Smått til nytte

Smått til nytte

KUA MÅ HA RENT VANN

En undersøkelse har vist at det skal svært lite forurensning til før kyrne unngår å drikke. Bare 0,005 prosent forurensning er nok. Om de får velge mellom rent og forurenset vann dekker de 99 prosent av opptaket med rent vann, og selv en liten grad av forurensning resulterte i en undersøkelse til 10 prosent redusert vannopptak.

Husdjur 1/2021

BLANT BARN SOM DRAKK HELMELK VAR DET FÆRRE OVERVEKTIGE

Det er nærliggende å tro at siden fett inneholder mye energi vil helmelk gjøre deg tykkere enn lettmelk eller skummet melk. Helsemyndighetene i mange land – inkludert Norge–anbefaler da også magre meieriprodukter til barn over to år. Nå viser imidlertid en forskningsgjennomgang av 28 studier at barn som drakk helmelk i gjennomsnitt var tynnere enn de som hadde fått melk med redusert fettinnhold. 18 av de 28 studiene viste at helmelkdrikkerne var slankere, og de resterende 10 studinene viste ingen forskjell. Nye analyser av data fra halvparten av undersøkelsene viste også at jo mer helmelk barna drakk, jo lavere var risikoen for overvekt og fedme. En mulig forklaring er at de som drikker fettfattig

melk får mer sukkerholdig drikke. Kanskje gir også melkefettet økt metthet som demper suget etter mer melk eller kaloririk mat etterpå?

Forskning.no

FORDELEN MED HUSDYRGJØDSEL HOLDER SEG I ÅREVIS

Et forskerteam tilknyttet det amerikanske landbruksdepartementet (USDA Agricultural Research Service) fant at husdyrgjødsel ser ut til å forbedre jordhelsa i årevis etter at tilførselen har stoppet opp. De fant høyere avlinger på arealer som hadde fått tilført husdyrgjødsel et tiår tidligere, men som nå bare ble tilført mineralgjødsel sammenlignet med arealer som kun hadde blitt gjødslet med mineralgjødsel og aldri husdyrgjødsel.

Hoard`s Dairyman 25. januar 2021

METANAVSUG TESTES I DANMARK

I Danmark pågår det forsøk med avsug over liggebåsene som skal samle metangass fra kyrne. Forsøkene skjer i regi av Seges og målet er å samle 40 prosent av den metanutskillelsen som skjer i fjøset. Konkret er det montert en slag hette med avsug over fremre del av liggebåsen. Neste skritt er å utvikle et biofilter der bakterier skal omdanne metan til CO2.

CO2 er også en klimagass, men på langt nær så kraftig som metan. Tanken er at metanoppsamling i fjøset skal bli et supplement til tiltak for å redusere metanproduksjon i vomme til kua via avl, fôring og fôrtilsetninger.

Kvægnyt 03/21

HVOR MYE KARBON KAN BINDES I JORD?

Å øke jordas innhold av organisk materiale og karbon kan være positivt for jordliv, jordstruktur, vannlagringsevne og planteproduksjon. Karboninnholdet i jorda styres av klima, jordart og dyrkingssystem. Globalt er potensialet for å øke karboninnholdet i jorda sannsynligvis begrenset til kun 3,5-5 års forbruk av fossilt brensel på dagens nivå, og vil derfor ha svært begrenset effekt på karbonkonsentrasjonen i atmosfæren, så lenge vi fortsetter å forbrenne fossilt karbon.

Det at vi kan binde noe mer karbon i jorda i noen år framover må ikke blir en sovepute i forhold til der hovedfokuset må rettes. Det kan kun kjøpe oss 3,5-5 års tid i jakten på å finne gode alternativer til fossil energi. Potensialet kan tas ut nå eller det kan tas ut senere, men det kan ikke tas ut flere ganger. Hovedfokuset må derfor primært rettes mot å redusere den fossile tilførselen av karbon til atmosfæren.

www.viken.nlr.no

LAVERE LYSTGASSUTSLIPP PÅ ØKOBRUK

Resultatene fra Klimakalkulatoren viser en tendens til at økobruk det kommer vesentlig bedre ut enn konvensjonelle bruk når det gjelder utslipp av klimagassen lystgass. En årsak er at mineralgjødsel ikke er en faktor i klimaregnskapet på økologiske gårder, og dette er en produksjon med betydelige utslipp. Ifølge Yara er utslippene 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg nitrogen i gjødsel som inneholder ammoniumnitrat. På flere økologiske gårder er utslippene av lystgass mindre enn halvparten av den konvensjonelle sammenligningsgruppen.

