Tema: bygg

Utfordringer gir «nye» løsninger?

Kostnadene per kvoteliter (=inntektsgrunnlaget) øker mye for de små og mellomstore besetningene. Dermed blir det mer og mer vanskelig å få til byggeprosjekt med god lønnsomhet.

Lars Erik Ruud

Førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

lars.erikruud@inn.no

Figur 1. Byggekostnader og kvote. Melkekvote i tusen liter på x-aksen og byggekostnader i tusen kroner per kvoteliter på y-aksen. Tallene bygger på søknadene til Innovasjon Norge Innlandet. Rød bakgrunnsfarge = dårlig lønnsomhet. Grønn = god lønnsomhet.

Tabellen viser fordelingen av besetninger på driftsform og størrelse. De som er i løsdrift har i stor grad forsvart investeringen med å utvide kvotegrunnlaget. Dette har vært mulig gjennom utkjøp av andre mjølkeprodusenter. De som skal bygge nå framover har ikke samme mulighet for å øke kvotene uten at det ender med et «dekk og diesel-landbruk» –fordi de holder til på gårder begrenset av fjorder, fjell og skoger.

De som skal bygge nå bor på Vestlandet, Agder og dalstrøk på Øst­landet, mens de som har bygd holder til i Trøndelag, Jæren og flatbygdene på Østlandet.

Andre løsninger framover

Vi må jo håpe på økte rammer for fjøsfinansiering framover, men kanskje kommer vi også til å se en del «nye» løsninger:

  • Ny bølge med «kaldfjøs» og stor egeninnsats

  • Nye former for å ta tida til hjelp: trinnvis utbygging (kommer leverandørene opp med konsepter som er tilrettelagt for en slik trinnvis utvidelse?)

  • Utnytte restverdi i eksisterende bygg for eksempel til ungdyr

  • Leie seg fjøs på bygda? (nytt liv i naboens fjøs)

  • Sette bort kvigeoppdrettet?

  • Selge kalv – og kjøpe tilbake rekrutteringsdyr?

  • Endret rekrutteringsprosent. Lav rekrutteringsprosent og mange laktasjoner per ku gir mindre behov for mange rekrutteringsplasser

  • Økt ytelsesnivå også i mindre besetninger = færre båsplasser. Båsfjøsene ligger på 7 271 kg i snitt, mens AMS-besetningene ligger 1000 kg høyere = 10 prosent færre kuplasser.

Tabell. Driftsform og størrelse

Driftsform

Antall

%

Årskyr gjennomsnitt.

Årskyr

Kg mjølk

Kraftfôr/100 kg EKM

Båsfjøs

3807

55,3

17,9

68286

7252,7

29,9

Løsdrift

3028

44,0

41,4

125381

8247,7

30,8

Ukjent

49

0,7

27,0

1356

7299,0

27,9

6884

100

28,3

195023

7690,5

30,3