Organisasjon

Avlsarbeidet

Klimaku-prosjektet

Metanprosjektet er i fasen med sluttføring av installasjonene av GreenFeed’ere. 16 av 17 enheter er allerede installert, og flesteparten er installert hos private produsenter.

Hvert individ måles 2–5 ganger per dag, og vi forventer målinger på over 700 dyr i året. Antallet dyr, målinger fra private besetninger og kontinuerlig datainnhenting over lang tid gjør at dette prosjektet skiller seg ut internasjonalt. I løpet av 2021 vil rutinene for dataflyt i prosjektet være etablert slik at denne kan brukes til å beregne avlsverdier for metanutslipp.

Klimakuprosjektet, også kalt Hightechfjøs, skal ha metanmålere (Greenfeed) innstallert i 17 fjøs over hele landet. Her er Geno sin prosjektleder Sverre Lang-Ree og forsker Karoline Bakke Wethal i prat rundt en av de to målerne som er innstallert i fjøset på NMBU, Ås. Foto: Aurora Hanisdal.

Fôreffektivitet

Fôreffektivitet har stadig økende fokus både blant mjølkeprodusenter og forskningsmiljøer ute i verden. Vi har over lengre tid vurdert hvordan vi kan lage et avlstiltak der vi kan samle fenotyper for fôropptak slik at vi kan utvikle avlsverdier og inkludere denne egenskapen i avlsarbeidet på NRF. I høst fikk Geno innvilget 18,7 millioner kroner fra Innovasjon Norge til en plan for etablering av et slikt avlstiltak der vi etablerere kontrakt med 17 besetninger og tar sikte på å samle data fra 1 000 dyr per år. Styret har basert på dette vedtatt en historisk offensiv satsing som vi forventer vil sette NRF på kartet som fôreffektivitetskua.

Analyse av 3D-bilder for bedre jureksteriør

I 3D-prosjektet jobber vi for å kunne erstatte eksteriørvurderinger med et mer automatisert system som baserer seg på bilder. I løpet av 2020 har Geno ferdigstilt et godt datasett som består både av 3D-bilder av juret og eksteriørvurdering av ca. 1 500 dyr. Vi er nå i gang med å analysere disse dataene og bygge modeller for å verifisere at vi kan beregne tradisjonelle eksteriøregenskaper og utvikle nye relevante eksteriøregenskaper basert på bilder.

Melkemodeller

Modellen for beregning av avls­verdier for melkeegenskapene har blitt revidert i 2020. Dette arbeidet ble sluttført ved nyttår, og de nye modellene vil bli tatt i bruk første kvartal i 2021. Modellene er utvidet fra å benytte de tre første laktasjonene til å inkludere melkeopplysninger fra fem laktasjoner. Dette øker informasjonsmengden som utnyttes og vi får sikrere korrigering for besetningens miljøeffekt.

Drøvtyggerne er viktige for å utnytte grasarealet i Norge. Foto: Turi Nordengen.

Geno avlsplan i 2020

Figurer. Genetiske trender for NRF.

Det har blitt gjort noe videreutvikling i Geno avlsplan i 2020, både for å forbedre oksetildelingen (avlsfaglig), brukervennlighet og presentasjon. Den viktigste avlsfaglige endringer er at det i oksevalget er blitt sterkere kontroll på innavlen. Spesielt for genotypa dyr er det svært god kontroll på dette, men også for ikke-genotypa dyr sjekkes dette nå basert på stamtavleinformasjon, og det settes en strengere grense enn tidligere.

