Organisasjon

En god semintjeneste er viktig

Færre kyr og større enheter er utfordrende for seminbetjeningen.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

Geno utreder en god semintjeneste for framtida. Foto: Jan Arve Kristiansen

Godt avlsarbeid på NRF over mange tiår har gitt friske og fruktbare dyr, kombinert med økt melkemengde pr. ku. Dette er viktig for melkeprodusentens økonomi, og har vært en ønsket utvikling i avls­arbeidet. Dette er også hovedgrunnen til at NRF rangerer høyest i forhold til andre storferaser når det kommer til egenskaper som helse og fruktbarhet. Vi ser ­imidlertid at kutallet reduseres og strukturrasjonaliseringen i landbruket har gitt færre og større bruk i Norge. Dette medfører at både oppdragsmengden og næringsgrunnlaget for veterinærer og seminteknikere går ned. I dag betjener disse to gruppene hoveddelen av markedet, og vi har i tillegg eierinseminører og grendeinseminører i dagens ­betjeningsmodell.

Framtidig semintjeneste utredes

For oss i Geno er det svært viktig å kunne tilby en god semintjen­este til våre medlemmer over hele landet. Dette er bakgrunnen for at vi har startet på et mer langsiktig arbeid knyttet til semintjenesten, og hvordan den bør utvikle seg i fremtiden. Vi har i første omgang gjennomført telefonintervjuer med kunder i ulike deler av landet, hvor vi har spurt om hva som er viktig for de i forhold til semintjenesten og hvordan de ønsker at den skal utvikle seg fremover. De fore­løpige svarene vi har fått er at det gjennomgående behovet er å få kalv i kua på det tidspunktet de ønsker, og at det er trygghet for semintjenesten.

Grisgrendte strøk en utfordring

Vi ser at alle de fire betjenings­modellene; semintekniker, veterinær, eierinseminør og grendeinseminør har både fordeler og ulemper, og at det særlig er det å finne en god modell for seminbetjening i mer grisgrendte strøk av landet som er utfordrende. I vårt arbeid har vi også fått opp en del muligheter knyttet til nye/utvidede ­tjenester, samarbeid med andre leverandører og bedre verktøy/digitale løsninger i samhandlingen med våre kunder. Vi vil ta dette arbeidet videre i form av en bred kundeundersøkelse til høsten, for å få enda mer kundeinnsikt, og for å kunne rigge en god semintjene­ste som kan stå seg også i frem­tiden. Vi vil dele mer av dette arbeidet med dere i kommende utgaver av Buskap. Jeg ønsker dere en riktig fin sommer.