Tema: Sommermelk
Sommermelk

Kviga som glapp

Hva koster det å vente med inseminering av den store kviga til september, hun som kunne vært inseminert i juni?

Helge Øksendal

Økonomirådgjevar/fagleiar i Tine

helge.oksendal@tine.no

Knut Ingolf Dragset

Leder Kunde og medlemstjenester

knut.ingolf.dragset@geno.no

Det kan være utfordrende å sjekke brunst og inseminere når kvigene er på beite. Foto: Anja Våg Skjold

For å lykkes med inseminering på vår og sommer er det noen utfordringer som må løses. Som vårt regneeksempel viser, vil økonomien i produksjon av sommermelk gir rom for investeringer som kan løse disse utfordringene.

Regneeksempel

Eksemplet tar utgangspunkt i ei kvige som ut fra alder og størrelse skal insemineres i juli 2021. Videre har vi sett på de økonomiske ­konse­kvens­ene av at den i stedet blir inseminert i september, grunna utfordringer knytta til beite. Vi har forutsatt en leveranse på 6 640 liter i første og 8 140 liter i senere laktasjoner.

Dette har liten innvirkning på ­økonomien i 2021. Kviga opptar i begge scenarier en ungdyrplass hele året, blir inseminert og må ha mat hver dag.

Inseminering i juli

Ved inseminering i juli, blir kviga til ku i april istedenfor juni 2022. Antall ungdyr blir det samme. ­Kalven tar over for kviga. Sjøl om antall ungdyr forblir det samme, vil en kalv gi større lønnsomhet enn ei kvige på overtid. Dekningsbidraget for en okse utgjør gjerne kr 750 per måned – kr 1 500 for to måneder. To ekstra oppdrettsmånedene for kvige utgjør ca. kr 600 i ekstra vedlikeholdsfôr. Ekstra tilvekst og tilvekstfôr er ikke medregnet.

Inseminering i september

Ved å inseminere i september istedenfor juli, får vi ei ku mindre i april-juni 2022. Dette vil føre til både lavere melkeleveranse og mindre sommermelk. Leveransen blir 1 152 liter lavere og omsetningen kr 6 038 lavere. Ved like fôrkostnader per liter, reduseres ­dekningsbidraget tilsvarende.

I 2023 vil kviga i begge scenariene være ku hele året. De 305 laktasjonsdagene vil dels være sluttlaktasjon som førstekalvsku og dels startlaktasjon som eldre ku. Som ku har kviga som ble inseminert i juli 2021 fortsatt ha mere sommermelk. I tillegg entrer hun tidligere andre laktasjon og får også noe høyere leveranse i 2023. Fra 2024 og utover har vi kun effekten av sommermelk. Denne er vedvarende.

For kviga som kalver forsinka, blir største tapet melkeleveransen. Dette tapet blir større jo lengre forsinkelsen er. Blir i tillegg ­kalvinga forsinka i tidsrommet april til oktober, får vi nedgang i andelen sommermelk. Sistnevnte blir i tillegg årlig.

Tabell. Økonomi ved inseminering i juli og september.

2021

2022

2023

2024

SUM

Melkeinntekter ved ins. i juli 21, kr

32 421

42 940

43 623

118 984

Melkeinntekter ved ins. i september 21, kr

26 383

40 979

42 797

110 159

Tapte melkeinntekter, kr

- 6 038

- 1 961

- 826

- 8 825

Ekstra oppdrettsfôr kvige, kr

- 600

- 600

To måneder tapt kalveoppdrett (okse), kr

- 1 500

- 1 500

Sum tap

- 9 289

- 1 961

- 826

- 12 077