Avl

Ørevevsprøver fra alle utlistede kalver er verdifulle

25 prosent av kalvene det sendes ut prøveutstyr til mottar Geno ikke ørevevsprøve av. Dette reduserer den genetiske fremgangen på de fremtidige seminoksene.

Marte Holtsmark

Avlsforskere i Geno

marte.holtsmark@geno.no

Cecilie Ødegård

Avlsforskere i Geno

Hvis enda flere som mottar prøveutstyr for GS-testing av utlistede kalver sørger for å returnere dette vil det ha positiv betydning for avlsframgangen.

Foto: Eva Husaas

Geno har som mål årlig å genotype omtrent 8 000 oksekalver og 6 000 kvigekalver som er interessante foreldredyr til neste generasjon. Dette fordeles på fedrene slik at det i snitt genotypes 133 kvigekalver og 177 oksekalver per seminokse. Selv om nåløyet er lite, og det er lett å tenke at det ikke er vits i å gjøre den ekstra jobben, er det utrolig verdifullt for avlsarbeidet at alle kalver Geno ønsker ørevevsprøver av blir sendt inn.

Andel innsendte prøver

De utlistede kalvene er de alle beste kalvene som er født og de er derfor alle verdifulle. Gjennomsnittlig er det omtrent 75 prosent av kalvene det sendes ut prøveutstyr til som vi mottar ørevevsprøve av. Dette betyr at vi må liste ut flere kalver med lavere forventet avlsverdi for å kompensere for de 25 prosent av øreprøvene vi ikke får inn. Dette reduserer den genetiske fremgangen som er mulig å oppnå og kvaliteten på de fremtidige seminoksene Geno kan tilby.

Ta vare på ubrukt prøvemateriell for uttak av ørevev

Får du tilsendt prøvemateriell for uttak av ørevevsprøver på kalver eller kyr som er slaktet eller av annen grunn er utilgjengelige for prøvetaking, ta vare på prøvemateriellet. Det kan brukes på andre dyr som det er bestilt genotyping på, men hvor prøvemateriellet har gått i stykker eller av annen årsak ikke kan brukes. Husk at det alltid må settes på riktig etikett som identifiserer ørevevsprøven til dyret på posen som sendes til Biobank. Ferdig utfylte etiketter blir utsendt fra Biobank og må ikke endres på. Etiketter som er endret blir automatisk kastet.

Identifisere de aller beste kalvene etter hver far

Geno har som mål å finne og kjøpe de okse- og kvigekalvene under hver far som har mest å bidra med til avlsarbeidet. For å oppnå dette bør vi genotype de som har høyst forventet avlsverdi før genotyping under hver far.

Når vi lister ut kalv så ser vi ikke på enkeltavlsverdier hos mordyrene, men på kalvens samlede avlsverdi og avstamning. Kalven arver halvparten av genene fra mor og halvparten av genene fra far, og det er tilfeldig hvilke av mors gener og hvilke av fars gener som kalven får. I noen tilfeller er kalven svært heldig med hvilke gener de har arvet fra både far og mor, og kalven får overraskende høy avlsverdi, sammenlignet med mor og far. For å oppdage disse så er vi avhengige av at alle de utlistede kalvene genotypes, uavhengig av hvordan mordyrene presterer.

Alder på kalvene

Bestilling av genotyping av kalven skjer som oftest dagen etter at kalven er meldt inn i Kukontrollen. I gjennomsnitt er kalvene fem dager gamle når ørevevsprøven bestilles og sendes ut fra Biobank, mens kalvene er omtrent 28 dager når ørevevsprøvene er returnert tilbake til Biobank. Fra Biobank mottar prøvene til resultater foreligger kan det gå mellom 5-8 uker. Det er et potensial til å redusere alderen på kalvene ved kjøpsøyeblikket ved å redusere alderen på kalvene ved innsending av ørevevsprøvene, slik at kalvene er yngre når Biobank mottar prøvene.

Mødre må og genotypes

Mødrene til innkjøpte kalver som ikke er genotypet må genotypes. Dette er for å være sikker på at slektskapet mellom kalven og foreldrene er korrekt. Geno tar kontakt med produsenter dette gjelder. Dersom man kommer i en situasjon hvor man har en kalv som er under genotyping som seminokse- eller embryodonoremne, og mordyret må selges/slaktes så er det lurt å ta ut en øreprøve på moren og legge i kjøleskapet i påvente av avklaring om kjøp. Tidligere mottatt prøveutstyr som av en eller annen grunn ikke er benyttet kan brukes til dette.

Kjøpsprosessens mange steg

Kjøpsprosessen tar tid og det er mange steg involvert før man har kalven på bilen inn til Geno. Det er viktig at alle disse stegene blir optimalisert på tid, slik at kjøpsavgjørelsen kan tas så raskt som mulig. Det er flere parter involvert i denne prosessen og ansvaret ligger hos ulike personer:

  • Kalven må registreres i Kukontrollen så raskt som mulig etter kalving, slik at prøvemateriell blir utsendt så kjapt som mulig.

  • Når prøvemateriell er mottatt av produsenten bør ørevevsprøven tas og returneres så raskt som mulig.

  • Når ørevevsprøven er mottatt hos Biobank blir prøven sendt til laboratoriet for genotyping. Biobank sender prøver hver uke.

  • Laboratoriet bruker i snitt to uker fra de mottar en prøve til ferdig resultater for genotypingen er sendt til Geno.

  • Geno beregner avlsverdi hver andre uke og avlsverdiberegningene tar i dag omtrent to døgn.

  • Informasjon fra avlsverdiberegningene og annen viktig informasjon må settes sammen og gjøres tilgjengelig.

  • Avklaring om kjøp av kalv gjøres så raskt som mulig etter at all informasjon er tilgjengelig.