Leder

Møkk og miljø

Rasmus Lang-Ree

veterinær, Ansvarlig redaktør

Endeløse traktortimer langs landeveien med møkkvogn på slep er stordriftens bakside. Når 5 000 kubikk med bondens gull skal fordeles på 60 skifter i flere bygder blir det lite miljø og mye bruk av tid og diesel. Men det finnes alternativer til traktor og vogn for den som må drifte mange og spredte skifter for å få nok fôrgrunnlag.

Prosjektet «Møkk og miljø» i Møre og Romsdal har sett nærmere på utfordringene med mye gjødsel og lange avstander. For fire store bruk ble det beregnet totalt 6 600 km med traktor og ­gjødselvogn hvert år. For å sette det litt i perspektiv betyr det en kjøretur fra Lindesnes til Nordkapp og tilbake og så opp til Nordkapp igjen. I gjennomsnitt brukte hver av disse bøndene fem uker i året på gjødseltransport. I tillegg kommer transporten av fôr…..

En annen side ved dette er en fjerdepart av arealet som drives av melkebønder ikke får husdyrgjødsel. Med lange avstander blir det umulig å oppnå riktig mengde, til riktig tid og på riktig sted. Hverken miljømessig eller med tanke på avlinger og kvalitet er det optimalt.

Det finnes flere mulige løsninger. For bøndene i dette prosjektet var økt transportkapasitet det som ble sett på som mest aktuelt. Med innleie av lastebil og kontainer til mellomlager ble det beregnet en samlet reduksjon i kjøredistanse på 5 000 km. Redusert bruk av traktoren frigjorde 300 timer til annet arbeid. 300 timer med traktor på vei koster noen kroner i dekk, diesel og ­slitasje. Regionale miljøtilskudd kan dekke deler av utleggene til lastebil og kontainer.

Med GPS og moderne sentrifugalspreder havner mineralgjødsla der den skal

Bedre utnytting av husdyrgjødsla er en viktig del av klimaløsningen. Husdyrgjødsla tilfører flere næringsstoffer enn gjødsla du kjøper, men erfaringen er at næringsinnholdet varierer mye fra bruk til bruk. Derfor er analyser av husdyrgjødsla viktig for at gjødselplanleggingen skal bli så god som mulig. Høye avlinger reduserer klimagassutslippene, og vi må forvente sterkere krav om dokumentasjon på gjødselregnskapet på hvert enkelt bruk.

Foto: Ildri Kristine (Rose) Bergslid

De som trodde presisjonsgjødsling kun var for kornbonden bør lese om erfaringene fra Byrkjelo. Med GPS og moderne sentrifugalspreder havner mineralgjødsla der den skal. Randsonene får gjødsla de skal ha og overlapp i trekanter og mot vendeteiger unngås. Med bruk av satellittbilder og avanserte algoritmer kan gjødslingen varieres etter behovet på det samme jordet. Økte avlinger og spart tid på grunn av økt kapasitet kan forsvare slike investeringer. Dette er også utstyr som flere kan gå sammen om eller en påta seg leiekjøring for andre i bygda.

Neste skritt må være at vi får utstyr for variabel spredning også av husdyrgjødsla. Med dette vil ambisjonen om rett mengde på rett plass på ­jordet og til rett tid være innen rekkevidde. Da kan vi virkelig snakke om gull både for miljøet og ­grasavlingene.