Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Fôringa for 50 år siden

Rasmus Lang-Ree

Bilde uten bildetekst i Buskap og avdrått fra avdråttsregistrering.

I 1970 var over 27 000 buskaper med i fjøskontrollen som omfattet 231 427 årskyr. Bare 54,6 prosent av besetningene i landet var med i fjøskontrollen. Buskap og avdrått nr. 1 i 1971 skriver at 1970 ble brudd på trenden med stadig økende avdrått. Avdråtten dette året var 4 976 kg 4 prosent melk, som var en nedgang på 14 kg fra året før. Tørkeperioder i flere landsdeler med mindre fôr og dårligere kvalitet pekes på som årsaker. Ser vi på fôrseddelen besto den av 10,9 prosent tørt stråfôr, 3,1 prosent lutet halm, 20,7 prosent surfôr, 3,5 prosent poteter og rotvekster, 0,6 prosent hjelpefôr, 24,8 prosent beite og 36,4 prosent kraftfôr. Kraftfôrprosenten hadde forøvrig økt med 1,6 prosentpoeng fra året før og det kan sikkert settes i sammenheng med vanskelig forhold for fôrdyrkingen. Utviklingen ellers var nedgang i tørt stråfôr og rotvekster, mens beiteandelen hadde stabilisert seg.