Dyrevelferd

Nå kommer dyrevelferdsprogrammet for storfe

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 1. januar 2022.

Åse Margrethe Sogstad

Spesialveterinær HT storfe i Animalia

Et viktig punkt i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. Innen 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr ha gjennomført et slikt DVP-besøk, og det skal inngås avtale om slikt besøk hver 16. måned. Foto: Rasmus Lang-Ree

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe, og omfatter ca. 99 prosent av alle storfe og ca. 93 prosent av alle besetninger. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder. Hovedformålet er å sikre en kontinuerlig forbedring av velferden hos norske storfe og dokumentere status.

Hvorfor behøves et dyrevelferdsprogram?

Det er et stadig økende fokus på dyrevelferd hos norske forbrukere og i norsk husdyrnæring. For­brukerne har generelt høy tillit til den norske husdyrbaserte mat­produksjonen. Dette fortrinnet må vi ivareta for å sikre en fortsatt bærekraftig og konkurransedyktig mjølke- og kjøttproduksjon. Programmet skal altså dokumentere status og regelverksetterlevelse, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i sam­arbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær, vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak ­programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, Tine, Tyr, Geno, samt faglagene Norges ­Bondelag og Norsk Bonde- og Små­brukarlag. Animalia har ko­­ordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Veterinærbesøk blir sentralt

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. I løpet av en innrulleringsperiode på 16 måneder fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr ha gjennomført et slikt DVP-besøk. Produsenter må selv inngå avtale med en veterinær om besøk og besøk hver 16. måned deretter. Under DVP-besøket skal veteri­næren gå gjennom hele storfe-­besetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og ­halthet.

En egen veileder for DVP-besøket er laget slik at produsenten kan være forberedt på besøket og veterinær skal få best mulig grunnlag for å utføre et nyttig besøk. Veilederen vil utpå høsten være tilgjengelig på animalia.no.

Det vil komme mer informasjon om dyrevelferdsprogrammet for storfe utover året. Se også http://animalia.no, der det fortløpende vil bli lagt ut informasjon.