Smått til nytte

Smått til nytte

Fakta om lys

Mens melkekyr og kviger skal ha 16 timers lys i døgnet og 8 timer mørke skal sinkyrne ha 8 timer lys og 16 timer mørke (nattlys). Mens lys stimulerer melkekyrne er det motsatt med sinkyrne. Korte dager øker ytelsen i den kommende laktasjonen og økningen varer 280 dager etter kalving.

Bovilogisk desember 2020

Hvitkløver kan gi opptil 25 kg nitrogen

Deirdre Hennessy ved forskningsinstitusjonen Teagasc i Irland sier at hvitkløver er det som kan gjøre det mulig å redusere nitrogengjødslinga uten at det går på bekostning av avling. Hvitkløver kan fiksere fra 5 til 20 kg nitrogen pr. dekar i året. På intensivt beitede arealer (beitet 10 ganger pr. år) kan hvitkløver fiksere opptil 25 kg nitrogen pr. dekar. Hennessy lister opp økt tørrstoffopptak, økt tørrstoffinnhold i melka, økt tørrstoffproduksjon, redusert bruk av N-gjødsel og bedre økonomi som fordeler med å inkludere hvitkløver i enga. Ideell pH for å få etablert hvitkløver er 6,2 – 6,5.

www.agriland.ie

Noen råd om kalvestell

  • Mye råmelk så tidlig som mulig

  • Vær spesielt obs på råmelkskvalitet om vinteren og etter kyr som har kalvet for andre gang

  • Råmelkskvalitet kan sjekkes med refraktometer

  • Kalven bør få minst åtte liter melk per døgn, og gjerne 12 liter første levemåned

  • Minst tre måltider er best, kalven kan trygt få fire liter melk pr. måltid

  • Melka bør drikkes gjennom smokk med liten åpning

  • Kalver skal alltid ha tilgang til friskt drikkevann

  • Kalven kan flyttes over i gruppebinge tidligere enn 2 uker for å sikre sosiale behov og bevegelsesfrihet

QualityCalf-prosjektet

Melk mot stress

Meierikonsernet Fonterra fra New Zealand lanserer melkeprodukt som skal hjelpe forbrukerne til å takle stress. 67 prosent av amerikanske forbrukere er bekymret for at har for høyt nivå av stress og nervøsitet, og de er mer bekymret for dette enn noen gang tidligere. Effekten av for stor mental belastning er koplet til alt fra dårlig humør og manglende evne til å fokusere til søvnmangel. Studier har vist at det er en sammenheng mellom stress og snacksspising (små mellommåltider). Fonterra ønsker å snu snacksspisingen til noe positivt. De har nå lansert produkter basert på melk anriket med fosfolipider. Fosforlipider er komplekse fettstoffer som finnes naturlig i melk og som i studier har vist øker evnen til å takle stress. Melken er produsert av kyr som ikke har fått GMO-fôr eller er behandlet med rBST (veksthormon) og som i hovedsak har spist gras.

www.edairynews.com

Mer vegetabilsk mat vil øke importen

I dag inntar gjennomsnittsnordmannen om lag 37 prosent av kaloriene sine fra animalske varer (meieri, kjøtt, egg og fisk) og 63 prosent fra planter (korn, grønnsaker, frukt, potet, sukker og oljer). Mens vi for animalske produkter har en norskandel på nærmere 94 prosent, er norskandelen for vegetabilske produkter kun ca. 23 prosent. Korrigert for import av husdyrfôr blir norskandelen for meieri og kjøtt ca. 75 prosent, noe som viser at Norges forutsetninger for selvforsyning er langt bedre for animalske produkter enn for vegetabilske produkter.

Fra rapporten: Skal norsk husdyrproduksjon erstattes av importerte varer? AgriAnalyse

Skjerper avhorningsregler

EUs nye forordning for økologisk produksjon understreker det generelle forbudet mot avhorning av kalver i økologiske besetninger. Forordningen trer i kraft fra 1/1-2022. Den generelle dispensasjonsordningen som har vært vil bli avviklet, og Jordbruksverket i Sverige arbeider med en individuell dispensasjonsordning. Det vil innebære at Jordbruksverket må behandle søknader fra økobruk som ønsker dispensasjon fra avhorningsforbudet. I EU-forordningen heter det at dispensasjon kan gis i enkelte tilfeller om det forbedrer dyrenes helse, velbefinnende eller hygiene eller når røkternes sikkerhet skulle bli satt på spill.

Nötkjøtt 6/2020

Stopp på avliving av jerseykalver

Om ei jerseyku inseminert etter 1. april i år får en oksekalv er det i Danmark ikke lenger mulig å avlive kalven. Fra 1. januar trår en frivillig avtale mellom Landbrukg og fødevarer og Dansk Jersey i kraft. Det er etikk og forbrukerhensyn som ligger bak den frivillige avtalen.

KvægNyt 1/2021

Magnesium en viktig faktor i kufôret

Magnesium er viktig for overføring av stimuli i muskler og nervevev og for reguleringen av kalsiummetabolismen. Parathyroidhormon øker frigjøringen av kalsium fra skjelettet som er avgjørende for kuas mobilisering av kalsium for å unngå melkefeber. Magnesium er nødvendig for frigjøringen av parathyroidhormon og for aktvieringen av vitamin D3. Derfor vil magnesiummangel øke risikoen for melkefeber. God tilgjengelighet av magnesium er viktig for kua i tida rundt kalving. Men hvis fôret inneholder for mye kalium vil opptaket av magnesium fra vomma bli redusert. Forholdet kalium/magnesium skal derfor ikke overstige 4,5/1.

Edbiz 2020, European Dairy Farmers

Miljøvennlig drift og lønnsomhet går hånd i hånd

Miljømelk-prosjektet har samlet data fra 8 økologiske og 10 konvensjonelle bruk i Møre og Romsdal over 3 år (2010 – 2020). For begge brukstypene ble det funnet en sterk sammenheng mellom bedre lønnsomhet og redusert miljøpåvirkning. Sammenhengen mellom lønnsevne og nitrogenoverskudd pr. dekar var – 0,19. For lønnsevne og klimagassutslipp var sammenhengen – 0,53 for konvensjonelle bruk og – 0,48 for økologiske bruk. Funnene bekrefter at drift med effektiv ressursutnytting gir mindre sløsing noe som er positivt både for lønnsomhet og miljøet. Men det ble funnet at brukene med lave klimagassutslipp hadde noe høyere nitrogenoverskudd pr. dekar. Altså kan mindre globale miljøbelastninger bidra til negative lokale miljøpåvirkninger.

www.agropub.no

Fakta om protein i -fôret

Grovfôret står for 67,9 prosent av proteinet i fôret til drøvtyggere. Fôrkorn bidrar med 16,9 prosent. Soya står for 6 og raps 5,1 prosent. Resten kommer fra importert fôrkorn i kraftfôr (2 prosent) og 2,4 prosent er annet protein.

Felleskjøpet Fôrutvikling