

Melk er et viktig næringsmiddel og i snitt konsumerer hver verdensborger 110,7 kg pr. år. FAO oppgir at på globalt nivå bidrar melk med et gjennomsnitt på 134 kcal energi, 8,3 g protein, 7,6 g fett per person per dag. Dette tilsvarer henholdsvis 5, 10 og 9 prosent av den ­globale forsyningen av energi, protein og fett for den menneskelig befolkning. I tillegg inneholder melk et variert innhold av andre næringsstoffer som kroppen er helt avhengig av for eksempel vitaminer og mineraler. Det er ­derfor ingen tvil om at melk og melkeprodukter er sentrale for å brødfø verdens befolkning for å sikre underer­næring og feilernær­ing også i fremtida.

Figur. Slik er IDF organisert:

IDF som organisasjon

IDF (www.fil-idf.org) er en organisasjon som ble etablert i 1903 og har hovedkontor i Brussel. Det er altså en av verdens eldste inter­nasjonale organisasjoner – 117 år gammel. Den har overlevd to ­verdenskriger og er fortsatt særs vital. Den består av medlemmer fra de viktigste land innenfor ­meierisektoren i verden, nå 42 ­forskjellige land.

IDF er en bredt sammensatt organisasjon som består av 1 200 ­personer fra gårdbrukere, meierifolk, samvirke, akademia, forskere, offentlige personer, og matvareeksperter. Disse vil være eksperter innen 17 områder slik som: administrasjon, meieri-politikk, dyrehelse- og dyre-velferd, økonomi, markedsføring, vitenskap, melkeproduksjon, ­prosess, statistikk og laboratorievirksomhet, distribusjon, teknologi, utdanning og ernæring.

Kunnskapsbasert

IDF er altså en svært allsidig organisasjon som favner om hele ­meierisektoren fra jord til bord. Et av de viktigste mål er å bygge opp vitenskapelig baserte holdepunkter for råd for å bidra til gode standarder, lover og forskrifter. Meierisektoren er i seg selv såpass kompleks at det er stort behov for en koordinert aktivitet der de forskjellige landene utveksler erfaringer. IDF skal tjene som en felles global stemme fra meieriene inn til globale organisa­sjoner. Dette blir viktigere og ­viktigere ettersom aktiviteten fra forskjellige pressgrupper via sosiale medier blir større og større. Det er ikke nødvendigvis fakta­basert informasjon som spres på denne måten. IDF tjener derfor som en global plattform for meierisektoren for å oppnå konsensus omkring viktige nøkkelom­råder innen sektoren. Dette er ­viktig også ettersom forskjellige pressgrupper også jobber globalt.

Hvordan er IDF

Organisatorisk er IDF styrt av et styre som blir valgt på en årlig generalforsamling sammensatt av medlemmer fra nasjonalkomiteene (se figur). IDF har også en vitenskapelig koordineringskomité (SPCC – ­Science Program Coordinating Committee) som prioriterer saker som IDF skal jobbe med. Det finnes også et sekretariat med 6 -7 personer i Brüssel som bidrar med hjelp til de forskjellige komiteene som utfører jobben. Arbeidet med dokumenter og utredninger gjøres av såkalte ekspert­komiteer (Standing Commitees). Det finnes ekspertkomiteer for ­følgende tema: Matvare-standarder, hygiene og matvaretrygghet, analysemetoder og prøvetaking, stell og drift av ­gården, dyrehelse og dyrevelferd, meierivitenskap og teknologi, ernæring og helse, bærekraft, økonomi og politikk, samt markedsføring.

Bærebjelkene, samarbeid og konsensus

IDF sitt arbeid er basert på fire bærebjelker: Matvaresikkerhet og kvalitet, bærekraft, samt ernæring og helse, med standarder som en grunnmur for de fire bjelkene. Et viktig tema er global harmonisering av standarder ut fra sunn praksis og relevante metoder slik at en får en kontinuerlig forbedring av det regulatoriske miljø innen meierisektoren. Jo mere komplisert sektoren blir jo viktig­ere er det at reguleringer blir gjort på reell kunnskap innen sektoren. Standarder for innholdet i et ­produkt som bærer et navn, og prosedyrer for hvordan analysere for risikomomenter er essensielt for å kunne handle med varer. Dette sikrer at man vet hva man kjøper. Det er viktig for IDF å sikre integritet og åpenhet innenfor meierisektoren. Derfor er arbeidet vitenskapelig basert og vektlegger global enighet og profesjonell risikovurdering. Dette gjør at IDF har fått god status og kan jobbe med andre internasjonale organisasjoner som FAO (FN sin mat­vareorganisasjon), ISO (verdens standardiseringsorganisasjon), CODEX (verdens matvarestandard-organisasjon), OIE (verdens dyrehelseorganisasjon). IDF har ellers et godt nettverk av andre organisasjoner som de jobber med i ulike sammenhenger. IDF har de siste åra tatt en proaktiv rolle i å bidra til å lukke gapet når det gjelder mangel på mat i en verden der 690 millioner fortsatt sulter og tilsvarende tall lever i ­fattigdom, ca. 9 prosent av verdens befolkning.

Bærekraft i videste forstand

Ut fra dette er det viktig for IDF å jobbe med bærekraft. Bærekraft handler ikke bare om klima, det handler i stor grad om alle de 17 bærekraftmåla til FN, der sult, ­fattigdom er kanskje de mest ­sentrale. En viktig del av bærekraft er også kvinnearbeidsplasser, og 35 millioner melkebruk er styrt av kvinner. Dette er spesielt viktig i utviklingsland. Totalt er 240 millioner mennesker direkte eller indirekte sysselsatt i meierisektoren. Det er beregnet at det er ca. 150 millioner melkebruk verden over. Det er sannsynlig at meierisektoren støtter livsgrunnlaget for opptil 1 milliard mennesker verden over (FAO Global Facts-1).

Hva gir det å jobbe i IDF?

Jeg har selv hatt gleden av å delta aktivt i IDF-arbeidet som medlem av komiteen for dyrehelse og dyrevelferd gjennom min tid som ansatt i Tine. I perioden 2013 til 2017 satt jeg også som medlem av SPCC (den vitenskapelige koordineringskomiteen), samt perioden 2016 til 2020 som leder av komiteen for dyrehelse og dyrevelferd. Det som slår meg først og mest i dette arbeidet er at hele verden sitter i samme båt. Vi har de samme utfordringene og prøver å løse disse på litt forskjellig måte ut fra våre helt forskjellige forutsetninger. Dette gjør at IDF blir en stor læringsarena hvor en får inntrykk fra forskjellige deler av verden, og kan tilpasse nye ideer til norske forhold. Dette gjelder på alle fagområder. Norge er medlem av IDF, med Tine som den mest aktive aktør. Arbeidet i Norge er koordinert av en nasjonal komité. I en artikkel i neste nr. av Buskap skal jeg komme nærmere inn på arbeidet i komiteen for dyrehelse og dyrevelferd og betydningen IDF har hatt for vårt arbeid med dyrevelferdsindikatoren.

AO Global Facts-1: http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Fact_sheets/FAO-Global-Facts-1.pdf