nordnorge.nlr.no

KU-URINAL UNDER UTPRØVING

Land med tung husdyrproduksjon er under press for å redusere fordampingen av ammoniakk. Urin og gjødsel er de viktigste kilder, og nå har en nederlandsk oppfinnelse for redusert ammoniakkutslipp fra kufjøs vunnet gullmedalje ved Eurotier. Oppfinnelsen består av en slags urinal montert inne i en boks.

Kua oppsøker boksen der hun får tilgang til fôr og urinalen stimulerer til urinering og samler opp urinen. Oppfinnelsen er nå under utprøving på flere nederlandske melkebruk og Universitetet i Wageningen.

Foreløpige antydes det at urinalen kan halvere ammoniakkutslippene fra melkekyr.

Bovilogisk desember 2020/ dailymail.co.uk

NYTT FÔRTILSKUDD GA 27–40 PROSENT METANREDUKSJON

Et nederlandsk forsøk med 64 holsteinkyr i midtlaktasjon viste at fôrtilskuddet Bovaer reduserte metanutslippene pr. kg tørrstoff i fôropptak med 27–40 prosent. Reduksjonen varierte med fôrrrasjon og dosering av fôrtilskuddet. Bovaer undertrykker enzymet som er involvert i siste trinn av metanprosessen i vomma. En middels dosering av fôrtilskuddet vil være 80 mg pr. kg tørrstoff.

Farmingportal.co.za

USYNLIGE KETOSEKOSTNADER

Subklinisk ketose reduserer melkeproduksjonen, gir økt risiko for løpedreining, økt risiko for utrangering første 30 dager av laktasjonen og redusert sjanse for drektighet etter første inseminasjon. En studie ved Cornell University konkluderer med at et tilfelle av ketose koster i gjennomsnitt 298 amerikanske dollar (ca. NOK 2 500). Forskerne skilte mellom ketose forårsaket av manglende evne til å takle energiunderskudd de første to til tre ukene etter kalving. Den andre typen refereres til som begrenset energiopptak og opptrer mer typisk i uke tre til seks enten fordi kua ikke får tilgang til nok energi i fôret eller at fôropptaket er for dårlig.

Dairyherd.com

HVER SJETTE KU SOM GÅR UT BLIR KADAVER

I Sverige ender hver sjette ku som utrangeres som kadaver. Andelen har vært stabil de senere årene og betyr at det er mye kukjøtt som ikke ender som menneskemat. Av dyrene som gikk til destruksjon var 70 prosent avlivet og 30 prosent selvdøde. Høy andel kadaverkyr henger ofte sammen med høy forekomst av ufrivillig utrangering. Det ligger derfor gevinster å hente for dyrehelse, økonomi og matsvinn ved å redusere den ufrivillige utrangeringen av kyr.

Husdjur 1/2021

PRIORITERER ROMSLIG PLASS FRAMFOR LIGGEUNDERLAG

I et engelsk forsøk foretrakk kyrne å ligge på halmunderlag framfor sand og madrasser. Men da kyrne fikk valget mellom liggebås med det foretrukne liggeunderlaget og åpen liggeplass (liggeareal uten liggebåser) med de to andre typene liggeunderlag, var det åpen liggeplass som ble prioritert.

Hoard`s Dairyman 25. januar 2021

4 R FOR GJØDSEL

  • Riktig gjødsel

  • Riktig mengde

  • Riktig tid

  • Riktig sted

www.sciencedaily.com

LITEN EFFEKT AV TIDLIGERE VÅRGJØDSLING

Klimaendringene gir mildere vintrer og med gode lysforhold om våren er spørsmålet om tidligere vårgjødsling med lettløselig nitrogen og/eller svovel kan øke avlingene. Forsøk NLR og NIBIO har gjort i Indre Ryfylke og Dalane tyder på at enga klarer seg med de reservene som er lagret fra tidligere. Alle resultatene er ikke klare ennå, men alt tyder på at tidlig vårgjødsling har liten effekt på avlingene.

rogaland.nlr.no