Genomikk

Når dyr blir genotypet blir de samtidig testet for kjente mutasjoner med negativ effekt på fruktbarhet og overlevelse slik som fruktbarhetsdelesjonen på kromosom 12 og AH1. Dette er såkalte resessive letale mutasjoner, som betyr at embryo/foster som har fått gen­varianten fra begge foreldre dør, mens bærerne blir friske og gode produksjonsdyr. I 2020 gjorde vi en analyse av alle NRF-genotyper for å lete etter ukjente mutasjoner med lignende effekt og fant et område på kromosom 8 med en recessiv letal mutasjon som ikke har vært kjent tidligere. Bærere av denne mutasjonen er normale produksjonsdyr, men dersom oksen som er bærer blir brukt på ku som er bærer vil det være betydelig økt risiko for embryodød og omløp. Bærer-frekvensen i NRF i dag er rundt 6 prosent, noe som betyr at litt under 0,5 prosent av alle inseminasjoner er bærer brukt på bærer. Vi har laget en bærertest som blir implementert for genotypa dyr i starten av 2021. Geno avlsplan bidrar til å unngå bruk av bærer på bærer på samme måte som det i dag blir gjort for fruktbarhetsdelesjonen og AH1.

Embryo

Embryo er et viktig satsingsområde for å øke avlsframgangen på NRF ytterligere. Etter den forsiktige starten i mai 2018 har antall embryoinnlegg økt gradvis og høsten 2020 akselererte vi dette ytterligere ved å øke antall kontraktsbesetninger samt å redusere prisen. Vi har gått fra 50–80 til mellom 200 og 300 innlegg per måned. Vi forventer at dette skal gi et løft i kvaliteten på elite­oksene framover og vi har allerede sett effekten av den for­siktige starten ved at 14 embryo­oksekalver og 7 embryokvige­kalver har blitt kjøpt inn til Øyer oksestasjon. Høsten 2020 fikk vi den første embryoproduserte ­eliteoksen 12108 Buaasen ET ut i det norske markedet.

Drift

Sædsalget i Norge var på 441 400 doser i 2020 og av dette var 375 006 doser NRF. I Norge ble det solgt 45 350 doser med SpermVital-teknologi, det var ca. 1 200 færre doser enn forrige år, og utgjorde 12 prosent av salget. Salget av kjøttfesæd har økt litt til 44 400 doser. Salget av 18 500 kjønnsseparerte doser var en økning på ca. 5 000 doser fra tidligere år. Det er en økning på REDX™ (kjønnsseparert NRF) fra 7 500 doser året til 10 000 doser i 2020.

Resultatregnskap 2020

(alle tall i tusen kroner)

Morselskap/konsern Geno SA

Morselskap

Konsern

2020

2019

2020

2019

Driftsinntekter og driftskostnader

146 468

146 078

Salgsinntekt

189 009

183 923

19 342

13 547

Salg til datterselskap

0

0

180 446

170 164

Semin

180 446

170 164

78 316

38 161

Annen driftsinntekt

84 795

44 822

424 571

367 949

Sum driftsinntekter

454 249

398 909

41 638

39 182

Varekostnad

44 142

43 909

70 236

68 434

Lønnskostnad

83 053

82 035

13 294

12 125

Avskr. av driftsmidler og imm. eiendeler

20 739

19 797

0

0

Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

0

540

77 975

63 890

Annen driftskostnad

82 664

71 866

180 793

174 409

Semintjenesten

180 793

174 409

383 935

358 040

Sum driftskostnader

411 392

392 556

40 636

9 909

Driftsresultat

42 858

6 352

Finansinntekter og finanskostnader

0

0

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

870

1 566

365

423

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

0

0

472

568

Annen renteinntekt

512

715

1 465

1 650

Annen finansinntekt

2 975

2 347

1 926

3 246

Annen rentekostnad

2 077

3 205

1 292

589

Annen finanskostnad

2 513

1 454

-916

-1 195

Resultat av finansposter

-233

-31

39 720

8 713

Ordinært resultat før skattekostnad

42 625

6 321

0

0

Skattekostnad på ordinært resultat

684

99

39 720

8 713

Ordinært resultat

41 941

6 223

39 720

8 713

Årsresultat

41 941

6 223

0

0

Minoritetens andel

92

-98

39 720

8 713

Majoritetens andel

41 850

6 321

Overføringer

39 720

8 713

Avsatt til annen egenkapital

41 850

6 321

39 720

8 713

Sum disponert

41 850

6 321