Tema: gjødsel

Gardens egen fullgjødsel

Riktig brukt er husdyrgjødsla en viktig ressurs, både agronomisk og økonomisk. Med dyretall nær opp til krav til spredeareal kan du dekke grovfôravlingas behov for fosfor og kalium med gjødsel fra egne drøvtyggere.

Oddbjørn Kval-Engstad

Rådgiver grovfôr i NLR Innlandet

oke@nlr.no

Stor variasjon i næringsinnholdet og økt fokus på husdyrgjødselregnskapet i forbindelse med gjødslingsplanlegging er to gode grunner til at du bør få analysert husdyrgjødsel fra egen drift. Foto: Privat

Vanligvis tenker de fleste på husdyrgjødsla som ei NPK-gjødsel, som bør fordeles på mest mulig areal for å dekke behov for fosfor og kalium. For deg som ikke driver økologisk er det nødvendig og lønnsomt å supplere med nitrogen i mineralgjødsel for å hente ut avlingspotensialet. I tillegg må svovelbehovet dekkes via mineralgjødsel når husdyrgjødsla lagres som blautgjødsel, da den anaerobe lagringa fører til at svovel går over i en mindre tilgjengelig form enn rett fra dyret. Organisk bundet nitrogen (N), fosfor (P) og svovel (S) mineraliseres over tid, og blir dels tilgjengelig utover vekstsesongen, dels finner vi det som ettervirkning kommende år.

Næringsinnhold varierer med dyrking og fôring

Gjødsel fra drøvtyggere passer i utgangspunktet godt til grovfôrvekstenes næringsbehov, blant anna fordi vi tar ut relativt lite fosfor og kalium (K) i form av produkter. Gjødsla er også bilde av gardens gjødslings- og fôringspraksis. Under- og overdekning i næringsbalansen vises i varierende verdier mellom garder og dyreslag. Ubalansert proteinfôring finner vi både som høge ureatall i mjølk og høgere nitrogeninnhold i gjødsla. Driver du på jord med store kaliumreserver, har du ganske sikkert høgere kaliuminnhold i husdyrgjødsla enn normalt, og særlig om du ikke er påpasselig med å justere ned mengde husdyrgjødsel (om du kan) og å tilpasse mineralgjødseltypen. Kalium tas opp effektivt av plantene, så overskudd i jord og gjødsel havner i fôret og deretter i gjødsla. Avhengig av jord og gjødsling kan vi over tid «skru» næringsinnholdet i husdyrgjødsla både opp og ned.

Næringsinnholdet varierer mellom garder

Erfaring viser at næringsinnholdet kan variere mye, også mellom garder som utad synes ganske like. Vi ser også økt fokus på husdyrgjødselregnskapet i forbindelse med gjødslingsplanlegging. Dette er to gode grunner til at du bør få analysert husdyrgjødsel fra egen drift. Husk at prøva må tas av godt omrørt gjødsel, så den blir mest mulig representativ. Da får den verdi for mange år framover, til du eventuelt gjør større endringer i drifta.

Tabell 2. Innhold av noen mineraler i blaut storfegjødsel. Kilde: Husdyrgjødsel. Statens fagtjeneste for landbruket 1993. Med godt blanda husdyrgjødsel vil næringsstoffene være jevnt fordelt, og du kan regne om på tørrstoffbasis. Ved 6 prosent tørrstoff vil innholdet være 2/3 av verdiene i tabellen, for eksempel 333 gram Mg pr. tonn.

Næringinnhold i husdyrgjødsel ved 9% tørrstoff

Mineral

Gram pr. tonn

Magnesium

500

Svovel

500

Bor

1.4

Kobber

2.7

Mangan

30

Sink

13

Klor

1200

Mer enn NPK

Husdyrgjødsla er den meste komplette «fullgjødsla», og tilfører flere næringsstoffer enn Fullgjødsel® og andre gjødseltyper fra butikken. De vanligste analysene av husdyrgjødsel gir oss N, P, K og S, men det er også mulig å få analysert flere mineraler. Vi finner imidlertid lite nye tall, og viser her eksempel fra boka Husdyrgjødsel, utgitt i 1993. Det må også nevnes at husdyrgjødsla kan inneholde flere tungmetaller.

Fullgjødsel® (nå YaraMila®) fra Yara er de mest allsidige gjødseltypene i vanlig handel, da de alle inneholder kalsium, magnesium og bor i tillegg til nitrogen, fosfor, kalium og svovel. Her er et eksempel på hva vi kan få fra storfegjødsel og tre mye brukte gjødseltyper:

Vi ser i tabell 2 at det sjelden er grunn til å være redd for underdekning av mineraler når vi skifter fra Fullgjødsel® eller NPK til husdyrgjødsel supplert med bare nitrogen og svovel i mineralgjødsel. Enkelte opplever riktig nok treg virkning av husdyrgjødsla når våren er kald, men det skyldes nok heller forsinka omdanning av organisk bundne makronæringsstoff.

Tabell 2. Mineraltilførsel med ulike gjødseltyper, gram pr. dekar

Magnesium

Kalsium

Bor

Kopper

Klor

3 tonn blaut storfegjødsel, 6 % tørrstoff

1000

2000

2.8

5.4

2400

10 kg N i Opti-NS

259

2222

10 kg N i Fullgjødsel 25-2-6

589

325

8

2256

10 kg N i Fullgjødsel 22-2-12

532

370

9

3889

Rett mengde på rett plass og tid

Jordanalyser viser ofte godt oppgjødsla jord rundt driftssenter og «underfôra» jord lengst unna, takka være mange år med husdyrgjødselspredning nær gjødsellageret. Her er det best for gjødselkjøp og mineralinnhold i fôret at det brukes mindre mengder på den godt oppgjødsla jorda og mer på den lengst unna. Dessverre kan tidsbruk og transportkostnad resultere i gammeldags gjødsling, men du bør vurdere muligheten. En del har ganske varierende jordarter og næringsinnhold også innafor teigene. Med moderne spredeteknikk ser vi for oss muligheter for mer variert tildeling, enten manuelt der du kjenner jorda godt eller etter tettere, stedfesta jordprøver enn de fleste har i dag. Kanskje kommer også seksjonsstenging, slik vi kan på mineralgjødselspredere og åkersprøyter?

Tilpass husdyrgjødselmengden til behovet i førstkommende slått

Tilpass mengden til behovet i førstkommende slått

Eldre forsøk viste at vi kunne spre husdyrgjødselmengder på våren som dekket behovet for fosfor og kalium til to slåtter om vi bare så på avlingsmengde. Siden kalium tas opp så raskt vil det imidlertid føre til svært ugunstig mineralbalanse i fôret. Utfordringene med gjødselrester på fôr og potensielt sporeproblemer gjør at dette er lite aktuell praksis i dag. Tilpass husdyrgjødselmengden til behovet i førstkommende slått, og tenk på tilført næringsmengde – ekstra vann gir jo lågere konsentrasjon.

Pløying eller innharving

Til grønnfôrvekster blir som regel husdyrgjødsla pløyd eller harva inn. Med pløying får vi blanda gjødsla i større jordvolum enn med harving, samtidig som plantene bruker tid på å etablere rotsystem som kan få tak i næringa. Med innharva husdyrgjødsel bør du holde igjen på mengden, ikke minst til raigras som har svært effektivt næringsopptak.