Helse

REDX-prosjekt for bedring av resultater

Selv om belastningen på sædcellene ved kjønnssortering er større enn ved produksjon av standardsæd, er målet at forskjellen i ikke-omløp skal være mindre enn 10 prosentpoeng.

Halldor Felde Berg

Veterinær i Geno

halldor.felde.berg@geno.no

Geno har som mål om å redusere forskjellen i IO56 mellom kjønnssortert NRF-sæd og standardsæd til under 10 prosentpoeng. Med dagens fruktbarhetsnivå betyr det et mål om IO56 for REDX på minimum 62 prosent. Foto: Rasmus Lang-Ree

I 2017 startet Geno produksjonen av kjønnssortert sæd fra NRF-okser på Store Ree. Siden da har Geno fulgt med på fruktbarheten for REDX-prosessert sæd (REDX-sæd).

Sorteringen medfører en belastning på sædcellene

Forskning viser at prosessering ved kjønnssortering innebærer en større belastning på sædcellene enn det som ses ved standard sædprosessering. Leverandøren av prosesseringssystemet for REDX-sæd har forespeilet Geno at fruktbarhet målt ved ikke-omløp 56 dager etter siste inseminering (IO56) for kjønnssortert sæd normalt vil være om lag 10 prosent lavere enn for standard prosessert sæd (standardsæd). Til tross for at vi ser en svak positiv utvikling for fruktbarhet ved bruk av kjønnssortert sæd, ligger nivået lavere enn Geno sin forventning. Det er gjort tiltak for å optimere fruktbarheten etter inseminering med REDX-sæd, især gjelder det justering av antall celler pr. dose og informering om riktig bruk av sæden. I nummer 2 av årets Buskap opplyste Geno om oppstarten av et prosjekt som har til hensikt å optimere fruktbarheten ved bruk av REDX-sæd. Målet er å redusere forskjellen i IO56 mellom kjønnssortert NRF-sæd og standard-sæd slik at den er minst mulig og mindre enn 10 prosentpoeng.

Sædkvalitet ved REDX-prosessering

Siden prosjektet for bedre REDX-fruktbarhet ble satt i gang i februar, har Geno samarbeidet tett med eksterne samarbeidspartnere gjennom en åtteukers periode. Genus/ABS, som er vår internasjonale samarbeidspartner og leverandør av teknologi for kjønnssortering, har bidratt med avgjørende teknisk støtte i form av spermatologer og ingeniører som kjenner produksjonslinjen i minste detalj. Det er brukt mye tid på å snu alle steiner ved å gjennomgå operasjonsprosedyrene (SOP) for REDX-produksjonen. Det er et ønske om at produksjonen på Store Ree skal være mest mulig lik produksjonen hos Genus/ABS for å sikre kvalitet og å underlette eventuell feilsøking. Gjennomgangen har ikke avdekket enkeltstående avvik som kan settes i sammenheng med redusert fruktbarhet, men det gjøres et solid arbeid for å følge opp bestemte avvik som samlet kan påvirke fruktbarhet i negativ retning. Det har for eksempel vært utfordrende å innføre Genus/ABS sin metode for å vurdere antall levedyktige sædceller pr. semindose på en god måte. I dette og i andre tilfeller løses utfordringen ved grundig videreutdanning av personell, nøyaktig kontrollmåling av medier som brukes i produksjonen og anskaffelse av nye måleinstrumenter ved tegn på avvikende funksjon.

Målinger av REDX-sædkvalitet

Spermatologer ved Høgskolen i Innlandet (INN) og SpermVital har gjennomført målinger av REDX-sædkvalitet hos 10 okser med kjent fruktbarhet for å se om det finnes en sammenheng mellom fruktbarhet og sædkvalitet. Foreløpige resultater viser ingen klar sammenheng mellom fruktbarhet og svømme- og levedyktighet i den kjønnssorterte sæden. Vi ser at REDX-prosesserte spermier har delvis redusert levedyktighet, noe som er forventelig som følge av kjønnssorteringen. Det skal gjøres flere undersøkelser av sædkvalitet utover våren.

Fruktbarhet etter inseminering med REDX-sæd

Vi har et mål om å redusere forskjellen i IO56 mellom kjønnssortert NRF-sæd og standardsæd slik at den er minst mulig og mindre enn 10 prosentpoeng. Ut fra dagens fruktbarhetsnivå betyr det at vi sikter mot en IO56 for REDX på minimum 62 prosent. Oppdaterte beregninger av IO56 viser at gjennomsnittlig REDX-fruktbarhet fortsatt ligger omkring 5 til 8 prosentpoeng under målsettingen. Fra sæden prosesseres til vi ser pålitelige resultater i form av IO56, vil det være en forsinkelse på flere måneder. Dette skyldes lengden på kuas drektighet, karantene på sæden etter produksjon og forsinkelse på grunn av registrering av fruktbarhetsdata. Geno vil som ellers følge nøye med på REDX-fruktbarhet i de kommende månedene.

Tett samarbeid med partnere – forutsetninger for å lykkes

I tillegg til et solid bidrag fra samarbeidspartnerne våre, er det lagt ned en særdeles grundig innsats fra mannskapet i produksjonen. Prosjektet har ikke bare understreket betydningen av detaljer i produksjonen, men også virket motiverende for dem som i det daglige har hatt et ønske om å produsere et best mulig produkt til kundene våre. Prosjektet har knyttet Geno nærmere sine samarbeidspartnere, både her hjemme og i USA, noe som er verdifullt fremover i Geno sitt kontinuerlig arbeid for å evaluere sædkvalitet og for å optimere produksjonen.