Klima

Kompetente rådgivere

Det siste året har Tine og NLR gått sammen om å utdanne 200 rådgivere fra begge organisasjonene i for å kunne bruke landbrukets klimakalkulator i rådgivingen. Gjennom utdanningen har rådgiverne fått en innføring i de viktigste klimagassene i landbruket og gårdsmodellen HolosNor som Klimakalkulatoren bygger på. Som en del av opplæringen har rådgiverne fra begge rådgiverorganisasjonene sammen analysert utslippsverdiene fra et melkeproduksjonsbruk og laget en helhetlig handlingsplan med tiltak som skal bidra til å redusere klimautslippene fra gården. Alle våre rådgivere som har gjennomført opplæringen er godkjente som klimarådgivere av Landbruksdirektoratet. En helhetlig plan gir også grunnlag for å kunne søke om støtte fra RMP-ordningen.

Hva sier rådgiverne?

Vi har spurt noen av rådgiverne våre om hva deres erfaring med den helhetlige klimarådgivingen så langt.

I Rogaland har Randi Hodnefjell i NLR og Norolf Husveg i Tine allerede opparbeidet seg god erfaring i helhetlig klimarådgiving. Det er tydelige på verdien det har for bonden å se hele gården under ett. Dette understøttes av Paula Brekken, Tine og Rune Granås, NLR i Innlandet.

Rådgiverne er spesialister på hver sine områder og utfyller hverandre. Planter, skifter, gjødsling og produksjon henger sammen. Felles diskusjon og ulik spisskompetanse gir bonden mer igjen for besøket. Erfaringer med klimajobbingen så langt viser at det ofte er sammenheng mellom god drift og reduksjon i klimagassutslipp.

Data er flaskehalsen

Vi har spurt rådgiverne om hva de ser på som flaskehalsene per i dag. Alle er enige i at det er på datasiden – det er viktig å få inn nok og riktige data. Samtidig er det viktig at Klimakalkulatoren forbedres og videreutvikles, både faglig og pedagogisk.

Alle rådgiverne har tro på at det blir mer klimarådgiving fremover. De erfarer at mange bønder er nysgjerrige på beregningene på egen gard og tror etterspørselen vil komme. Det er viktig at bøndene har tillit til kalkulatoren og at det snart blir mulig å kunne bruke mer opplysninger fra egen gård, spesielt når det gjelder opplysninger om fôringa.

Bondens erfaringer så langt

Paula og Rune har gjennomført Klima Førsteråd hos Erling Aas-Eng på Tolga. Erling er mjølk- og kjøttprodusent på Tolga og interessert i klima.

Erling synes gjennomgangen med de to rådgiverne har vært svært nyttig og har fått flere konkrete råd og justeringer i produksjonen som vil virke positivt på gårdens klimautslipp. For han handler mye om å bli en bedre bonde.