Fruktbarhet

Aktivitetsmåler hjelper deg å få kalv i kvigene

Kalv i kvigene betyr raskere avlsframgang og økt lønnsomhet.

Knut Ingolf Dragset

Veterinær/Leder Team Semin i Geno

knut.ingolf.dragset@geno.no

Vegard Urset

Sjef for aktivitets-
måling i OS ID

vegard.urset@osid.no

Ved å kombinere visuell brunstobservasjon med aktivitetsmåling er det høy sannsynlighet for at brunstene blir fanget opp, kvigene blir drektig med semin uten hormonbruk og lønnsomheten bedres. Et skikkelig kinderegg med andre ord! Foto: Vegard Urset

Å lykkes med fruktbarhetsarbeidet på kvigene lønner seg. Ikke bare er de framtida i besetningen din. På grunn av avlsmessig framgang er de også antakeligvis den genetisk sett beste gruppen i besetningen din. Derfor er det også viktig å få dem inseminert.

Kan være utfordrende

Samtidig er det slik at mange synes det er utfordrende å lykkes med inseminering i denne gruppen. Dette har nok flere årsaker, men særlig det at kvigene ikke blir håndtert flere ganger i døgnet i forbindelse med mjølking, samt plasseringen i fjøset, gjør at man ikke så lett fanger opp brunsten. Utstyrer du kvigene med aktivitetsmåler og lykkes med insemineringen, investerer du i raskere avlsmessig framgang og økt lønnsomhet.

Slik virker det

Kyr og kviger bruker normalt tida si på å spise, drikke, bli mjølka, vente, hvile og tygge drøv. Alt skjer i rolig tempo. Aktivitet ved brunst endrer dette mønsteret. Det brunstige dyret blir urolig og oppsøker andre dyr om det er mulig. De slimer, rauter, rir og blir ridd på, og de viser et varierende spekter av kjente brunsttegn for å fortelle at nå er det riktig tid for inseminering. Undersøkelser viser at under gunstige forhold kan aktivitetsnivået øke med opptil 400 prosent når kyr og kviger er brunstige. Denne forskjellen ­mellom normal aktivitet og ­aktivitet ved brunst utnyttes i et aktivitetsmålersystem.

Faktorer som påvirker aktivitetsnivået

Flere faktorer påvirker forskjellen mellom normal aktivitet og aktivitet ved brunst. Er det løsdrift eller båsfjøs, mjølk- eller kjøttproduksjon, kyr eller kviger, hvordan er fjøset utformet og hvor ofte fôres det? Som alltid er røkterfaktoren og forholdene i fjøset viktig. ­Normalaktiviteten som først endres ved brunst, er hviletid og tid brukt til opptak av grovfôr og drøvtygging. Gunstige driftsforhold gir en hverdag med god tid til slike aktiviteter, og dermed vil ­forskjellen mellom normal aktivitet og aktivitet ved brunst bli stor. Dersom driftsforholdene er ugunstige og dyrene normalt bruker lang tid på å dekke sine grunn­leggende behov, for eksempel opptak av vann og kraftfôr, vil det bli mindre tid til hvile og drøv­tygging. Da vil ikke forskjellen mellom normal­aktivitet og aktivitet ved brunst bli like stor, og man får mindre utbytte av aktivitetsmålingen.

Figur. Brunstobservasjonsrate ved ulikt antall brunstkontroller i døgnet.

Kontinuerlig overvåking en fordel

Mulighet for kontinuerlig over­våking av brunst er gunstig. Undersøkelser fra Norge viser en klar sammenheng mellom antall brunstobservasjoner per dag og andelen av virkelige brunster som blir oppdaget. Undersøkelser fra utlandet viser at kun 54–58 prosent av virkelige brunster blir oppdaget ved visuell observasjon. Her spiller også rase en rolle. De fleste kjøttferaser viser svakere brunsttegn og i kortere tid enn mjølkerasene. Amming flere ganger i døgnet frigjør oksytocin, som virker hemmende på brunstsyklusen. Også mellom mjølkerasene er det forskjeller.

