Økonomi
Budsjettering

Flaks forfølger den som er godt forberedt

Et budsjett er nyttig for å få innsikt i egen økonomi, avdekke for­bedringsområder og økonomiske utfordringer, men også se de økonomiske mulighetene.

Rune Aas

Fagleder økonomi i Tine

rune.aas@tine.no

Figur. Oversikt over inntekt i kroner pr. måned. En grafisk fremstilling fra Produksjonsprognose som viser blant annet hvordan melkeinntektene varierer fra måned til måned. I 2020 er de totale inntektene fra melk og kjøttproduksjonen lave, men i 2021 kompenserer forventede slakteinntekter for de lave melkeinntektene. Et visuelt bilde som dette viser tydelig hvor mye inntektene vil variere fra måned til måned.

De fleste har en plan i hodet for alle oppgavene de skal utføre, selv om planen ikke nødvendigvis er skriftlig. Er det finvær, graset er slått og det er klart for å presse rundballer, da begynner vi ikke å male låveveggen, selv om det også burde vært gjort. Vi prioritere det som er viktigst! Slik er det også med penger! Hvordan kan vi bruke dem best for å nå våre mål?

Hvilke mål har du for din økonomi?

Selv om alle har noen tanker om hva de ønsker seg, har kanskje de færreste nedskrevne mål for ­økonomien. Kanskje ønsker de en seg ny traktor, nytt fjøs, eller en ferietur. Hva er viktigst å prioritere i år og neste år? Kanskje er nettopp ferieturen med familien vikt­igst i år, før barna blir for store og ikke lenger er interesserte i å være med mor og far på ferie. Har en tid til å reise, og har en råd til å reise? Hele tiden er det behov for prioriteringer.

Planlegging

Under planlegging tenker en på hva som må gjøres, og hva en ønsker å gjøre. En planlegger når en skal gjøre det, og tenker litt på hva det vil koste av tid og penger. Ofte er planleggingsprosessen viktigere enn selve planen. Planlegging gir oversikt. Det blir klar­ere hva du kan gjøre selv, hvilke oppgaver du må leie andre til å gjøre, om du har tilstrekkelig med egne midler eller om du må låne. Ved utbyggingsprosjekter utarbeides en driftsplan for å få en total økonomisk oversikt over konsekvensene av investeringen. Er investeringen lønnsom? Har en solid nok økonomi til å gjennomføre investeringen? Driftsplanen kan vise hva som kreves av ­ressurser og produksjonsresultat for at investeringen skal være lønnsom.

Årsplan er ikke alltid tilstrekkelig. En månedsplan er svært nyttig for å se om produksjonen utvikler seg som planlagt og om det blir tilstrekkelig med penger til å betale regningene fortløpende. Foto: Rasmus Lang-Ree

Driftsplan

En driftsplan er et budsjett for totaløkonomien fem til sju år fram i tid. Ofte blir driftsplanen bare benyttet i forbindelse ved store investeringer eller når det er behov for å gi banken en oversikt. Nå ser flere og flere melkeprodusenter nytten av å bruke drifts­planen til å holde kontroll med og styre totaløkonomien. En gang i året ser en hvordan forrige år gikk i forhold til planen, og oppdaterer planen. På denne måten får en god oversikt og et styringsverktøy for å nå de måla en har satt seg.

Veien til målet er som regel ­viktigere enn selve målet, og slik er det også med budsjett. I utarbeidelsen, avdekker man ofte små og store ­forbedringsområder.

Månedsbudsjett

I en del sammenhenger er det ikke tilstrekkelig med en årsplan, en må planlegge måned for måned. Det krever noe mer innsats i utarbeiding og oppfølging av planen. En månedsplan er svært nyttig dersom en er midt i et utbyggingsprosjekt eller andre utviklingsprosjekter på gården. Utvikler produksjonen seg som forutsatt i driftsplanen? Blir det ­tilstrekkelig med penger til å betale regningene fortløpende, eller blir det behov for økt kredittramme eller tilleggskreditt? Som rådgivere opplever vi dessverre at flere får betalingsutfordringer og regningsbunken vokser. Vi får en del henvendelser om behov for økt kreditt eller refinansiering av lån. Da er en driftsplan ikke alltid tilstrekkelig. For eksempel vil ­banken gjerne ha oversikt over betalingsevnen utover høsten og vinteren, og fram til utbetalingen av tilskudd i februar. Oppfølgingen av et månedsbudsjett er også en god «sekundering» av driftsplanen. For eksempel, kan forholdstall på 1,07 i 2021 gi tilstrekkelig lønnsomhet til å utføre ekstraordinært vedlikehold uten at det øker behovet for banklån? Arbeidet med planene eller budsjettene vil kunne gi gode indikasjoner om mulighetene.

