Bygg
Økologisk kjøttproduksjon

Muligheter, utfordringer og ulike løsninger

Endring i regelverket vil fase ut muligheten til sluttfôring av okser innendørs, og det vil by på utfordringer.

Knut Berg

Rådgiver NLR

Tilde Sæther

Rådgiver NLR

Julie Wiik

Rådgiver NLR

Juni Rosann Engelien Johanssen

Stipendiat NORSØK

Kristin Sørheim

Forsker NORSØK

kristin.sorheim@norsok.no.

I økologisk produksjon skal storfe ha tilgang til beite når forholda tillater det. Unntaket er at okser over ett år skal ha tilgang enten til beite eller til luftegård. Fram til nå har det vært et unntak i regel­verket som gjør at okser kunne sluttfôres innendørs, maksimalt en femtedel av dyrets levetid, men ikke over tre måneder. Nå kommer det en endring i regelverket som gjør at denne muligheten utfases.

Vurdering av ulike praktiske løsninger

Norsk Landbruksrådgiving og NORSØK har på oppdrag fra Regelverkutvalget for økologisk produksjon vurdert ulike praktiske løsninger for å imøtekomme ­endringen i regelverket. Vi har besøkt gårder som allerede har gode driftsopplegg som er i samsvar med nytt regelverk og deler deres erfaringer. Vi har beskrevet løsninger for ulike driftssystemer, som melkeproduksjon med oppfôring av egne kalver, innkjøpte kalver for oppfôring til slakt, kastratproduksjon og oppfôring av oksekalver i ammekuproduksjon.

Hensyn å ta

Det er viktig å ta hensyn til grunnforhold og mulighet for gjødselhåndtering slik at luftegården holder seg tørr og rein og at dyra er beskytta mot vær og vind. Utendørs fôringsplass må beskyttes mot nedbør. Ligge­båser med madrasser gir god dyrevelferd, det samme gjør ­binger med halm eller flis som liggeplass. Gjerder, bingeskiller og drivganger må utformes slik at de sikrer både dyra og røkteren. Hvilken produksjonsform som vil være mest gunstig for den enkelte gård kommer an på ­ressursgrunnlaget på gården. Vi mener at nytt regelverk ikke vil være noe stort hinder for fortsatt økologisk produksjon.

Liten forskjell i dekningsbidrag

Vi har beregnet dekningsbidrag for kastrater, okser, salg av kalv og innkjøp av kalv som fôres opp som okser. Alle beregningene er gjort med utgangspunkt i Norsk Rødt Fe (NRF) i økologisk drift. Dekningsbidrag per dyr og år skiller seg relativt lite mellom de ulike driftsoppleggene for ­produksjon av økologisk storfekjøtt. Det er gårdens ressursgrunnlag og bonden sine ønsker som avgjør hvilket driftsopplegg som bør velges.

1. Uisolert hall med talle og fôring i ute i luftegård. Fôrbrettet og deler av luftegårdene er overdekket. Gjødsel skrapes med traktor/minilaster til tverrenne med hydraulisk gjødseltrykker som trykker gjødsla til gjødsellager.

2. Lukket uisolert hall med talle, gjødselgang og fôrbrett. Gjødsla skrapes med mekanisk skrapeanlegg til tverrenne med hydraulisk gjødseltrykker som trykker gjødsla til gjødsellager. Utvendige luftegårder skrapes med traktor/minilaster til tverrenne.

3. Uisolert hall med liggebåser og fôring i ute i luftegård. Alle liggebåser har gummimatter. Fôrbrettet og deler av luftegårdene er overdekket. Gjødsel skrapes med traktor/minilaster til tverrenne med hydraulisk gjødseltrykker som trykker gjødsla til gjødsellager.

4. Lukket isolert hall med liggebåser, gangarealer med betonggulv og fôrbrett. Alle liggebåser har gummimatter. Gjødsel skrapes med mekanisk skrapeanlegg til tverrenne med hydraulisk gjødseltrykker som trykker gjødsla til gjødsellager. Utvendige luftegårder skrapes med traktor/minilaster til tverrenne.

5. Lukket isolert hall med liggebåser, gangarealer med spaltegulv og fôrbrett. Alle liggebåser har gummimatter. Under spaltegulvet er det kanalomrøring. Gjødselpumpes til gjødsellager. Utvendige luftegårder skrapes med traktor/minilaster til omrørerkanal.

Økologisk produksjon

Fra sammendrag i rapporten Økologisk kjøttproduksjon på okser og kastrater – Fordeler, utfordringer og ulike løsninger

I økologisk produksjon er det et mål at dyra skal ha mulighet til naturlig atferd. Storfe er et utprega flokkdyr som naturlig har en ­synkronisert atferd. Storfe som beiter fritt, beveger seg over store områder. Når okser kastreres, blir de roligere og enklere å ­håndtere og kan fint slippes på beite i ­sommerhalvåret. Kastrerte okser bruker mye tid på beiting når de har muligheten. Dette samsvarer med det økologiske rettferdighetsprinsippet som fremhever at dyr skal gis betingelser som sikrer livsutfoldelse og ­trivsel i samsvar med deres fysiologi og naturlige atferd. Det å gi ukastrerte okser ­tilgang til ­luftegård kan også fremme naturlig atferd.

Hele rapporten kan leses på www.norsok.no;
www.nlr.no; NORSØK Rapport Vol. 5 Nr 14 2020.

Investeringstilskudd

Innovasjon Norge (INN) gir tilskudd og lån til investeringer i landbruket. Innovasjon Norge er delt inn i 10 regioner, og disse har sine egne retningslinjer og prioriteringer for tildeling. ­Dersom produsenten vurderer ombygging, påbygg eller nybygg, kan produsenten ta kontakt med regionkontoret for INN og få eksakt informasjon om regionens prioriteringer og ­søknadsprosedyre.

Figur 1. Investeringskostnad per okseplass (byggeår 2020) for ulike løsninger. Se plantegninger og beskrivelser av løsningene. For mer detaljer se rapporten:
https://orgprints.org/38745/1/NORS%C3%98K%20Rapport%20nr%2014%20Vol%205.pdf