Tema: Sommermelk

Produser mer sommermelk med aktivitetsmåler

I beitesesongen kan det være utfordrende å drive brunstkontroll. Med aktivitetsmåler kan du få inseminert til rett tid også når dyra er på beite.

Kristin Mengshoel

Produktansvarlig for SenseHub i Geno

kristin.mengshoel@geno.no

Vegard Urset

Sjef for aktivitetsmåling i OS ID

vegard.urset@osid.no

Med aktivitetsmåler på beite eller seter kan du få inseminert til ønsket tid og få et kalvingstidspunkt som gir mer sommermelk. Foto: Rasmus Lang-Ree

Uansett om du har kyrne dine på seterbeite eller på innmarksbeite, brukes det gjerne mindre tid på tilsyn og annet stell om sommeren. Dette gjør at det kan bli vanskelig å få fanga opp brunsten hos dyra, særlig hos kvigene. Dermed blir det en utfordring få inseminert til riktig tid, slik at du kan produsere god sommermelk neste år. Med aktivitetsmåling har du imidlertid full oversikt over dine dyrs brunst, aktivitet og helse, også om sommeren. Aktivitetsmåleren SenseHub gir deg løpende informasjon om hvor de ulike dyra befinner seg i brunstsyklusen, og du får varsel når det optimale tidspunktet for inseminering nærmer seg.

Inseminer til rett tid, også om sommeren

Kombinerer du aktivitetsmåling med en god fanghekk, blir inseminering enkelt å få til, også om sommeren. Ved inseminering til ønsket tid, får du opprettholdt ønsket kalvingsintervall og kalvingstidspunkt. Når aktivitetsmåleren sender brunstvarsel på et dyr som allerede er inseminert, har kviga eller kua trolig kasta. Da kan du på et tidlig tidspunkt planlegge neste inseminering, slik at du ikke havner for langt på etterskudd i forhold til det kalvingsintervallet du foretrekker.

Lett å avsløre medløperne

Ute på beite kan det være vanskelig å skille de brunstige dyra fra medløperne. Med SenseHub er ikke dette lenger et problem. Hos kyrne som er brunstige, går drøvtyggingsaktiviteten ned, mens den naturlig nok ikke gjør det hos medløperne. Denne drøvtyggingsaktiviteten vises via grafer i SenseHub, og slik kan du enkelt sile ut medløperne.

Anslår sannsynlig drektighet

Mange foretrekker å inseminere før dyra slippes ut på beite, men på beite kan det være vanskelig å fastslå om dyra, og da spesielt kvigene, er med kalv. I slike ­tilfeller kan aktivitetsmåling hjelpe deg med å anslå sannsynlig drektighet, og du slipper å vente til innsett om høsten med å finne ut hvor mange dyr som faktisk ble drektige. Det anbefales likevel å drektighetskontrollere ved innsett for å være helt sikker.

Avdekker helseproblemer

SenseHub fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging og varsler dette med alarm. Også når dyra er ute på sommerbeite vil du få tidlig varsel om sykdom, utilpasshet og ­hendelser som kan påvirke ­individets og besetningas helse. Slik blir det også mulig å behandle tidlig i sykdomsfor­løpet, eller sette i verk fore­byggende tiltak allerede før sykdom oppstår.

Ta med deg aktivitetsmåleren på setra

Med pakken Seter-SenseHub kan du nå enkelt ta med deg aktivitetsmåleren din på setra. Løsningen driftes med vanlig 12-volts strømforsyning fra solcelleanlegg. Inkludert i pakken er både kabel, strømforsyning og veggbrakett til controlleren. Dermed er det kun selve controlleren som må tas med fra gården når du ønsker å ta i bruk anlegget på setra di. For at løsningen skal fungere, kreves det god 4G-dekning i området.

Fungerer også på innmarksbeite

Om du har dyra gående ute i nærheten av gården din, er ­dekningsområdet til SenseHub-antenna så stort at det ­dekker både fjøs og nærliggende beiter. Du kan også utvide rekkevidden ved å koble til flere antenner. Dyra må befinne seg innenfor antennas rekkevidde kun én gang i døgnet for å få registrert dataene, og dette kan du enkelt få til ved å plassere vannkilden eller salt- og mineralsteinen i nær­heten av antenna.

Øre eller hals

Når du bruker SenseHub, kan du velge om dyra skal ha øre- eller halstransponder. Du kan også kombinere de to typene i samme besetning. Mange som har dyr på utmarksbeite foretrekker øre­transponderen, slik at man slipper å bekymre seg for at halstransponderbåndet setter seg fast i busk og kratt. Velger du øretransponder, slipper du også å regulere halsbåndet på kvigene, som fortsatt er i vekst, gjennom sommeren.

Brukervennlig

SenseHub-programmet er så enkelt og lettfattelig at aktivitetsmåleren trygt kan overlates til andre, om du har dyra på felles­seter eller har arbeidshjelp på setra eller hjemme på gården. SenseHub-appen finnes i tillegg på 30 språk, så hvis røkteren din har et annet morsmål enn norsk, vil han sannsynligvis kunne bruke programmet på sitt eget språk. Flere brukere kan ha tilgang til samme SenseHub-system, via mobilappen, slik at også «vikaren» din får tydelig varsel om brunst, dyr som må ha tilsyn og andre hendelser som bør sjekkes. Og selv om du er borte fra dyra dine og travelt opptatt med andre ting om sommeren, er informasjonen om besetningas ve og vel alltid lett tilgjengelig på mobilen din.