Animalia

Storfekjøttkontrollen

Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Årsrapporter

Årsstatistikken for 2020 er beregnet, og gjennomsnittstallene for Storfkjøttkontrollen finner du nå i årsrapportene. Storfekjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ammeku og en for slaktedyr. Rapportene er nyttige for å oppsummere året og sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet.

I Årsrapport slakt finner du oppsummering av årets slakteresultater, delt inn i kategoriene innkjøpt og egenfødte dyr, samt ulike raser. Tallene er sammenstilt med gjennomsnittet for alle dyr av den aktuelle slaktegruppa og rase i Storfekjøttkontrollen.

I Årsrapport ammeku finner du tall for blant annet fruktbarhet, produksjon og tilvekst i din besetning, sammenstilt med gjennomsnittstall for hele Storfekjøttkontrollen. Det lages en rapport for hele besetningen samt en rapport per rase (for raser med mer enn 5 mordyr).

Ønsker du nærmere forklaring på hva tallene betyr? Trykk på Hjelp når du står inne i rapportene. Da sendes du over til brukerveiledningen.

Årsoppgjør

Når regnskapet for 2020 skal avsluttes trenger regnskapsføreren en del tall og dyrestatus. I Storfekjøttkontrollen finnes det en rapport som heter Årsoppgjør. Denne henter fram aktuelle tall om ulike dyregrupper ved årets start, endringer gjennom året og status ved årets slutt. Den er ideell å sende til regnskapsføreren, og du finner den under Rapporter > Årsoppgjør. NB! Pass på å ha riktig årstall i søkefeltet.

Husk å søke om produksjonstilskudd 15.mars

Det er snart tid for å søke produksjonstilskudd. Fristen er 15.mars 2021, med telledato 1.mars 2020. I Storfekjøttkontrollen ligger det en rapport som kan brukes som grunnlag ved utfylling av søknaden. Den kan også tas ut i PDF-format. Du finner den under Rapporter > Produksjonstilskudd. I rapporten fyller du inn telledato og klikker Søk, du får da en oversikt som viser antall dyr i de ulike kategoriene pr. angitt dato. Ammekyrne skilles på de med kalving siste 15 måneder og de uten kalving siste 15 måneder. Tallene i blå skrift kan du klikke på for å få en liste over individene som ligger bak tallet. Dette kan være til hjelp dersom du mistenker at det er avvik mellom faktisk antall og antall i Storfekjøttkontrollen.

I noen tilfeller har man kyr i besetningen som har kalvet de siste 15 måneder, men hvor kalvingen ikke er registrert i Storfekjøttkontrollen. Dette kan for eksempel være tilfellet ved kjøp av mordyr fra besetninger utenfor Storfekjøttkontrollen. På rapporten finner du disse under Ammekyr > «Kyr uten kalvingsregistrering i Storfekjøttkontrollen», gitt at du har vært inne på dyrets individkort og angitt antall kalvinger ved innmelding.

Avlsverdiberegning

Neste avlsverdiberegning i 2020 gjennomføres i april. Frist for registrering av data som skal være med er innen utgangen av 31.mars. Husk å legge inn alle vekter og kalvinger.