Brunstlengde

Guro Sveberg fant i sin under­søkelse fra 2015 at NRF i ­gjennomsnitt viser rideaktivitet i 18 timer, mens Frieser-Holstein viser tilsvarende aktivitet i 7 timer. Viser dyret brunst i en tid på ­døgnet der produsenten ikke er til stede i fjøset, kan man derfor gå glipp av hele brunsten.

En nederlandsk studie viser at aktivitetsmåling avdekker mellom 76 og 82 prosent av de virkelige brunstene. En annen studie viser at aktivitetsmåling fanger opp over 80 prosent av brunstene. I begge disse studiene ble progesteronmåling brukt for å fastslå ­virkelige brunster.

Kombineres aktivitetsmåling og visuell brunstobservasjon vil andelen brunster som oppdages øke ytterligere, og det er mulig å oppdage opptil 95 prosent av de virkelige brunstene. Dette er ­dersom forholdene er gunstige, slik at det er stor forskjell mellom normal­aktivitet og aktivitet ved brunst.

Aktivitetsmåling gir kontinuerlig overvåking av brunst, hele døgnet, uavhengig av tidsbruk i fjøset. Mulighet til å fange opp en større andel av de virkelige brunstene, også der driftsforhold og rase gir svake brunsttegn, vil kunne gi bedre reproduksjonsresultater. Dette gir i sin tur høyere produksjon og bedre holdbarhet for ­produksjonsdyrene, noe som er viktig for god økonomi i drifta.

Erfaringer og forventinger med aktivitetsmåler

Aktivitetsmåler på kvigene gir spart tid og/eller penger ved at du får bedre oversikt og fanger opp mer. Vi har sett på ulike scenarioer og brukt en tenkt besetning med 15 kviger som utgangspunkt for regnestykkene.

Spar tid

Som nevnt tidligere i artikkelen er ­sjansen for å fange opp flest brunster størst dersom man kombinerer visuell brunstobservasjon og aktivitetsmåler. Samtidig gjør aktivitetsmåleren at du kan bruke tiden din til brunstobservasjon mer målrettet og at denne jobben derfor blir mer effektiv. Beregninger viser at med 15 dyr kan man spare cirka et ukesverk i året på å effektivisere den visuelle brunstobservasjonen ved å ha aktivitetsmåler i tillegg.

Redusert innkalvingsalder og færre insemineringer

Antall insemineringer per drektighet har i seg selv en kostnad i form av dosepris og insemineringshonorar. I tillegg koster det å ha høy innkalvingsalder på ei kvige, siden både fôr, plass, med mer har en kostnad. ­Kostnaden per dag for økt innkalvingsalder er satt til 35 kr/dag. Vi har tatt utgangspunkt i en tenkt besetning med innkalvingsalder på 27 måneder og 2,0 insemineringer per drektighet. Hvis man lykkes med aktivitetsmåling og kommer ned i 24,3 måneders innkalvingsalder og 1,4 insemineringer per drektighet, noe som bør være overkommelig, vil man selv med ­investeringen av aktivitetsmåleran­legget spare 5 200 kroner per år.

Fra gårdsokse til inseminering

Noen synes det er såpass utfordrende å få kalv i kvigene til ønsket tid at de velger å slippe til oksen for å ta ­jobben. Siden det er en genetisk forskjell mellom seminoksene og den oksen som blir brukt, vil det genetiske potensialet til avkommene bli dårligere enn dersom kvigene hadde blitt inseminert. Bare for egenskapene mjølk og fruktbarhet er det beregnet at en hadde tjent 16 700 kroner på den ­første årgangen etter disse kvigene dersom de hadde blitt inseminert. I tillegg er det mange andre egenskaper hvor seminoksene er bedre enn en gårdsokse. Det er også viktig å huske på at forskjellen bygger seg opp over generasjoner ved valg av de to ulike strategiene.

Unngå synkronisering

Noen velger å brunstsynkronisere ­kvigene for å få dem drektige med seminokse og til ønsket tid. I tillegg til at hormonbruken i seg selv bør begrenses så er denne strategien også relativt kostbar. Dersom en ser for seg at ikke-omløpsresultatet er likt for å synkronisere og dobbeltinseminere sammenlignet med å investere i ­aktivitetsmåler, så er det beregnet at man kan spare over 17 000 kroner årlig på å investere i et aktivitets­målingsanlegg til disse 15 kvigene.