Men det går jo ikke som planlagt!

Fremtiden blir aldri helt som ­planlagt. Høsten 2019 visste vi lite om hva 2020 faktisk ville bringe, med stengte grenser, norgesferie, hjemmekontor og så videre, som blant annet førte til vesentlig ­høyere etterspørsel etter melk og meieriprodukter. Selv om ikke alt går etter planen, er planprosessen minst like viktig som selve planen, og «flaksen har en tendens til å forfølge den som er godt for­beredt!». Det vil si at med god planlegging er en også bedre ­forberedt på det uforutsette.

Produksjonsprognose

Tine Melkeprognose er et populært verktøy og gir en månedlig oversikt over melkeproduksjonen. Jo bedre innsikt en har om produksjonen, jo mer treffsikker blir prognosen. Jo lenger fram i tid en kommer, jo mer usikker blir prognosen. Likevel gir prognosen en god indikator på hvordan de neste månedene vil bli, om en kan fylle kvoten, og om en bør rangere ut flere kyr enn planlagt. Siden ­melkeprognosen også tar hensyn til kviger som skal kalve, kyr som skal utrangeres, kalvingstidspunkt og mye, mye mer, inneholder prognosen informasjon som enkelt kan brukes inn i en produksjonsplan eller et økonomisk ­budsjett. I Tine Produksjons­prognose setter vi buskapsprognosen sammen med fôrregnskap, data fra Kukontrollen og noen tilleggsopplysninger. Dette gir en god oversikt over melkeinntekter, slakteinntekter, kraftfôrkostnader, grovfôr og tilskudd på månedsbasis.

Tine Produksjons­prognose gir månedlig oversikt over forventet

  • Meierileveranse og melkeinntekter

  • Dyretall fra måned til måned

  • Leveranser av slakt og slakteinntekter

  • Forbruk av kraftfôr og kraftfôrkostnader

  • Forbruk av grovfôr og grovfôrkostnader

  • Tilskudd

I tillegg kan prognosen brukes til:

  • Grunnlag for likviditetsbudsjett

  • Planlegging av endringer i produksjonsomfang

  • Planlegging av grovfôrproduksjonen

Produksjonsprognose – grunnlaget for et fullstendig budsjett

Data fra Produksjonsprognose er nyttige som grunnlag for et budsjett eller økonomisk plan for hele gårdens virksomhet. Sammen med rådgiver og/eller regnskapsfører kan en få utarbeidet et budsjett med forventet økonomisk resultat for gården og likviditeten som vil vise betjen­ingsevnen for løpende utgifter og lån etc. fra måned til måned.

Utarbeidelse og oppfølging av budsjett, gir økt økonomisk kontroll og styring.

Oppfølging via Min Side i Duett

Selve arbeidet med å sette opp et budsjett er nyttig for å få innsikt i egen økonomi, avdekke forbedringsområder og økonomiske utfordringer, men også de økonomiske mulighetene. Dette vil gi trygghet, kontroll og økt måloppnåelse. For å følge opp plan eller budsjett mot det faktiske regnskapet gjennom året samarbeidet Tine Rådgiving og Duett AS om et pilotprosjekt i 2020, som videreføres og utvides i 2021. Budsjett og prognoser importeres og utarbeidet i regnskapsprogrammet Duett i et samarbeid mellom produsent /bonde, rådgiver og regnskapsfører. Dersom regnskapskontoret benytter Duett, vil en på Min Side til enhver tid kunne følge med på den økonomiske utviklingen opp mot budsjett/plan. Min Side blir dermed en felles rådgivingsportal for løpende oppfølgingen av økonomien. Med den samlede kompetansen hos produsent/bonde, regnskapsfører og rådgiver vil det være et godt verktøy for økonomisk styring og kontroll. Jo mer oppdatert regnskapet er, jo større nytte av å bruke Min side.

Prosjektet fortsetter i 2021 og gir mulighet for flere produsenter til å delta. Kontakt din regnskapsfører eller Tinerådgiver hvis dette er interessant for deg. Hva om ditt regnskap ikke føres i Duett? Budsjettet kan settes opp i ulike regnskapsprogrammer eller det kan settes opp manuelt i for eksempel Excel regneark. Regnskapsfører eller rådgiver kan sikkert være til hjelp.