Forskjellig

Forskningsprosjekt for presisjonsdyrking av grovfôr

Det femårige forskningsprosjektet PRESIS har som mål å gjøre forskningsbaserte løsninger for presisjonsjordbruk tilgjengelige og gratis for alle norske gårdbrukere som ønsker det. Prosjektet er finansiert over jordbruksavtalen.

Kjersti Balke Hveem

Forsker i NIBIO

kjersti.balke.hveem@nibio.no

Anne Kjersti Bakken

Forsker i NIBIO

Jakob Geipel

Forsker i NIBIO

Audun Korsæth

Forsker i NIBIO

Figur 1. De tre stegene som PRESIS består av. 1) Datainnsamling, 2) Dataprosessering og produktleveranse og 3) Praktisk bruk av produktet. Design: Jakob Geipel

For grovfôrprodusenter vil PRESIS kunne bidra med tjenester som avlingskart, kvalitetskart og kart/spredefil for presisjonsgjødsling. For å sikre at tjenestene gir gode anbefalinger og er godt tilpasset norske forhold, legges det ned en stor og unik innsats i å kvalitetssikre modellene som brukes til å produsere kartene. Omfattende kontrolldata samles inn fra fire store grovfôrregioner i Norge: Viken, Trøndelag, Innlandet og Rogaland, og prøvetakingen pågår gjennom hele prosjektperioden.

Alle tjenestene inkluderer følgende steg:

Datainnsamling

Datainnsamling kan skje for eksempel ved hjelp av en drone eller en traktormontert sensor eller satellitt. Dronen må ha et såkalt multispektralt kamera som registrerer farge i flere fargeområder enn de som er synlige for det menneskelige øye. Gode inndata er essensielle for at det skal komme gode anbefalinger ut i den andre enden. Prosjektet kommer til å publisere informasjon som er viktig å tenke på når man skal samle inn data for å sikre at disse har tilfredsstillende kvalitet.

Når data er samlet inn, logger brukeren seg inn på gårdskart.no ved hjelp av BankID og laster opp sine innsamlede data og digitale skiftegrenser. Skiftegrensene kan også tegnes inn på et kart. Dette gjøres én gang. Deretter velges de tjenestene som ønskes for hvert skifte. Flere tjenester kan velges for samme skifte, og samme tjeneste kan bestilles for flere skifter.

Dataprosessering og produkt­leveranse

Bondens data prosesseres så automatisk i PRESIS, før brukeren til slutt laster ned det ferdige resultatet fra gårdskart.no. På grunn av store datamengder kan det i tilfeller med stor trafikk være litt ventetid fra prosessering ­starter til resultatet er klart til ­nedlasting.

Praktisk bruk av produktet

Det ferdige produktet vil så kunne brukes videre inn i bondens systemer, slik som for eksempel Skifteplan eller til styring av gjødselsprederen. Alle data som lastes opp av bonden, eies av bonden selv. Andre vil ikke kunne få tilgang til disse data med mindre bonden samtykker til det. Ved samtykke kan data for eksempel bli benyttet til forskningsformål eller til å forbedre tjenesten. Detaljnivået av kart/spredefil er avhengig av flere forhold, men den romlige oppløsningen vil ­normalt være noen få kvadratmeter.

Figur 2. Eksempel på kart som viser nitrogeninnhold i avlinga. Design: Jakob Geipel

Typer tjenester

I PRESIS vil det i første omgang utvikles tjenester som er relevante for korn- og grovfôrproduksjon. Her fokuserer vi på tjenester som er av interesse for grovfôrprodusenten.

Avlingskart i eng

Denne tjenesten gir en oversikt over størrelsen på stående avling, uttrykt som kg tørrstoff per dekar. Dette kan brukes til å identifisere lavtytende områder i engene hvor tiltak og utbedringer kan lønne seg. Det kan også gi grunnlag for å bestemme høstetid og til å holde oversikt over hvor mye grovfôr fra ulike slåtter og skifter en disponerer i etterfølgende innefôringssesong.

Kvalitetskart i eng.

Sensorene vil også hente inn data som kan gi informasjon om avlingas innhold av NDF (fiber) og fordøyelighet. Kart som viser status og variasjon for slike kvalitets­karakterer innen og mellom skifter, kan være grunnlag for valg av høstetid og seinere disponering av høsta fôr til ulike dyregrupper.

Gjødslingskart i eng.

Avlingskartet beskrevet over, sammen med sensorbestemt nitrogeninnhold i avlinga, gir en oversikt med høy romlig oppløsning over hvor mye nitrogen graset har tatt opp. Denne informasjonen kan være grunnlag for presisjonsgjødsling i et opplegg med delt gjødsling fram til førsteslått eller til å bestemme nivå og romlig fordeling av gjødsel etter slått. Dette kan bidra til bedre nitrogenutnytting og større avlinger med jevnere kvalitet.

Brukertesting i 2023 og 2024

Nøyaktig tidspunkt for når ­PRESIS-tjenestene vil være tilgjengelige for bruk, er foreløpig ikke avklart. Prototypetesting for utvalgte brukere planlegges for sesongen 2022. Dersom dette er vellykket, kan brukertesting i større skala finne sted i løpet av 2023 og 2024, og en versjon som er tilgjengelig for alle som ønsker det, skal være på plass innen ­prosjektets utløp. Som nevnt ­innledningsvis vil basisversjonen være gratis for bønder. Det vurderes også en premiumløsning rettet mot profesjonelle tjenesteleverandører, som vil kreve noe betaling. Detaljene her gjenstår å spesifisere. NIBIO er prosjekteier, og samarbeidspartnerne i prosjektet er Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.