Bygg
Helse

Helse og sintid

For å unngå jurbetennelse bør avsiningsperioden være kort.

Kolbjørn Nybø

Veterinær/helserådgiver i Tine

kolbjorn.nybo@tine.no

Når kua har respondert på nedtrapping i energi med nedgang i ytelse er det tid for å slutte å melke. Det er betydelige variasjoner mellom kyr på hvor raskt melkinga lar seg trappe ned. Ut frå jurhelse bør denne perioden være kort, fordi lengre periode med avsluttende melking øker infeksjonsfare i juret. Tommelfinger-regel er at hos kyr som melker under 10 kg avsluttes melkinga uten flere «ettermelkinger». Kyr som melker over 15 liter kan tømmes en gang 2 dager etter siste melking. Kyr som melker over?? 20 liter kan ettermelkes èn gang, 2 og 4 dager etter siste melking. En bør være obs på at automatiske matriser i robot for melking før sining kan være innstilt slik at ei ku kan melkes 1 gang pr. dag opp til fleire uker. Dette er ikkje gunstig for jurhelsa og bør unngås. Etterkontroll av jur etter avsining er en viktig rutine. Dette bør skje med rene hender og utan at spenekanalen åpnes (les melkes). Slik rutine kan f.eks legges inn dag to og fem etter siste melking.

Ta speneprøver

Det anbefales som standard rutine å ta ut speneprøver av kyr som har hatt forhøyede celletall siste laktasjon. Fjøsloggen er ei god styringsliste til å holde oversikt over slike kyr. Ut frå prøvesvar bør en diskutere med fast veterinær kva som er mest hensiktsmessig å gjøre med kua. Kyr som står med infeksjon i juret ved sining kan ha økt risiko for å utvikle mastitt i sinperioden. En bør særlig være oppmerksom på dette i sommerperioden.

Hygienisk og stressfritt miljø

Faren for at det skal oppstå ny infeksjon er også stor i forbindelse med avsiningen. Av denne grunn er det viktig med hygienisk og stressfritt miljø. Det ideelle er egen binge hvor selve avsiningen skjer, men dette er ofte ikkje prioritert ved bygg for ­norske buskapsstørrelser.

Sinkuavdelingen bør være stressfri. Det er minst like stort behov for ­­ete- og liggeplass i sinperioden som i ­melkeperioden. Det er dokumentert at liggetid hos kviger er omvendt ­proporsjonal med antall dødfødlser.

Kalvingsbingen skal ideelt sett brukes til det betegnelsen indikerer, nemlig kalving. Denne skal være reingjort, tørket og godt strødd før kalving, Kua flyttes hit før kalvingen er ventet. Det er en føresetnad av kua kjenner seg trygg i kalvingsbingen. Dette er lettere når kua er kjent med kalvingsbingen frå før, og kan se resten av flokken. Nok plass til ku og kalv, sklisikkert og hygienisk golv og forhold som gir mulighet for å gi fødselshjelp (husk HMS) må være tilrettelagt.