Organisasjon

Overskudd skapte debatt

Det ekstraordinære overskuddet for Geno konsern i 2020 på 41,9 millioner skapte debatt under årsmøtet. Mange var opptatt av hvordan overskuddet på best mulig måte kan komme medlemmene til gode.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Også i år sørget covid-19 for at det ble digitalt årsmøte. Teknisk fungerte det knirkefritt, men det er nok mange som ser fram til et igjen kan arrangeres som fysisk møte. Her ser vi fra venstre administrerende direktør Kristin Malonæs, påtroppende styreleder Vegard Nils Smenes, økonomisjef i Geno Lars Skramstad og avtroppende styreleder Jan Ole Mellby under årsmøtet. Foto: Mari Bjørke

Bak det store overskuddet i 2020 ligger første delbetaling for Hallsteingård, men selv utenom denne ekstraordinære inntekten var overskuddet på 7,7 millioner kroner. Økt sædsalg og redusert reiseaktivitet på grunn av covid-19 bidro til større overskudd enn forventet også på ordinær drift. På bakgrunn av et innspill fra Genoutvalget i sørvest om å tilbakebetale overskuddet til medlemmene som hadde kjøpt semin, var det på forhånd avklart at slik etterbetaling til medlemmene ville være i strid med Genos skatteposisjon. Geno er en skattefri institusjon som kan bruke overskudd til fellestiltak for Geno og NRF-avlen, men altså ikke utbetale det som en form for utbytte. Midlene fra salget av Hallsteingård kan heller ikke brukes direkte til redusert sædpris, selv om det kom forslag til dette under årsmøtedebatten. Fra Trøndelag kom det spørsmål om hvorfor bønder som ikke er medlemmer av Geno også får nyte godt av nydyrkingstilskuddet. Å begrense tilskuddet til kun Geno-medlemmer ville imidlertid ha utløst skatt på hele salgssummen for Hallsteingård.

På bakgrunn av flere år med gode økonomiske resultater og høy egenkapital utfordret Genoutvalget i sørvest styret til å budsjettere med rimeligere sædpris til medlemmene for å oppnå 0-resultat. Det ble varslet at dette er kan komme som et konkret forslag på årsmøtet i 2022.

Kostbare prosjektet

Administrerende direktør Kristin Malonæs understrekte at hvis Geno skal kunne levere konkurransedyktig genetikk er det nødvendig med store investeringer i forskning og utvikling. Prosjektene med metanregistreringer og det nye prosjektet på fôreffektivitet vil ikke bare kreve 50 prosent egenfinansiering fra Geno i prosjektfasen, men innebære henholdsvis 3 og 5 millioner i årlige kostnader når en kommer over i driftsfasen. Geno har også behov for investeringer i bygningsmassen og i ny teknologi for å effektivisere produksjonen. Nå er det flere prosjektgrupper som arbeider med dette, og selv om arbeidet er i en tidlig fase antydet økonomisjef Lars Skramstad at det kan bli et investeringsbehov i 150-millionersklassen.

Stor avlsframgang

Jan Ole Mellby sa takk for seg etter å ha vært styreleder i Geno i ni år. Foto: Mari Bjørke

Jan Ole Mellby kunne i sin siste tale til årsmøtet som styreleder se tilbake på en avlsframgang siste år som aldri har vært større. Året 2020 ble et år svært ulikt det som var forventet. Styrelederen viste til at mens det ble budsjettert med en nedgang i antall inseminasjoner på 3 prosent endte det med en økning på 1 prosent. Alle datterselskapene til Geno gikk også i pluss i 2020.

Mellomstor ku med stor produksjonskapasitet

Jan Ole Mellby sa avslutningsvis at Geno må utvikle NRF som ei mellomstor ku med stor produksjonskapasitet for både melk og kjøtt.

– Avl skal gjøre NRF-kua mer funksjonell med et godt eksteriør, den skal være fôreffektiv, avgi mindre metan og dermed være en klimavinner. Når dette kombineres med god fruktbarhet, vitale og livskraftige kalver, gir avlen i sum et viktig bidrag til mer bærekraftig samfunn og et bedre liv for bonden. Kort sagt vi «Avler for et bedre liv», sa Jan Ole Mellby.

Nytt fra avlen

Avlssjef Håvard Melbo Tajet kom i sitt innlegg til årsmøtet inn på de genetiske trendene for ulike egenskaper. Av enkeltegenskaper er det melk og jureksteriør som utpeker seg med størst framgang, mens utviklingen på kjøtt er flat. Avlssjefen innrømmet at han kunne ønsket seg raskere framgang på kolletegenskapen. Frekvensen av kolletgenet er nå på 20 prosent, og Håvard Melbo Tajet mente det kan bli aktuelt å diskutere om kollethet skal vektlegges sterkere i NRF-avlen enn i dag.

Han fortalte at det bremses litt på bruken av Reitan 2 og Gopollen i avlen, men at innavlsutviklingen på NRF er under god kontroll.

