Organisasjon

Klimainnspill fra Geno

Ved inngangen til 2021 har Regjeringen lagt fram stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030". Geno benyttet anledningen til å gi innspill til meldingen gjennom høring som ble gjennomført i starten av februar.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

For oss var det viktig å få fram tre hovedbudskap i høringen med energi- og miljøkomiteen på Stortinget: NRF-kua er klimavennlig, det må stilles tålmodig kapital til rådighet og næringslivets bidrag må regnes med i klimaregnskapet.

Norsk Rødt Fe er allerede ei klimavennlig ku

Norsk Rødt Fe skiller seg ut fordi den har vært avlet for god helse og høy fruktbarhet helt siden 70-tallet. Ei frisk ku som kan produsere melk i stedet for å være syk gir en klimagevinst. Ei fruktbar ku blir raskt drektig med ny kalv som danner grunnlag for ny ­melkeproduksjon. Fordi NRF også er en kombinasjonsku som produserer både kjøtt og melk, så blir utslippene per produktenhet også lavere.

Det må stilles tålmodig kapital til disposisjon

I 2018 startet vi i Geno opp prosjektet «Seleksjon på redusert metanutslipp i NRF». Målet er å avle fram en enda mer klimaeffektiv ku. Støtte til prosjektet ble gitt over jordbruksavtalen i 2017, og finansieringen var helt avgjørende for å kunne starte dette arbeidet. Vi har utstasjonert 17 metanmålere i fjøs over hele ­landet. Disse gjør kontinuerlige målinger av dyrene. I 2024 er det forventet at det foreligger grunnlag for å selektere dyr med metanutslipp som egenskap. ­Avlsarbeid er langsiktig og for å lykkes er det viktig at det legges til rette med risikoavlastning. Når klimameldinga legger til grunn at klimatiltak ikke kan gi økte subsidier er vi bekymret for mulighetene til å realisere det potensialet som ligger i tilsvarende ­prosjekter som Genos metanprosjekt. Det må ­dermed tas høyde for at noen svært langsiktige og investeringstunge utviklingsprosjekter må kunne finansieres gjennom ekstra bevilgninger over jordbruksavtalen. Det vil gi vesentlige bidrag i det totale klimaregnskapet.

Hovedbudskapet fra Geno i høringen med energi- og miljøkomiteen på Stortinget var at NRF-kua er klimavennlig, det må stilles tålmodig kapital til rådighet og næringslivets bidrag må regnes med i klimaregnskapet. Foto: Eva Husaas

Næringslivets bidrag må regnes med i klimaregnskapet

Næringslivet må være en vesentlig del av løsningen på klimautfordringene, det er derfor svært viktig at vårt bidrag også tas med i rapporteringen av utslipps­kutt. Geno sitt metanprosjekt faller innenfor de ­klimatiltakene som ikke kan bokføres nå. Likevel kan vi med sikkerhet si at det vil få effekt. Videre­føring av vårt tradisjonelle avlsarbeid er i seg selv et klimatiltak. Metanprosjektet vil gi en direkte klima­effekt som kan adderes på allerede anslåtte utslippskutt. Å bli sett og regnet med betyr mye for videre innsats og ­motivasjon.

Må legges til rette med offentlig støtte

For å realisere målene i Klimaplanen er samarbeid mellom næringsliv, forskning og det offentlige helt nødvendig. Metanprosjektet vekker internasjonal oppsikt, og gjennom å lykkes med å ta fram en enda mer klimavennlig ku, kan NRF bidra til reduserte utslipp globalt, samtidig som det skapes nye arbeidsplasser i Norge. Da må det imidlertid legges til rette med offentlig støtte til langsiktig utviklingsarbeid og innsatsen må regnes med i klimaregnskapet.