Organisasjon

Genteknologi kan bli et viktig verktøy i den grønne omstillingen

Det pågår i disse dager viktige diskusjoner knyttet til genteknologipolitikk gjennom offentlige utredninger (NOU`er) som skal komme sommeren 2022, samt i pågående prosess med gjennomgang av landbrukets GMO-policy. I Geno ønsker vi at vår stemme skal høres på dette viktige området.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Genteknologi kan bli et viktig verktøy for å nå ambisiøse klima- og bærekraftsmål.

Foto: JumpstoryForsiktig tilnærming

Geno deltar sammen med Norsvin, Aquagen, Graminor, NMBU og Teknologirådet i GENEinnovate, der målet er å utforske om genredigering kan øke bærekraften i norsk plante- og husdyravl, og bygge kompetanse om teknologien.

Mange muligheter med genredigering

Vi mener at nye genteknologier som genredigering gir mange muligheter for å oppnå dette målet: styrket plante- og dyrehelse, bedre dyrevelferd, klimatilpasning og forebygging av klimaendringer, mer ressurseffektiv produksjon, redusert miljøbelastning fra for eksempel sprøyting, gjødsling, antibiotika og andre legemidler, økt holdbarhet/redusert matsvinn, samt forbedret næringsinnhold og andre egenskaper som er bra for forbrukeren. Genteknologi kan derfor bli et viktig verktøy i den grønne omstillingen som er nødvendig for å oppnå ambisiøse klima- og bærekraftsmål. Den kan også gi økt lønnsomhet og konkurransekraft i næringa.

Forsiktig tilnærming

Samtidig er vi opptatt av forsiktighet ved bruk av genredigering. Det er viktig at det ligger god kunnskap om både fordeler og ulemper til grunn dersom genredigerte produkter skal tas i bruk, og produktene skal være trygge, samfunnsnyttige, bærekraftige og etisk forsvarlige – i tråd med formålene i den norske genteknologiloven. Vi har tillit til at norske myndigheter kun tillater produkter når kunnskapen tilsier at kriteriene er oppfylt. En føre-var-tilnærming er fornuftig, men må ikke være til hinder for gode anvendelser av genteknologi når kunnskapen taler for at produktene er trygge og fordelene oppveier eventuelle ulemper. Vi mener derfor at genredigerte produkter som tillates i Norge – som da er vurdert som trygge, samfunnsnyttige, bærekraftige og etisk forsvarlige – bør kunne brukes i norsk landbruk, akvakultur og matproduksjon.

Bygge kompetanse og gjøre vurderinger

Vi vet ikke ennå om genredigering vil bli en del av verktøykassa innen dyreavl. Vi må først bygge tilstrekkelig kompetanse og undersøke hvilke fordeler og ulemper teknologien har. Men dersom vi en dag vurderer at dette er et verktøy vi ønsker å bruke, er det fordi vi mener det vil være bra for en bærekraftig og lønnsom matproduksjon, fordi det kan styrke vår konkurransekraft, og fordi det er i tråd med samfunnets verdigrunnlag og ikke svekker næringas omdømme. Vi ser fram til en konstruktiv debatt om dette fremover.