En indeks for holdbarhet har vært etterspurt lenge, og nå begynner sikkerheten å bli så bra at en slik indeks kan lanseres. Det vil bli en indeks for levendevekt og vedlikeholdsbehov. Ellers er det gjort forbedringer i eksteriørmodellene (utvider fra 1 til 5 laktasjoner og utnytter korrelerte egenskaper bedre) og melkemodeller (utvidet fra 3–5 laktasjoner).

For fôreffektivitet er målet å få 1 000 fenotyper årlig fra 16–17 besetninger. Tidsplanen er innsamling av data i 2022/23, analyser og beregninger i 2023 og lansering av første versjon av indeksen i 2023/24.

Årsmøtedebatten

Digital gjennomføring la ikke noen demper på årsmøtedebatten. Økonomi, seminbetjening og avl var dominerende tema.

Administerende direktør Kristin Malonæs og nyvalgt styreleder Vegard Nils Smenes som sammen skal styre Geno-skuta. Foto: Turi Nordengen

 • Det kom spørsmål om hva som er akseptable innavlskoeffisient, og svaret fra avlssjefen er at Geno er godt innenfor 0,5 prosent som er anbefalt grense for årlig økning i innavlskoeffisienten.

 • Flere var opptatt av sædprisen, og stilte spørsmål ved om mer effektiv drift kan gi lavere sædpriser.

 • Semintjeningen fungerer ikke optimalt alle steder, og det ble sagt at det hjelper lite med dyre tjenester hvis kunden ikke får god kundeopplevelser av salgsapparatet. Det kan også være problemer med helgeavløsningsordninger. Fra administrasjonen ble det svart at framtidig seminbetjening er under vurdering. Større bruk og lengre avstander gjør at en må vurdere hva som kan gi betjening med kostnader som er konkurransedyktige.

 • Forslag om å øke midlene avsatt til nydyrking i Trøndelag slik at alle som har søkt kan få slik tilskudd.

 • Vandreutstillinger med dommere fra Geno er savnet. Svaret fra administrasjonen er at dette er et svært kostbart, men at det vil bli tatt en vurdering på det.

 • For å øke andelen som tester oksekalv på oppfordring fra Geno kom det forslag om at det gis en gratis kvigekalvtest.

 • • Er målet for NRF ei mellomstor ku? Spørsmålsstiller sa han alltid hadde oppfattet NRF som ei stor ku. Styreleder Jan Ole Mellby svarte at målet er ei ku som ligger mellom Jersey og Holstein.

 • • Forslag om å ta inn holstein-okser fra ABS og ikke bare fra Viking Genetics for å være mer konkurransedyktige på genetikken og for å gi inntekter.

 • I kjølvannet av konflikten med DNV om registrering av inseminasjonsreiser har det i et område kommet konkurrerende seminrådgivere som setter opp avlsplaner, selger dunker og sæd.

 • Geno-utvalget i sørvest var irritert over at Tine legger opp til sammenfallende møtedager med Geno. I år ble det kollisjon mellom Geno-årsmøtet og møte for årsmøteutsendinger Tine. Resolusjon om dette ble vedtatt sendt fra årsmøtet til Tine.

 • Ønsker om tilhørighet for ammekuprodusentene i produsentlag.

 • Ønske om sterke framgang for kolletegenskapen og vist til at det er mye fokus på dette i andre raser.

Vedtektsendring vedtatt

Gunn Randi Finstad er nytt styremedlem fra område øst.

Vedtektsendringer kan gi grobunn for mye debatt på et årsmøte, men forslagene som ble lagt fram i år ble vedtatt mot en enslig stemme. De nye vedtektene innebærer at antall medlemmer i valgkomiteen reduseres fra fem til fire og at funksjonstiden endres fra tre til fire år. Heretter blir det også personlig vara fra samme eierområde.

Benkeforslag på styremedlem

Oddvar Mikkelsen–nytt styremedlem fra område midt. Foto: Rasmus Lang-Ree

Vegard Nils Smenes fra Averøy ble enstemmig valgt til ny styreleder i Geno. Med sine 34 år er den nye styrelederen fra Averøy i Møre og Romsdal tidenes yngste i Geno. Videre ble Gunn Randi Finstad, fra Rendalen i Innlandet valgt som nytt styremedlem fra øst, og Margrethe Solheim Stormo fra nord gjenvalgt som nestleder i styret. Ole Magnar Undheim, fra Brusand i Rogaland, ble gjenvalgt fra område sørvest.

Da årsmøtet kom til valg av nytt styremedlem fra midt kom det benkeforslag på Ola G. Kvendset. Dermed ble det kampvotering mellom han og valgkomiteens kandidat Oddvar Mikkelsen. I første omgang endte med dødt løp. Etter ny avstemning der de tre som hadde stemt blankt måtte velge ble Oddvar Mikkelsen fra Surnadal valgt til nytt styremedlem fra område midt. Se komplett oversikt over valgene på Geno-årsmøtet på side 122.