Helse
Det lure med juret

Det lure med strø

Kan strø hemme bakterier? Er bruk av spesialstrø et effektivt tiltak for bedre jurhelsa? Disse spørsmålene dukker ofte opp i forbindelse med rådgiving. Vi tok en gjennomgang av tilgjengelig litteratur og her kommer svarene.

Marit Smistad

Veterinær, næringsstipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Liv Sølverød

Veterinær Tine, Leder Melkelaboratoriene TRM

liv.solverod@tine.no

Det beste strøet er det som er billig, tørt, rent og innbydende for kua å legge seg på. Foto: Rasmus Lang-Ree

Strø brukes i de fleste melkekufjøs. I Norge det er vanlig å bruke strø i relativt sparsomme mengder, først og fremst av hygieniske årsaker, da kravet om myk liggeplass ofte oppfylles av madrass. Flis er det vanligste strøet som brukes. En norsk studie utført på 90-tallet undersøkte flis fra gran og furu fra ulike deler av landet. Flis hadde en naturlig lav pH på rundt 5. Det ble vist en bakteriehemmende effekt dersom flisen var tørr. Fuktig eller rå flis stimulerte derimot bakterievekst.

Spesialstrø

Det finnes ulike spesialstrø i form av pulver eller granulat på markedet. Flere av produsentene reklamerer med at disse strøene virker hemmende på bakterier, blant annet ved hjelp av høy eller lav pH, antibakterielle komponenter, nøytralisering av ammoniakk eller at de har bedre fuktabsorbering og dermed gir en tørrere liggebås. I en spørreundersøkelse besvart av 549 norske melkeprodusenter i prosjekt Streptokokken (2019) svarte 13 prosent av respondentene at de brukte en form for spesialstrø, som oftest i kombinasjon med flis. De vanligste spesialstrøene i bruk var Stalosan F, Produs Tørrdes, Drymaxx, Staldren og hydratkalk.

Egenskaper for ulike typer spesialstrø

Stalosan F har en sur pH (under 4), hydratkalk har basisk pH (over 12), mens Produs Tørrdes, Drymaxx og Staldren har nøytral eller svakt sur pH (6-7). Forsøk fra USA utført i båsfjøs har vist en bakteriehemmende effekt av pH i både surt og basisk strø på typiske miljøbakterier (gram-negative og miljøstreptokokker), men vi må langt ned eller opp på skalaen. Forsøkene viser også at effekten av pH er kortvarig, da pH rask nøytraliseres når strøet kommer i kontakt med fjøsmiljøet – avføring og urin. Effekten blir enda mer kortvarig i løsdriftsfjøs, hvor det er mye trafikk inn og ut av båsene. Tilbakemeldinger fra felt tyder også på at svært sur eller basisk pH kan gi hudirritasjon, men det er usikkert om midlene da er brukt i henhold til anbefalingene.

Bakteriene vil ikke ha det tørt

Effekten av pH i spesialstrø er kortvarig, da pH raskt nøytraliseres når strøet kommer i kontakt avføring og urin. Foto: Marit Smistad

Dersom vi klarer å holde liggebåsene tørre skapes et ugunstig miljø for bakterievekst. En uttørkende effekt ville derfor vært gunstig. Det er forholdsvis stor forskjell på oppsugingsevne til ulike strø, også for ulike typer flis. Når det gjelder spesialstrø, så er prisen høy, og anbefalte mengder er forholdsvis lave. I den mengden som brukes vil derfor oppsugingsevne være noe begrenset. Kanskje er det enda mer hensiktsmessig å rette fokuset mot optimalisering av ventilasjonen og reduksjon av luftfuktigheten for å oppnå tørrere fjøsmiljø?

Kortvarig effekt av spesialstrø

Det er altså en viss, men ofte kortvarig effekt av noen spesialstrø. Husk at god, gammeldags flis er både naturlig surt, har forholdsvis god oppsugingsevne og har en del naturlige bakteriehemmende egenskaper. Tilleggseffekten av å kjøpe dyre spesialstrø er usikker. For mange av strøene er dokumentasjonen av effekt utført i laboratorier, og ikke i i reelle husdyrmiljø. Blandet med normale komponenter i fjøset vil strø, uansett type, ha begrenset antibakteriell effekt utover den uttørkende effekten.

Vurder også med miljøaspektet

I tillegg til at kost-/nytteeffekten er usikker bør også miljøaspektet vurderes. Noen av strøene inneholder komponenter hvor vi ikke ønsker å overdrive bruken av miljøhensyn. Selv om de antibakterielle stoffene i stor grad tynnes ut før det spres på jordene bør vi ikke bruke desinfiserende midler ukritisk. Hensynet til HMS bør også tenkes gjennom. Strømidler som er i pulverform kan støve og være irriterende for hud og slimhinner.

Knetesten

Vi ønsker at kua skal bruke mye tid i liggebåsen sin. Klarer vi å holde liggebåsene tørre vil de også være mer innbydende for kua. En enkel test på om liggebåsene i fjøset er tørre og komfortable nok er «knetesten»: Stå i liggebåsen og dropp ned på knærne. Var det hardt for knærne i landingen er ikke liggebåsene myke nok. Ta også en kikk på knærne dine: Ble de våte/fuktige bør rutinen for skraping og strøing tilpasses. Bakerst i mange båser kan det ofte ligge et tynt belegg av fuktig strø som ikke tas ved daglig skraping. For å hindre at det bygger seg opp er det er en god ide å koste ut alt strø i liggebåsen med jevne mellomrom.

Beste strøet

Det beste strøet er det som er billig, tørt, rent og innbydende for kua å legge seg på. I tillegg bør det være miljøvennlig, ikke støve, og det må være kompatibelt med gjødselhåndteringssystemet. Mange har mye å hente på hygiene i liggebåser, og strø kan bidra til å bedre denne. Med en gang strø blandes med avføring vil derimot alle typer strø være et bra vekstmedium for bakterier. Derfor vil liggebåsdesign og hygiene i gangarealene ha minst like stor betydning som typen strø for hygienen rundt juret. Husk at det verste bakterier vet er tørt og rent miljø, da får de dårlige vekstbetingelser.

Referanseliste kan fås ved henvendelse til forfatterne.