Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Feil i navnsetting av ­oksen 12106 Lynum

Det har blitt oppdaget en feil i navnet på NRF-oksen 12106 Lynum, som ved en feil har stått med en P etter navnet sitt. P etter navnet indikerer at oksen er heterozygot kolla (KH). 12106 Lynum sin genetiske hornstatus er homozygot horna (HH). Vi beklager at denne feilen har skjedd og i noen tilfeller ført til suboptimale valg i avlsplanlegginga for enkelte kyr.

Feilen skyldes at vi enda ikke har automatisk dataoverføring mellom alle applikasjoner. Dermed blir det noe manuelt arbeid, med påfølgende risiko for å taste eller lese feil. Feilen er nå rettet i nettbutikken/oksekatalogen og det blir kontrollert at opprettingen blir konsistent i alle berørte datasystem, som Kukontrollen og Geno avlsplan. Vi kommer også til å jobbe med systemendringer som reduserer risikoen for at slike feil oppstår I framtida.

Åpnes for innkjøp av kalv fra deler av ­Rogaland

Vi åpner nå opp for innkjøp av kalv til Geno fra områder utenfor høyrisikoområder for ringorm i Rogaland. På grunn av fare for ringormsmitte har det i en lengre periode ikke vært mulig for Geno å kjøpe inn kalv fra Rogaland. Nå er store deler av Rogaland åpent for innkjøp igjen.

Forutsetninger for kjøp av kalv fra Rogaland:

  • Karenstid på 6 måneder etter sist innkjøpte livdyr

  • Gården må ha en godkjent smittesluse som brukes aktivt

  • Hele kalven må Jodbehandles/vaskes med 0,1 % jod før avreise

  • Veterinærattest på både besetning og individ før innkjøring til Øyer. Særlig med vekt på vurdering av hud.

  • Produsenter med aktuelle kalver blir kontaktet før et eventuelt kjøp, der tiltak diskuteres.

  • Vi har kontinuerlig kommunikasjon med Animalia om situasjonen i Rogaland. Endringer kan derfor forekomme.

I påvente av en bedre situasjon også i høyrisikoområdet, fortsetter Geno å sende ut utstyr for genotyping av seminokseemner og embryodonoremner på vanlig måte. Vi oppfordrer til innsending av DNA-prøver fra kalver aktuelle for Geno også fra områder med smitte.

Les mer om hvilke områder som er høyrisiko­områder på www.geno.no/nyheter.

Mangel på importsæd fra Storbritannia

På grunn av Brexit og koronasituasjonen har vi bestillinger fra Storbritannia som vi enda ikke har mottatt. Vi opplever stor etterspørsel på Dexter, Galloway, Wagyu samt noe Limousin og Angus som vi importerer fra Storbritannia. Vi jobber med leverandør i Storbritannia og Schenker Norge med å få disse inn så raskt som mulig. Disse blir tilgjengelige så snart vi får dem inn på lager. Vi har dessverre ikke mulighet til å reservere doser.

Ny mutasjon som påvirker fruktbarhet

Det har nylig blitt oppdaget en haplotype som inneholder en recessiv dødelig mutasjon som gir rask embryodød og tidlig omløp. Denne haplotypen sitter på kromosom 8, og har fått navnet BTA8H. Den ble oppdaget av avlsforskere i Geno høsten 2020, og har en ganske lik virkning som fruktbarhetsdelesjonen (BTA12). Forskjellen er at denne gir rask embryodød og tidlig omløp, mens fruktbarhetsdelesjonen gir seint omløp/kasting.

Vi har enda ikke identifisert selve mutasjonen som er årsaken til rask embryodød og tidlig omløp. Det vi har funnet er derimot en haplotype som, på bakgrunn av analyse av genotyper og kukontrolldata, må inneholde en recessiv dødelig mutasjon.

At BTA8H inneholder en recessiv dødelig mutasjon betyr at dyr som kun er bærere av denne haplotypen ikke påvirkes. Dersom et embryo derimot arver denne haplotypen fra både far og mor gir dette rask embryodød og tidlig omløp. Kua må dermed insemineres på nytt og det tar lengre tid før den er i produksjon igjen.

Ved å genotype får man kontrollert om dyret er bærer av negative ­recessive egenskaper, der også BTA8H nå er tatt inn i analysen. For genotypede dyr blir bærerstatus for BTA8H lagt inn i Geno avlsplan. Denne sørger for at ingen okse som er bærere av hverken denne, eller andre kjente recessivt dødelige egenskaper (BTA12, AH1), settes opp på kyr/kviger som er bærere av samme mutasjon. Se også artikkel i Buskap 2/2021 (www.buskap.no).

Årsberetning og regnskap for Geno

Når vi oppsummerer 2020 for Geno sin del, kan vi se tilbake på et år hvor vi aldri har hatt så stor avlsmessig fremgang med NRF.

Du finner årsberetning og regnskap her: www.geno.no/aarsberetning