Organisasjon

Høstmøter 2021

Oktober betyr høstmøter i Geno, og gleden var stor over at vi i år kunne gjennomføre møtene fysisk, siden de i fjor ble digitale. Det har vært godt oppmøte og stort engasjement på alle møter, rundt omkring i hele landet.

Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent

agnete.borresen@geno.no

Simon Reisvaag presenterer Produksjon 4.0 på Hunderfossen Hotell.

Foto: Oda Christensen

Høsten er en travel tid for medlemmene våre, spesielt også på møtefronten. I år har det nok vært litt ekstra stort trykk siden vi endelig kunne treffes fysisk igjen etter 18 måneder i «dvale» på grunn av pandemien. På to intensive uker ble det gjennomført sju møter med nesten 200 tillitsvalgte til stede. Det var stort engasjement i salen og gode samtaler i pausene.

Kombinasjonskua NRF står fortsatt sterkt

Avlsstrategi var en viktig del av årets høstmøter, og det ble fokusert på at NRF er en «tikjemper» i sin konkurranse med andre raser. Medlemmene var enige om at kombinasjonskua NRF, som produserer både melk og kjøtt, fortsatt er det riktige fokuset framover. Prosjektene på metanutslipp og fôreffektivitet fikk gode tilbakemeldinger på at dette er riktig satsing for framtida. Både for å få ei mer miljøvennlig ku som slipper ut mindre metan, men også ei mer fôreffektiv ku som utnytter fôret enda bedre til å produsere melk og kjøtt. Jur har fortsatt stort fokus hos medlemmene, og dette vil fortsette å være et viktig i avlen framover. Det er derfor bra at de nye eksteriørmodeller for jur tar med mer informasjon rundt dyrenes prestasjoner ved å inkludere flere laktasjoner (1.-5. laktasjon). Dette fikk god støtte i møtene. Holdbarhet er et tema som går igjen, og flere opplever at de utrangerer dyr tidligere enn de ønsker på grunn av sviktende jurkvalitet. Dette er fortsatt et tema som har høyt fokus i avlsavdelingen.

Geno er på rett vei

«Produksjon 4.0» ble også et stort tema i møtene, hvor bakgrunnen for at vi må gjøre endringer i produksjonen vår ble presentert. Etter flere omgjøringer og utbygginger de siste årene, i eksisterende lokaler, ser vi at mye kan effektiviseres i produksjonen. Det at oksene står i fellesbinger er også et viktig moment som må endres, da enkeltbinger vil være det mest gunstige. Dagens kvigefjøs for embryoproduksjon er heller ikke helt optimalt, og må endres. Det var stor tilslutning til arbeidet Geno gjør innenfor Produksjon 4.0 og at vi må ta oss tid til å gjøre grundige analyser og ikke minst se hvordan andre seminselskap gjør det før det tas endelige valg. Alle er enige om at dyrevelferden har den største prioritet. Det kan også gjøres forbedringer i arbeidsprosesser og innen automasjon. Noe er allerede igangsatt, mens andre prosjekter krever mer planlegging framover.

Engasjerte deltakere på Mære.

Foto: Turi Nordengen

Konkurransedyktige på pris

Våre tillitsvalgte er også opptatt av at vi må være konkurransedyktig på pris, da bondens lønnsomhet er presset. Vår evne til å lykkes med internasjonal vekst fremheves som viktig for at vi skal kunne dekke våre kostnader innenfor avl, produksjon og drift også fremover. De tillitsvalgte støtter arbeidet vi gjør innenfor nye strategier internasjonalt, og ser fram til å høre mer om dette når vi har kommet lenger i arbeidet.

Geno takker for gode innspill

Styret og administrasjonen takker for alle gode innspill i alle møter, og tar dette med seg i videre arbeid framover. Det er medlemmene som bruker genetikken i det daglige som må være vår viktigste diskusjonspartner i arbeidet vi gjør, og må ha et viktig fokus framover. Avlsstrategi vil også være tema for markedsukene som gjennomføres i områdene Nord og Midt i høst, hvor vi ønsker oss enda flere innspill fra produsentene på avlsmålet framover.