Økonomi

Føringer for støtte
fra Innovasjon Norge

En forutsetning for investeringsstøtte er at det legger til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping.

Tom-Arild Fredriksen

Seniorrådgiver Landbruk I Innovasjon Norge Innlandet

tom-arild.fredriksen@innovasjonnorge.no

Innen melkeproduksjon skal Innovasjon Norge i 2021 prioritere bruk med 15 – 30 kyr. Foto: Olav Ringheim

Innovasjon Norge kan gi støtte til eier av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter med til­knytning til landbrukseiendommer. Det må være næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for næringsvirksomhet av et visst omfang.

Både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet

Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i land­bruket er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bo­­setting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter eller -avtaler for produktene. Prosjekter som gir økt matproduksjon prioriteres der det er markedspotensial, prosjekter som bidrar til økt dyrevelferd og prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger, som for eksempel bruk av bioenergi og tre som byggematerialer, prioriteres også.

Innovasjon Norge skal gå inn i prosjekter som tilfredsstiller ­kravene til både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk ­lønnsomhet. Det innebærer at de prosjekter som finansieres skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme med en tilfredsstillende bedriftsøkonomisk lønnsomhet etter støtte.

God forretningsskikk er et samlende begrep for samfunnsansvar i næringslivet, foretaksetikk, og ansvarlig næringsliv.

Utmåling

Utmåling av støtte skjer individuelt ut fra en vurdering av lønnsomhet, soliditet, risikoavlastning og hvor mye støtte som skal til for at det enkelte prosjektet blir gjennomført.

Tungdrevne bruk med en krev­ende økonomisk drift, men som vurderes som viktig for norsk ­matproduksjon, vil kunne oppnå en noe høyere utmåling. Dette omfatter spesielt unge drivere i distrikt.

Særskilte prioriteringer for 2021

  • Frukt-, grønt- og veksthusnæringa.

  • Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon.

  • Små og mellomstore bruk.

  • Innen melkeproduksjon bruk med 15 – 30 kyr.

  • Økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av EUs økologiregelverk.

Kommunen viktig ved søknader

Den enkelte kommune er en meget viktig aktør i forbindelse med søknader til Innovasjon Norge på IBU-midler (midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket), både til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring. ­Sambesøk med Innovasjon Norge og kommunens representant ute hos den enkelte søker er viktig for at søknaden blir godt gjennom­arbeidet og forberedt. Dette skal sikre at aktuell dokumentasjon, som driftsplan, leieavtaler og ­lignende blir vedlagt søknaden. Denne kvalitetssikringen bidrar til at saksbehandling kan foregå ­raskest mulig og at vi får gjort de rette prioriteringer.

Partnerskapet med fylkeskommunen, Statsforvalteren (tidligere ­Fylkesmannen), Innovasjon Norge, Bondelag, Bonde og ­Småbrukerlag og fylkeskommune har årlige møter der de regionale føringer i tillegg til de Nasjonale blir drøftet.

Nyttig info

Innovasjon Norge viser til de ­regionale prioriteringene på vår hjemmeside (www.innovasjon­norge.no -> søk på regionale ­prioriteringer), der vi spesielt har ­konkretisert hva som ligger til grunn for behandling av søknader i din region. I tillegg finnes mye nyttig informasjon på Innovasjon Norges hjemmesider, under landbruk, der dere også ­finner en side med nyttige verktøy/­skjemaer (se verktøy nederst på åpningssiden for landbruk) som ferdigattest, debitorskifte, timelister med mer.