Organisasjon

Honorering av reise i forbindelse med inseminering

Det blir en overgangsordningen som følge av utsatt oppstart av nytt system for beregning av reise i forbindelse med inseminering for inseminerende veterinærer.

Kristin Mengshoel

Områdeansvarlig Nord og Øst i Geno

kristin.mengshoel@geno.no

Terje Bråten

Systemkonsulent i Geno

terje.braten@geno.no

Illustrasjonsfoto. Veterinær Ragnhild Haugen i Leksvik drektighetskontrollerer. Foto: Rasmus Lang-Ree

Det nye digitale systemet er basert på koordinater og kartverk og er en god og framtidsrettet løsning. Systemet trenger imidlertid noen flere tilpasninger før det blir tatt i bruk til honorering av reise. ­Inseminering og kjøring blir nå registrert inn i det nye systemet og honorert etter gammelt system i en nødvendig overgangsperiode for å få gjort en god konsekvensanalyse.

Avtale om utsatt oppstart av nytt honoreringssystem for inseminerende veterinærer ble inngått den 4. desember 2020 og gjelder i en overgangsperiode fra 1/10 – 2020 til 1/10 – 2021.

Videre arbeid

Geno og Den norske veterinærforening (DNV) er enige om å utsette oppstart av nytt system for beregning av reise i forbindelse med inseminering. I ut­­settelsesperioden skal reise ved inseminering rapporteres i ­Dyrehelseportalen (DHP), mens honorering skjer etter gammelt system. Innføring av nytt system utsettes for å skaffe best mulig tallmateriale slik at systemene kan sammenlignes. For å få riktig grunnlag for sammenligning er det viktig at:

  • Alle sykebesøk og insemineringsbesøk rapporteres inn på dager med inseminering.

  • Sykebesøk med regulær avhorning og/eller fruktbarhetsrelaterte helsekortkoder der man har hatt inseminering ved samme besøk, må fjernes i besøkslisten ved registrering av reise hvis Geno skal dekke reisen til dette besøket.

  • Veterinærforeningen og Geno skal i fellesskap bidra til at alle registrerer som beskrevet ovenfor.

Arbeidsgruppa bestående av to representanter fra både Geno og Veterinærforeningen skal i utsettelsesperioden se på ulike varianter av reiser og hvordan det slår ut på årlig basis. Det vil også bli sett på forhold rundt registrering, datafangst og personvern.

Overgangsperioden 1/10 – 2020 til 1/10 – 2021

I overgangsperioden skal all ­inseminering og alle reiser i forbindelse med dette registreres i Dyrehelseportalen. Det er viktig at alle inseminerende veterinærer gjør dette med alle reiser, både innenfor og utenfor refusjonsgrensa. Dette for å få et godt tallmateriale for konsekvensanalyse.

Honoraret for insemineringsarbeidet i overgangsperioden utbetales etter det gamle sonesystemet slik det var før 1/1-2020. Geno kan justere soner etter samme prinsipp som før 1/1-2020. Soner kan bli justert utover vinter 2021. Ved endring av soner skal Geno være i dialog med de veterinærene det gjelder.

Geno og Veterinærforeningen oppfordrer veterinærene til å bruke overgangsperioden til grundig gjennomgang av egne modeller for beregning av honorar og reisegodtgjøring. En eventuell ny modell vil kunne medføre end­r­inger i inntjeningen for veterinærer i noen områder.

Geno vil komme med mer info når det blir tatt i bruk senest 01.10.21

Det nye systemet beregner kun kjøring i forbindelse med inseminering, honorering av selve inseminasjonen er den samme som før i nytt og gammelt system. Her er satsene uendret.