Avl

Første besetning installert

I slutten av oktober ble den første besetningen installert med utstyr for registrering av direkte fôropptak. Installasjonen, som består av 30 store fôrkar med vekter og tilhørende elektronikk, er plassert i besetningen til Hans Petter og Torunn Aurstad på Jessheim.

Ved hjelp av en sensor registreres grovfôropptak per melkeku gjennom hele døgnet. Disse målingene skal blant annet sammenstilles med informasjon om melkeproduksjon (mengde og innhold i melka), utvikling av individuell vekt gjennom laktasjonen, kuas aktivitet i løpet av dagen, hvor mye kraftfôr hun spiser, kvaliteten på grovfôret og mye annen informasjon om hver enkelt ku. Ved hjelp av komplekse beregningsmodeller vil vi etter hvert kunne si noe om hvor effektiv fôrutnytter hver enkelt ku er. Denne informasjonen sammen med en kartlegging av kyrnes genetikk vil på sikt gi muligheten til å avle for ei ku som utnytter fôret så effektivt som mulig.

Hans Petter og Torunn er begge aktivt med i drifta på gården Kjos på Jessheim.

Vet ikke hvor mye hver enkelt ku eter i forhold til ytelse

- Vi har forholdvis god oversikt over hvor mye hele besetningen spiser av grovfôr i løpet av et år, men vi vet ikke hvor mye hver enkelt ku eter i forhold til ytelse, sier Hans Petter Aurstad, som sammen med kona Torunn driver Kjos Mjølk DA på Kjos, Jessheim. - Dette vil være et godt hjelpemiddel i fôrplanlegging og utvelgelse av kyr som skal være med videre i besetningen.

Besetningen på Jessheim er piloten i prosjektet. Her vil vi få mange erfaringer, både datateknisk og i forhold til tilpasninger i fjøset som vil komme godt med videre i prosessen. Programvare koblet til både melkeroboten, grovfôrkarene og vekter for veiing av enkeltkyr er tilrettelagt for innhenting av data for videresending til en sentral database der informasjonen skal kobles til annen tilgjengelig data om hvert enkelt individ. Dette kan være helse- og fruktbarhetsinformasjon samt informasjon om kuas eksteriør.

Kalvene er en viktig ressurs, og får mye stell og omsorg.

Det er mye spennende å sette seg inn i når fôrkarene er installert. Her studerer Torunn programmet som skal vise fôropptak per ku til enhver tid.

To fluer i en smekk

Ei fôreffektiv ku er også ei klimavennlig ku. Prosjektet samsvarer dermed med Geno sin strategi om fortsatt utvikling av ei bærekraftig og klimavennlig ku. Det vil også styrke arbeidet med avl for redusert metanutslipp som allerede er i gang.

- Resultatet av prosjektet kan bli et godt bidrag i klimadebatten. Det er i høyeste grad behov for å bekrefte at vi har ei klimavennlig ku, og at melkeproduksjonen i Norge og avlsarbeidet på NRF tar klimaspørsmålet på alvor, sier Hans Petter Aurstad.